Starszy Specjalista – stanowisko ds. czasu pracy i szkoleń

Ogłoszenie NR 19 / 2020
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE:
Starszy Specjalista – stanowisko ds. czasu pracy i szkoleń
Wydział Organizacyjny
Referat Organizacji i Kadr
Zespół Kadr

Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) w zakresie czasu pracy: prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu, zatrudnionych w wyznaczonych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka, w tym:
a) prowadzenie ewidencji czasu pracy - „Rocznej karty ewidencji czasu pracy” oraz rozliczanie czasu pracy ww. pracowników,
b) obsługa programu płacowo - kadrowego – zakładki ”czas pracy” oraz programu Rejestracji Czasu Pracy (w części dot. ww. pracowników),
c) bieżące monitorowanie i obsługa wystawionych zaświadczeń lekarskich pracowników na Platformie Usług Elektronicznych ZUS,
d) informowanie pracownika na wieloosobowym stanowisku ds. kadrowych o powrocie do pracy pracowników po niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, w celu wystawienia skierowania na kontrolne badania lekarskie,
e) prowadzenie ewidencji planów urlopów wypoczynkowych i wykorzystania urlopów wypoczynkowych ww. pracowników.
2) koordynacja zadań związanych z obsługą Portalu Pracowniczego (wersja elektroniczna);
3) współudział przy  organizowaniu szkoleń zewnętrznych dokształcania i szkolenia zawodowego pracowników Urzędu w oparciu o zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu oraz przy prowadzeniu dokumentacji dotyczącej szkoleń pracowników Urzędu kierowanych na szkolenia;
4) obsługa programu płacowo – kadrowego – zakładki „szkolenia bhp”;
5) kontrola merytoryczna poleceń krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Urzędu oraz dokumentów księgowych związanych z uczestnictwem pracowników Urzędu w różnych formach szkolenia, zgodnie z Instrukcją sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz innych dokumentów;
6) organizowanie  szkoleń typu webinaria zgodnie  z umową i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
7) współpraca z komórką właściwą ds. finansowo - księgowych przy obsłudze wniosków dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK);
8) wykonywanie obowiązków stanowiska ds. zasobów ludzkich i szkoleń  w przypadku konieczności wykonania niezbędnych prac na polecenie przełożonych.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia w zakresie ekonomii lub administracji;
6. staż pracy minimum 3 lata;
7. doświadczenie zawodowe w zakresie działania komórki kadrowej.

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713);
- z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1040 ze zm.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na I piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku na  I pietrze o odpowiedniej szerokości, drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku na I pietrze znajduje się toaleta spełniająca warunki dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka;” - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy / zaświadczenie o zatrudnieniu) - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skany);
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
oświadczenie o posiadaniu doświadczenia zawodowego w zakresie działania komórki kadrowej – poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie: do dnia 20 lipca 2020 roku.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może  być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:
pl. Stary Rynek 1;
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 lata temu (piątek, 10 lipca 2020, godzina 15:12)
  • Osoba publikująca: Ewa Selig
  • Nadzór nad treścią: Ewa Selig
  • Ilość wyświetleń: 2 076
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji