Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. płac i ubezpieczeń społecznych
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. płac i ubezpieczeń społecznych

Ogłoszenie NR 15/2019
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. płac i ubezpieczeń społecznych
Wydział Podatków i Księgowości
u Zastępcy Dyrektora Wydziału ds. Finansowo – Księgowych
Referat Obsługi Rachunkowej


Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) Przygotowanie dokumentów i ich transmisja elektroniczna do ZUS:
- wprowadzanie zmian zgłoszonych przez pracowników
- rejestracja nowych pracowników zatrudnionych na umowy o pracę i umowy   zlecenia
- naliczanie zwrotu składek,
- wyrejestrowywanie zwolnionych
- transmisja m-cznych składek
- współpraca z ZUS-em w celu korekt raportów
- korekty raportów
- rozliczanie składek na Fundusz Pracy za osoby powracające z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego;
2) sporządzanie deklaracji rozliczeniowych dla potrzeb ZUS, Urzędu Skarbowego oraz innych instytucji publiczno - prawnych;
3) dokonywanie wyrównań z tytułu podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta;
4) naliczanie i sporządzanie listy dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
5) przygotowywanie do przelewu wewnętrznych zleceń płatności dotyczących potrąceń od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne, podatku dochodowego od osób fizycznych;
6) przyjmowanie oświadczeń i deklaracji podatkowych składanych przez pracowników;
7) dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń:
- składki na dobrowolne ubezpieczenie grupowe,
- pożyczki z Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej (PKZP), Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS),
- potrącenia komornicze i inne.
8) sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno - rachunkowym dotyczących ZFŚS i dokonywanie przelewów z wyłączeniem pożyczek mieszkaniowych;
9) dokonywanie przelewów wynagrodzeń;
10) przygotowywanie dokumentacji dla pracowników przechodzących na renty, emerytury, i ustalenie kapitału początkowego (druk RP-7);
11) naliczanie składek na PFRON;
12) rozliczanie miesięczne i roczne podatku dochodowego;
13) wydawanie zaświadczeń o wysokości osiągniętego dochodu przez pracownika;
14) przygotowywanie projektów pism,interpelacji, sprawozdań, analiz dotyczących powierzonego zakresu czynności.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.);
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia w zakresie administracji lub ekonomii;

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.);
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506);
- z dnia 13 października 1998 roku  o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300)
- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.  o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r poz. 1509 ze zm.) 
-ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 ze zm.)
II. znajomość rozporządzenia:
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych  zasad ustalania składek na ubezpieczenie emerytalne i społeczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1949)

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku bez podjazdu dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na I piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku C na I piętrze znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka;” - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego,
2. list motywacyjny -  dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
3. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.)- poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
9. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 ze zm.) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.


Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 02 lipca 2019 roku.
* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:
pl. Stary Rynek 1;
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.
ul. Miodowa 8.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 4 lata temu (piątek, 21 czerwca 2019, godzina 15:31)
  • Osoba publikująca: Ewa Selig
  • Nadzór nad treścią: Ewa Selig
  • Ilość wyświetleń: 2 695 694
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji