Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. administracji architektoniczno - budowlanej
Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki Referat Administracji Architektoniczno - Budowlanej

Ogłoszenie NR 59/2023

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. administracji architektoniczno - budowlanej
Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki

Referat Administracji Architektoniczno - BudowlanejDo wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) przygotowywanie projektów postanowień dotyczących udzielania odstępstwa lub odmawiających udzielenia odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych;
2) sprawdzanie kompletności i zgodności projektu budowlanego z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych;
3) udział w przygotowywaniu i opracowywaniu projektów decyzji:
a) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę;
b) o pozwoleniu na rozbiórkę wraz z zatwierdzeniem projektu rozbiórki;
c) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, drogi gminnej lub powiatowej;
d) o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
e) o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, w przypadku konieczności wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych z określeniem granic niezbędnej potrzeby oraz warunków korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości;
f) o zmianie pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;
g) o przeniesieniu pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, za zgodę strony, na rzecz której decyzja została wydana, na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmie on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji;
h) o uchyleniu pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, w przypadku stwierdzenia przez właściwy organ nadzoru budowlanego, w drodze decyzji, istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę/zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
i) o uchyleniu pozwolenia na budowę/zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w innych przypadkach wynikających z art. 145 Kodeksu postępowania administracyjnego, w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego na żądanie strony lub z urzędu;
j) na żądanie wnoszącego wniosek, odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
4) przyjmowanie zgłoszeń:
a) zamiaru rozbiórki budynków i budowli, także obiektów i urządzeń budowlanych, wnoszenie sprzeciwu, w drodze decyzji, jeżeli zgłoszenie dotyczy obiektów wymagających pozwolenia na rozbiórkę;
b) zamiaru budowy, wnoszenie sprzeciwu, w drodze decyzji, jeżeli zgłoszenie dotyczy budowy objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
c) zamiaru wykonania robót budowlanych, wnoszenie sprzeciwu, w drodze decyzji, jeżeli zgłoszenie dotyczy wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
d) zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
5) prowadzenie rejestru wniosków:
a) o pozwolenie na budowę (również w formie elektronicznej - RWD);
b) o pozwolenie na rozbiórkę (również w formie elektronicznej - RWD);
c) o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej;
6) prowadzenie rejestru decyzji:
a) o pozwoleniu na budowę (również w formie elektronicznej - RWD);
b) o pozwoleniu na rozbiórkę (również w formie elektronicznej - RWD);
c) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
7) prowadzenie rejestru zgłoszeń: zamiaru budowy i wykonania robót budowlanych oraz rozbiórki budynków i budowli oraz zmiany sposobu użytkowania;
8) przekazywanie uwierzytelnionych kopii rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę/o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz kopii rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę/decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem rejestrów dotyczących terenów zamkniętych, do organu wyższego stopnia;
9) przekazywanie kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem i kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń organom nadzoru budowlanego;
10) wizje terenowe przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego;
11) rejestracja dziennika budowy, rozbiórki, montażu oraz zamiaru budowy instalacji zbiornikowych gazów płynnych z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3;
12) wydawanie zaświadczeń:
a) o samodzielności lokalu mieszkalnego lub przeznaczonego na cele inne niż mieszkalne;
b) potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego potrzebne do uzyskania dodatku mieszkaniowego;
13) udzielanie odpowiedzi na skargi oraz przesyłanie odwołań i zażaleń do organów II instancji wraz z ewentualnym odniesieniem się do ich treści;
14) wydawanie opinii w sprawie podziału nieruchomości na podstawie przepisów odrębnych;
15) prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej w obszarze budownictwa;
16) archiwizacja akt spraw prowadzonych na stanowisku.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie;
       2. nieposzlakowana opinia;
       3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
       4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
       5. wykształcenie –  studia minimum pierwszego stopnia w zakresie budownictwa, architektury, inżynierii środowiska, urbanistyki, gospodarki przestrzennej lub planowania przestrzennego;
       6. umiejętność czytania projektów technicznych i map.
       
Wymagania dodatkowe:
       I. znajomość ustaw:
       -  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
       -  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.);
       - z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.);
       - z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1 i w terenie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na  III piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim, ponadto w ciągach komunikacyjnych znajdują się schody. W budynku C na III piętrze znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
    1. życiorys (CV) – dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
    2. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
    3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
    4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim – poświadczone
w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
    5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
    6. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
    7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
    8. oświadczenie o posiadaniu umiejętności czytania projektów technicznych
i map - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
    9. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz.530) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 21 września 2023 roku.
* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu, pl. Stary Rynek 1.


Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. administracji architektoniczno - budowlanej

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 miesiące temu (poniedziałek, 11 września 2023, godzina 14:50)
  • Osoba publikująca: Marta Komorkowska
  • Nadzór nad treścią: Ewa Selig
  • Ilość wyświetleń: 211
  • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 11 września 2023, godzina 14:50
  • Historia aktualizacji

  • 11 września 2023, godzina 14:50 Aktualizacja dokumentu