Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1636/04
REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

     Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka
                Nr 1636/04 z dnia 31 marca 2004 roku.


REGULAMIN
UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

 

§ 1


Regulamin udzielania zamówień publicznych przez Gminę Płock realizowanych w Urzędzie Miasta Płocka, zwany dalej "regulaminem", ustala zasady i tryb prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Płocka.

§ 2


Udzielenie przez Gminę Płock zamówienia na dostawy, roboty budowlane i usługi może nastąpić wyłącznie w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (dz. U. Z dn. 9 lutego 2004 r., Nr 19, poz. 177).

§ 3


Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Płocka,
2)Skarbniku – należy przez to rozumieć Skarbnika Miasta Płocka,
3)Komisji – należy przez to rozumieć Komisję Przetargowa działającą na podstawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Płocka,
4)Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawa Prawo Zamówień Publicznych,
5)Specyfikacji lub SIWZ– należy przez to rozumieć Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Rozdział I
Zasady ogólne

§ 4


1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6000 Euro jest prowadzone przez właściwy merytorycznie wydział, do którego zadań należy realizacja przedmiotu zamówienia.
2.Udzielenie zamówienia publicznego o wartości od 1000 PLN do wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6000 Euro wymaga akceptacji Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych – załącznik nr 1.
3.Prace związane z udzieleniem zamówienia, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 6000 Euro (obliczanej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy), prowadzone jest przez Wydział Zamówień Publicznych.
4.Wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Wydziału Zamówień Publicznych określa Regulamin Wewnętrzny Wydziału Zamówień Publicznych w Kancelarii Prezydenta Miasta Płocka.

§ 5


Zamówienie publiczne może być udzielone wyłącznie wykonawcy, który został wybrany na zasadach określonych w ustawie i specyfikacji.

Rozdział II
Zasady udzielania zamówień publicznych

§ 6


Realizacja zamówień publicznych w Urzędzie odbywa się zgodnie z planem wydatków rzeczowo-finansowych na dany rok budżetowy.

§ 7


1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w § 4 ust. 3 przeprowadza się w następujący sposób:
1) wydział merytoryczny składa do Wydziału Zamówień Publicznych wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
2) Prezydent Miasta Płocka lub osoba której powierzono czynności Prezydenta w tym zakresie, powołuje komisję przetargową, która działa na podstawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej,
3) wszczęcie postępowania rozpoczyna się z chwilą podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o wszczęciu postępowania,
4) Prezydent Miasta Płocka lub osoba, której powierzono czynności Prezydenta w tym zakresie, zatwierdza proponowaną przez komisję przetargową najkorzystniejszą ofertę,
5) Prezydent Miasta Płocka lub osoba, której powierzono czynności Prezydenta w tym zakresie, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
6) Wydział Zamówień Publicznych przekazuje do Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka, odpowiedzialnego za przedmiot zamówienia, dokumentację niezbędną do zawarcia umowy z Wykonawcą,
7) Prezydent Miasta Płocka lub lub osoba, której powierzono czynności Prezydenta w tym zakresie zawiera umowę z wykonawcą.

§ 8


1.Wniosek o wszczęcie postępowania wydział merytoryczny wypełnia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2.
2.Wniosek musi być podpisany przez Zastępcę Prezydenta, któremu podlega wydział merytoryczny lub Sekretarza, Dyrektora wydziału merytorycznego, Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu,
3.Wydział merytoryczny do wniosku o wszczęcie postępowania załącza:
1)  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
2) określenie wymagań stawianych wykonawcom w zakresie: uprawnień, kwalifikacji, atestów, certyfikatów, koncesji itp.,
3) termin realizacji zamówienia,
4) wartość przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją dotycząca oszacowania wartości zamówienia:
 - dla robót budowlanych – kosztorys inwestorski lub  ,
 - dla prac projektowych – wycena prac projektowych,
 - dla usług i dostaw – podstawa oszacowania wartości zamówienia,
5) kosztorys nakładczy lub przedmiar robót,
6) określenie obowiązującej dla danego zadania stawki podatku VAT,
7) wzór umowy, zatwierdzony przez Dyrektora wydziału merytorycznego lub Kierownika oddziału, albo istotne postanowienia umowy (termin realizacji lub dostawy, okres gwarancji, warunki płatności, kary umowne),
9) informację dotyczącą osoby uprawnionej do kontaktowania się z wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia,
10) propozycję osób, które mają być powołane do komisji przetargowej.

