Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. kanalizacji deszczowej

Ogłoszenie NR 18/ 2020
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE:
Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. kanalizacji deszczowej
Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
Referat Polityki Przestrzennej Miasta
Zespół Planowania Przestrzennego


Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) wydawanie warunków technicznych dla budowy i przebudowy urządzeń kanalizacji deszczowej;
2) współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie planowanych i realizowanych inwestycji;
3) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci kanalizacji deszczowej;
4) opiniowanie koncepcji budowy i przebudowy urządzeń kanalizacji deszczowej;
5) opiniowanie dokumentacji technicznej w zakresie kanalizacji deszczowej;
6) współpraca z Wydziałem Kształtowania Środowiska w zakresie opracowywania warunków technicznych dla budowy i przebudowy urządzeń kanalizacji deszczowej oraz opiniowania koncepcji budowy i przebudowy urządzeń kanalizacji deszczowej;
7) opiniowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z planowanych inwestycji;
8) opiniowanie inwestycji drogowych realizowanych w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
9) opiniowanie "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych" opracowywanego przez "Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.;
10) przygotowywanie umów na przejęcia przez Miasto Płock obowiązku zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych w zastępstwie innych podmiotów;
11) przygotowywanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego;
12) udział w przekazywaniu placów budowy i odbiorach końcowych inwestycji miejskich w zakresie kanalizacji deszczowej;
13) udział w naradach Zespołu Koordynacji Usytuowania Sieci Uzbrojenia Terenu;
14) udział w posiedzeniach Zespołu zadaniowego zajmującego się opiniowaniem wniosków o trwałe i tymczasowe rozdysponowanie nieruchomości gruntowych i zabudowanych położonych na terenie miasta Płocka;
15) tworzenie bazy danych zaopiniowanych dokumentacji technicznych w zakresie kanalizacji deszczowej, inwentaryzacji podwykonawczych i protokołów odbiorów końcowych inwestycji w zakresie kanalizacji deszczowej;
16) aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Płock na podstawie ustawy Prawo wodne.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) ;
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia w zakresie budownictwa, inżynierii środowiska lub ochrony środowiska;
6. staż pracy minimum 3 lata;
7. znajomość programu Autocad;
8.umiejętność czytania map.

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713);
- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.);
- z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.);
- z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.);
- z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne ( Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1 i w terenie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na III piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku na  III pietrze o odpowiedniej szerokości, drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku na III pietrze znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:

 • życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka;” - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
 • dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy / zaświadczenie o zatrudnieniu) - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skany);
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
 • oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
 • oświadczenie o znajomości programu Autocad – poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
 • oświadczenie o posiadaniu umiejętności czytania map – poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
 • dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).


Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie: do dnia 6 lipca
2020 roku.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:
pl. Stary Rynek 1;
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 3 lata temu (środa, 24 czerwca 2020, godzina 15:08)
 • Osoba publikująca: Ewa Selig
 • Nadzór nad treścią: Ewa Selig
 • Ilość wyświetleń: 1 494
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji