Petycje

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji kierowanej do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (Komisja Rewizyjna Rady Miasta Płocka) może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka.

Nadawca petycji

Petycje mogą składać: obywatel, grupa obywateli, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje.

Petycja może być złożona w interesie:
publicznym,
podmiotu wnoszącego petycję,
podmiotu trzeciego (np. sąsiada lub znajomego), za jego pisemną zgodą.

Forma składania petycji

Petycję można złożyć w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, e-puap).

Petycja powinna zawierać:
oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji, jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
oznaczenie adresata petycji,
wskazanie przedmiotu petycji,
petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja może zawierać: zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego.

Wysokość opłaty: brak

Termin załatwienia petycji: bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej niż do 3 miesięcy, licząc od upływu terminu, w którym powinna być rozpatrzona.

Forma załatwienia sprawy: Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Miejsce złożenia i odebrania dokumentów: droga pocztowa lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Sprawę prowadzi: Biuro Obsługi Rady Miasta.

Informacji udziela: Biuro Obsługi Rady Miasta, tel. 24 367-15-63.

Podstawa prawna: ustawa z dnia5 września 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195)

Godziny pracy Urzędu: poniedziałek, wtorek, środa 7.30 – 15.30, czwartek 8.30 – 17.30, piątek 8.30 – 15.30.