Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. informacji o terenie
Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki Referat Polityki Przestrzennej Miasta

Ogłoszenie NR 63/2023
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. informacji o terenie
Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki
Referat Polityki Przestrzennej Miasta


Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) tworzenie bazy danych przestrzennych;
2) weryfikacja i analiza danych przestrzennych;
3) organizacja, nadzór i koordynacja prac związanych z budową i rozwojem infrastruktury informacji przestrzennej Miasta, w skład której wchodzi System Informacji o Terenie Miasta Płocka (SIT);
4) kontrola, analiza, integracja danych SIT;
5) administrowanie zasobem informacyjnym SIT;
6) udostępnianie danych z zasobu SIT;
7) tworzenie na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka niezbędnych opracowań kartograficznych wynikających z wykonywanych zadań;
8) przekazywanie w postaci numerycznej bazy katastralnej (grafika i opis) do wykorzystywania służbowego przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka;
9) konsultacja geodezyjna i katastralna prac projektowych i promocyjnych Miasta;
10) tworzenie baz danych do mapy numerycznej miasta w systemie informacji geograficznej (GIS);
11) prowadzenie spraw związanych z modyfikacją i rozwojem oprogramowania związanego z tworzeniem danych przestrzennych wykorzystywanego przez Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki;
12) prowadzenie przedsięwzięć informatycznych związanych z rozwojem informacji przestrzennej w Mieście we współpracy z Referatem Teleinformatyki;
13) współpraca z wojewódzkimi organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej;
14) udział w realizacji i wdrożeniu projektów w zakresie informatyzacji i cyfryzacji systemów informacji przestrzennej Urzędu Miasta Płocka;
15) redagowanie i aktualizowanie informacji zamieszczanych na stronie Urzędu w zakładce „Rozwój miasta – planowanie przestrzenne”.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie –  studia minimum pierwszego stopnia w zakresie gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, architektury, architektury krajobrazu lub geografii;
6. umiejętność czytania map geodezyjnych;
7. umiejętność czytania dokumentów planistycznych.

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.);
- z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605);
- z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.);
- z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1 i w terenie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na  III piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku C na III piętrze znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
2. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r. poz. 530) – poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. oświadczenie o posiadaniu umiejętności czytania map geodezyjnych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
9. oświadczenie o posiadaniu umiejętności czytania dokumentów planistycznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
10. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz.530) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 5 października 2023 roku.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu, pl. Stary Rynek 1.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 miesiące temu (poniedziałek, 25 września 2023, godzina 12:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Ewa Selig - Referat Organizacji i Kadr
  • Ilość wyświetleń: 187
  • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 25 września 2023, godzina 13:33
  • Historia aktualizacji

  • 25 września 2023, godzina 13:33 Aktualizacja dokumentu