Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. planowania zieleni miejskiej
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. planowania zieleni miejskiej

Ogłoszenie NR 39 /2022
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. planowania zieleni miejskiej
Wydział Kształtowania Środowiska
Referat Ochrony Przyrody


Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) realizacja i współdziałanie w realizacji zadań własnych Miasta związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności z zakresu zieleni gminnej i zadrzewień;
2) realizacja zadań Miasta w zakresie planowania zasobów zieleni miejskiej na terenach będących własnością Miasta i Skarbu Państwa, obejmujących: pasy drogowe ulic, tereny o charakterze wypoczynkowo – rekreacyjnym tj. parki, place, zieleńce, skarpa wiślana oraz tereny nie przekazane w zarząd innym jednostkom organizacyjnym, w tym:
a) zlecanie opracowania ekspertyz dendrologicznych dla drzew wiekowych, w tym dla pomników przyrody,
b) planowanie nasadzeń drzew na terenach miejskich i Skarbu Państwa poza pasami drogowymi,
c) planowanie nasadzeń krzewów, roślin wieloletnich oraz kwiatów jednorocznych na terenach miejskich i Skarbu Państwa,
d) planowanie nowych terenów zieleni,
3) rekomendowanie i sporządzanie projektów standardów i procedur zarządzania zielenią;
4) określanie wytycznych i opiniowanie koncepcji oraz projektów zagospodarowania terenów zieleni;
5) sporządzanie koncepcji i projektów parków kieszonkowych we współpracy z Wydziałem Spraw Komunalnych;
6) opiniowanie i wydawanie zaleceń w zakresie inwestycji miejskich, w których występuje komponent związany z zielenią;
7) prowadzenie spraw związanych z planowaniem i sposobem utrzymania zieleni miejskiej;
8) koordynowanie we współpracy z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi miasta, w tym z Wydziałem Strategii, Architektury i Urbanistyki (WSU) i Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków (BKZ) działań związanych z rozwojem i rewaloryzacją terenów zieleni miejskiej;
9) kreowanie we współpracy z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi miasta, w tym z WSU i BKZ spójnego wizerunku terenów zieleni oraz zintegrowanie działań różnych podmiotów w zakresie kształtowania terenów zieleni;
10) formułowanie wytycznych dla utrzymania i konserwacji terenów stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa wchodzących w skład Zespołów Przyrodniczo - Krajobrazowych jaru rzeki Rosicy i Brzeźnicy;
11) opracowywanie planów rzeczowo - finansowych rocznych i wieloletnich, w tym nasadzenia drzew, krzewów i bylin w zakresie rozwoju gminnych zasobów zieleni miejskiej obejmujących:
a) pasy drogowe ulic podlegające utrzymaniu przez Miasto (w zakresie krzewów i bylin),
b) tereny zieleni o charakterze wypoczynkowym i rekreacyjnym tj. parki, place, zieleńce, skarpa wiślana,
c) tereny nie przekazane w zarząd innym jednostkom organizacyjnym;
12) wykonywanie obowiązków nadzoru wobec wykonawców realizujących nasadzenia drzew, krzewów i bylin na terenach zieleni miejskiej, a w szczególności:
a) wprowadzanie wykonawców na teren realizacji robót ogrodniczych,
b) bieżący nadzór nad wykonawstwem robót, w tym robót zanikowych,
c) sprawdzanie jakości wykonywanych robót ogrodniczych,
d) sprawdzanie ilości i wartości wykonywanych robót,
e) sprawdzanie terminowości wykonania zleconych robót,
f) potwierdzanie dokumentów techniczno - rozliczeniowych wykonywanych robót,
13) współpraca z Wydziałem Spraw Komunalnych w zakresie opracowywania planów rzeczowo – finansowych rocznych i wieloletnich dotyczących konserwacji gminnych zasobów zieleni miejskiej;
14) opiniowanie i uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy, celu publicznego, projektów budowlanych oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zieleni oraz projektów w zakresie zakładania i modernizacji terenów zieleni miejskiej;
15) współudział w prowadzeniu ewidencji i aktualizacja stanu zasobów zieleni miejskiej i współpraca w tym zakresie z Wydziałem Geodezji i Wydziałem Spraw Komunalnych;
16) współpraca z instytucjami, mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju terenów zieleni; opracowywanie i wdrażanie mechanizmów umożliwiających prawidłową komunikację w tym zakresie (przy współpracy z Wydziałem Spraw Komunalnych);
17) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych w zakresie kształtowania terenów zieleni na terenach gminnych i Skarbu Państwa w granicach Miasta, w tym współpraca z Wydziałem Funduszy Europejskich przy pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania na realizację projektów związanych z zielenią;
18) kształtowanie pozytywnego stosunku społeczeństwa do ochrony środowiska (edukacja ekologiczna) oraz realizacja zadań zmierzających do popularyzowanie tej zasady, w tym współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej – udzielanie tzw. „małych grantów” i organizowanie konkursów w porozumieniu z Wydziałem Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych;
19) występowanie w charakterze świadka w postępowaniach dotyczących wyrządzenia szkód w mieniu komunalnym;
20) realizacja zadań ujętych w Programie ochrony środowiska dla miasta Płocka na lata 2016 – 2022 w zakresie objętym właściwością stanowiska oraz zadań gmin i powiatów, które zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska mogą być finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
21) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
22) współpraca z wieloosobowym stanowiskiem ds. ochrony zwierząt w zakresie aktualizacji listy spraw załatwianych na stanowisku pracy, umieszczanych w BIP;
23) współpraca z pozostałymi komórkami Wydziału przy opracowywaniu zasad utrzymania porządku i czystości – regulaminu na terenie Miasta;
24) udział w posiedzeniach "Zespołu zadaniowego zajmującego się opiniowaniem wniosków o trwałe i tymczasowe rozdysponowanie nieruchomości gruntowych i zabudowanych położonych na terenie m. Płocka";
25) udział w posiedzeniach Zespołu ds gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym;
26) obsługa zgłoszeń local spot;
27) aktualizowanie strony internetowej pn. czysty Płock.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie – studia minimum pierwszego stopnia w zakresie architektury krajobrazu, ogrodnictwa, biologii, planowania przestrzennego lub ochrony środowiska;
6. znajomość zagadnień z zakresu ogrodnictwa i architektury krajobrazu.

Wymagania dodatkowe:
Znajomość ustaw:
- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.);
- z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916);
- z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1 i w terenie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku bez podjazdu dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim, ponadto w ciągach komunikacyjnych znajdują się schody. W budynku na II piętrze znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka;” - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
2. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. oświadczenie o znajomości zagadnień z zakresu ogrodnictwa i architektury krajobrazu - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
9. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz.530) – załączony do elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 12 września 2022 roku.
* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do wykonywania czynności w Biurze Obsługi Klienta w terminie do dwóch tygodni celem zapoznania ze specyfiką pracy Urzędu Miasta Płocka.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:
 • pl. Stary Rynek 1;
 • al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (czwartek, 01 września 2022, godzina 17:47)
  • Osoba publikująca: Marta Komorkowska
  • Nadzór nad treścią: Ewa Selig
  • Ilość wyświetleń: 239
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 01 września 2022, godzina 17:47
  • Historia aktualizacji

  • 01 września 2022, godzina 17:47 Aktualizacja dokumentu