§ 9


1.Czynności związane z przygotowaniem postępowania w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, oszacowania wartości zamówienia, wzoru umowy lub istotnych postanowień umowy oraz w zakresie terminowego zawarcia umowy, powierza się  w trybie art. 18 ust. 2 ustawy Dyrektorowi wydziału merytorycznego wnioskującego o wszczęcie postępowania, chyba że przedmiotowe czynności zostaną powierzone przez Prezydenta innej osobie. Dyrektor Wydziału merytorycznego lub osoba wskazana, ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie powierzonych czynności.
2.Czynności w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania szczegółowo ujęte w piśmie o którym mowa w ust. 3, z wyjątkiem czynności opisanych w ust.1, powierza się w trybie art. 18 ust. 2 ustawy, Dyrektorowi Wydziału Zamówień Publicznych, chyba że przedmiotowe czynności zostaną powierzone przez Prezydenta innej osobie. Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych lub osoba wskazana ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie powierzonych czynności.
3.Powierzenie czynności określonych w ust. 1 i 2 nastąpi w drodze odrębnego pisma kierowanego do wskazanych osób.

Rozdział III
Zasady wydawania Specyfikacji i składania ofert

§ 10


Po ogłoszeniu postępowania Wydział Zamówień Publicznych przekazuje do Biura Obsługi Klienta na stanowisko do spraw zamówień publicznych następujące materiały:
1) ogłoszenie do umieszczenia na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej Urzędu,
2) specyfikacje dla Wykonawców.

§ 11


1. Do obowiązków osoby pracującej w BOK na stanowisku ds. zamówień publicznych należy:
1) powielanie i wydawanie specyfikacji osobom zainteresowanym,
2) umieszczenie ogłoszeń na tablicy oraz na stronie internetowej Urzędu,
3) przyjmowanie korespondencji dla Wydziału Zamówień Publicznych,
4) przyjmowanie ofert.
2. Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie ofert przyjmując od wykonawcy ofertę:
- sprawdza nienaruszalność koperty,
- oznacza każdą ofertę numerem, datą i godziną wpływu.
3. Osoba przyjmująca oferty nie udziela Wykonawcom żadnych wyjaśnień z wyjątkiem informacji stanowiących treść ogłoszenia.
4. Po upływie terminu składania ofert osoba przyjmująca oferty zamyka listę Wykonawców i przed posiedzeniem komisji przetargowej przekazuje za pokwitowaniem oryginał listy przewodniczącemu komisji.

Rozdział IV
Rejestry

§ 12


1.Wydział Zamówień Publicznych prowadzi Centralny rejestr zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 6000 Euro,
2.Wydział Zamówień Publicznych przechowuje kopie wniosków o udzielenie zamówień publicznych o wartości od 1000 PLN do wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6000 Euro.

§ 13


1.Centralny rejestr zamówień publicznych powinien zawierać:
1) liczbę porządkową,
2) numer sprawy,
3) przedmiot zamówienia,
4) rodzaj zamówienia (usługa, dostawa, roboty budowlane),
5) tryb,
6) wartość szacunkową,
7) datę wszczęcia postępowania,
8) datę unieważnienia postępowania,
9) nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą,
10) wartość netto i cenę brutto najkorzystniejszej oferty.

Rozdział V
Harmonogramy

§ 14


1.Wydziały Urzędu Miasta Płocka sporządzają harmonogram zamówień publicznych w oparciu o budżet miasta Płocka oraz składają go do Wydziału Zamówień Publicznych w terminie 14 dni od zatwierdzenia budżetu.
2.O wszelkich zmianach w harmonogramie należy powiadomić Wydział Zamówień Publicznych pisemnie w terminie 10 dni od ich zaistnienia z podaniem ich przyczyn.
3.Wydział Zamówień Publicznych opracowuje na podstawie przesłanych informacji zbiorczy harmonogram zamówień publicznych dla Urzędu.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 15


1.Naruszenie niniejszego regulaminu stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
2.Naruszenie form, zasad i trybów stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych i podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, finansowej i karnej.

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 06 kwietnia 2004, godzina 14:03)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 615
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji