Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Wydział Kształtowania Środowiska Referat Gospodarowanie Odpadami

Ogłoszenie NR 45/2022
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Wydział Kształtowania Środowiska
Referat Gospodarowanie Odpadami


Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) współdziałanie i realizacja zadań własnych wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach w zakresie:
a) zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - o ile obowiązek budowy takich instalacji wynika z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
b) objęcia właścicieli nieruchomości na terenie miasta systemem gospodarowania odpadami komunalnymi określonym odrębnymi uchwałami;
c) nadzoru nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Sektorze, w tym nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – organizacja i zarządzanie gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez organizację przetargów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz współpraca z firmami wywozowymi wyłonionymi w drodze przetargu i ich kontrola;
d) ustanawiania selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zakresie określonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców;
e) osiągnięcia we współpracy z PGO w Płocku Sp. z o.o. odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
f) współpracy z PGO w Płocku Sp. z o.o. w zakresie zagospodarowania dostarczonych z terenu Miasta odpadów komunalnych, nadzór i kontrola nad odpadami dostarczanymi przez firmy wyłonione w drodze przetargu na odbiór odpadów;
g) prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
2) udostępnianie na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o:
a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy,
b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne   poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
f) adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów, jeżeli na terenie gminy są położone gospodarstwa rolne;
3) opracowanie raportów z dokonywanych corocznych analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi;
4) prowadzenie sprawozdawczości w BDO (Bazach Danych o Odpadach);
5) opracowywanie analiz i rekomendacji dotyczących tworzenia warunków organizacyjnych i instytucjonalnych do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Miasta, w tym kontrolowanie osiągania przez Miasto odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
6) opracowywanie analiz i rekomendacji dotyczących budowy, utrzymania
i eksploatacji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
7) współpraca przy kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska;
8) prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych;
9)  współpraca z Wydziałem Podatków i Księgowości przy:
a) ustalaniu stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
b) opracowywaniu wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c) aktualizowaniu bazy danych o właścicielach nieruchomości zamieszkałych, od których odbierane są odpady komunalne przez firmy wyłonione w drodze przetargu;
10) obsługa mieszkańców w zakresie wnoszonych uwag i skarg dotyczących funkcjonowania systemu, w tym obsługa zgłoszeń interwencyjnych w LocalSpot.;
11) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska;
12) sprawowanie kontroli  przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach oraz Prawa ochrony środowiska w oparciu o przepisy ustawy Prawo Ochrony Środowiska i Prawo przedsiębiorców w zakresie objętym właściwością stanowiska, w tym występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić;
13) realizacja Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest, aktualizacja bazy azbestowej;
14) współdziałanie ze Strażą Miejską i innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie ochrony środowiska przed odpadami, w tym kontroli nieruchomości niezamieszkałych;
15) edukacja ekologiczna w zakresie postępowania z odpadami, w tym podejmowanie działań propagujących zagadnienia ochrony środowiska przed odpadami wśród mieszkańców Miasta, współpraca z ZGRP (Związek Gmin Regionu Płockiego);
16) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej w zakresie gospodarowania odpadami – udzielanie tzw. „małych grantów” i organizowanie konkursów w porozumieniu z Wydziałem Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych;
17) obsługa korespondencji Referatu Gospodarowania Odpadami;
18) realizacja zadań ujętych w Programie ochrony środowiska dla miasta Płocka na lata 2016 – 2022 w zakresie objętym właściwością stanowiska oraz zadań gmin i powiatów, które zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska mogą być finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
19) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
20) współpraca przy opracowywaniu przez Wydział Spraw Komunalnych zasad Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka;
21) aktualizowanie strony internetowej pn. czysty.plock.

Wymagania niezbędne (formalne):

1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie –  studia minimum pierwszego stopnia;
6. staż pracy minimum 3 lata;
7. posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Wymagania dodatkowe:
Znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.);
- z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.);
- z dnia 14 grudnia 2012 r. o  odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.);
- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.);
- z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1 i w terenie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na   parterze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim, ponadto w ciągach komunikacyjnych znajdują się schody. W tej części budynku na parterze znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka;” - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
2. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
3. dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy / zaświadczenie o zatrudnieniu) - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skany);
4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
9. oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia w zakresie gospodarowania odpadami - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
10. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz.530) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 24 października 2022 roku.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do wykonywania czynności w Biurze Obsługi Klienta w terminie do dwóch tygodni celem zapoznania ze specyfiką pracy Urzędu Miasta Płocka.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:
    • pl. Stary Rynek 1;
    • al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (środa, 12 października 2022, godzina 13:52)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Ewa Selig - Wydział Organizacyjny
  • Ilość wyświetleń: 340
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji