Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. architektury i urbanistyki Wydział Organizacyjny
Referat Spraw Interesantów Biuro Obsługi Klienta

Ogłoszenie NR 6/2023
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. architektury i urbanistyki
Wydział Organizacyjny
Referat Spraw Interesantów
Biuro Obsługi Klienta


Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:

1) udzielanie informacji o obowiązujących przepisach, udostępnianie aktów prawnych dotyczących spraw i zagadnień związanych z procesem budowlanym i spraw znajdujących się w zakresie działania Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki (WSU);
2) udzielanie informacji dotyczących obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przyjmowanie uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz współpraca przy ich wyłożeniu;
3) wydawanie, przyjmowanie i sprawdzanie wypełnionych formularzy wniosków i oświadczeń oraz pomoc przy ich wypełnianiu:
- wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- wniosek o wydanie, zmianę lub przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- wniosek o wydanie opinii/ zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub Studium uwarunkowań,
- wniosek o wydanie, zmianę lub przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
- wniosek o pozwolenie na budowę ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
- wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
- wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,
- wniosek o wydanie dziennika budowy,
- wniosek o wydanie zaświadczenia: czy nieruchomość położona jest na obszarze rewitalizacji lub czy nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji; czy nieruchomość położona jest na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, na którym gminie przysługuje prawo pierwokupu lub czy nieruchomość nie jest położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
- wniosek o wydanie kopii dokumentów,
- wniosek o zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych,
- wniosek o zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
- wniosek zgłoszenie zamiaru rozbiórki,
- wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego / lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne,
- wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z ostateczną decyzją o warunkach zabudowy,
- wniosek o udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych,
- wniosek o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich,
- wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- wniosek o wydanie opinii planistycznej,
- wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
- zgłoszenie zamiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
- wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości;
4) rejestracja wpływającej korespondencji i przekazywanie jej do WSU;
5) przyjmowanie pozostałej korespondencji właściwej merytorycznie dla WSU, doręczanej osobiście przez klientów oraz przez firmy kurierskie;
6) współpraca przy prowadzaniu sondaży i ankiet;
7) wydawanie formularzy, przyjmowanie korespondencji i udzielenie informacji w sprawach prowadzonych przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie –  studia minimum pierwszego stopnia.

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40);
- z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.);
- z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);
- z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485);
- z dnia 14 czerwca 1960 roku o Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na parterze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu dostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku na parterze o odpowiedniej szerokości, drzwi do pomieszczeń umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku na parterze znajduje się toaleta spełniająca warunki dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka;” - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
2. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz.530) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do 14 lutego 2023 roku.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:
    • pl. Stary Rynek 1;
    • al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.   


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 miesięcy temu (piątek, 03 lutego 2023, godzina 13:01)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Magdalena Kaczmarczyk
  • Ilość wyświetleń: 383
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 03 lutego 2023, godzina 13:01
  • Historia aktualizacji

  • 03 lutego 2023, godzina 13:01 Aktualizacja dokumentu