Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. CIFAL Płock

Ogłoszenie NR 6/2019
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. CIFAL Płock
Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
Referat Polityki Gospodarczej Miasta
Zespół CIFAL Płock


Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) koordynowanie współpracy Gminy Miasto Płock z Instytutem ONZ ds. Badań i Szkoleń UNITAR
2) koordynowanie współpracy z afiliowanymi ośrodkami szkoleniowymi UNITAR/CIFAL m.in. w Buenos Aires, Argentynie; Atlancie, USA; Bogocie, Kolumbii; Kurytybie, Brazylii; Durbanie, RPA; Flandrii, Belgii; Jeju, Korei Południowej; Algierze , Algierii; Manili, na Filipinach; Maladze, Hiszpanii; Meridzie, Meksyku; Miami, USA; Newcastle, Australii; Quito, Ekwadorze; Szanghaju, ChRL;Madrycie, Hiszpanii;
3) merytoryczne opracowywanie i aktualizowanie oferty szkoleniowej CIFAL Płock, w tym: programów konferencji i szkoleń, współpraca z wykładowcami w tematach zgodnych z zakresem tematycznym CIFAL Płock;
4) organizacja szkoleń/konferencji/seminariów i innych wydarzeń związanych z działalnością CIFAL Płock/UNITAR w kraju i zagranicą;
5) promowanie oferty gospodarczej Gminy Miasto Płock podczas szkoleń realizowanych przez UNITAR/ sieci CIFAL w Polsce i zagranicą;
6) systematyczne raportowanie działań szkoleniowych prowadzonych przez CIFAL Płock do UNITAR;
7) współpraca z przedstawicielami sektora publicznego, prywatnego i akademickiego w kraju i za granicą w zakresie działalności CIFAL/Płock;
8) poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania na działania realizowane przez CIFAL Płock;
9) merytoryczne opracowanie strony internetowej CIFAL Płock;
10) przygotowywanie wizyt i wyjazdów krajowych i zagranicznych związanych z zakresem działalności ośrodka CIFAL;
11) doradztwo, konsultowanie, przygotowywanie dla Gminy Miasto Płock międzynarodowych projektów współfinansowanych z Komisji Europejskiej;
12) podnoszenie świadomości wśród pracowników Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju;
13) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Płocka oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie zadań CIFAL Płock;
14) wsparcie przy obsłudze inwestorów krajowych i zagranicznych;
15) prowadzenie działań z zakresu współpracy z przedsiębiorcami poprzez:
a) współpracę z organizacjami reprezentującymi środowiska gospodarcze (konsultacje, działania wspólne),
b) współpracę z podmiotami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości,
c) współpracę z instytucjami tzw. rynku pracy;
d) współpraca z instytucjami naukowymi i akademickimi;
e) współpraca z Płockim Parkiem Przemysłowo–Technologicznym przy
propagowaniu oferty wśród potencjalnych inwestorów;
16) organizacja spotkań i konferencji związanych z promocją oraz pozyskiwaniem inwestorów;
17) organizacja konferencji, imprez wystawienniczych, misji gospodarczych oraz innych spotkań mających na celu promocję lokalnej gospodarki;
18) redagowanie oraz aktualizacja dedykowanej strony internetowej i Facebooka w zakresie informacji istotnych z punktu widzenia inwestora;
19) przygotowanie projektów i koordynacja przedsięwzięć realizowanych w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego;
20) opracowywanie materiałów informacyjnych promujących działalność CIFAL Płock/UNITAR.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1260 ze zm.);
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia;
6. staż pracy minimum 3 lata;
7. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
8. bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym edytora tekstu i arkuszy kalkulacyjnych.

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.);
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994
ze zm.);
- z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.);

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych i windami, stanowisko pracy na II piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku na II piętrze znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka;” - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego,
2. list motywacyjny -  dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
3. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
4. dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy / zaświadczenie o zatrudnieniu) - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skany);
5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.)- poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
9. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
10. oświadczenie o bardzo dobrej znajomości obsługi komputera, w tym edytora tekstu i arkuszy kalkulacyjnych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
11. oświadczenie o biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie- poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
12. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 ze zm.) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie: do dnia 29 kwietnia 2019 roku.
* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:
pl. Stary Rynek 1;
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.
ul. Miodowa 8.
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 5 lat temu (wtorek, 16 kwietnia 2019, godzina 14:17)
  • Osoba publikująca: Ewa Selig
  • Nadzór nad treścią: Ewa Selig
  • Ilość wyświetleń: 2 695 833
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji