Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. pomocy społecznej i współpracy z instytucjami rynku pracy
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Ogłoszenie NR 44/2021
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. pomocy społecznej i współpracy z instytucjami rynku pracy
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych


Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) nadzór nad realizacją zadań publicznych polegających na prowadzeniu klubów profilaktyki środowiskowej oraz świetlic miejskich poprzez prowadzenie działań związanych z tworzeniem, analizą potrzeb oraz prawidłowym funkcjonowaniem placówek;
2) nadzór nad realizacją zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej;
3) współpraca z organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi organizującymi pomoc dla swoich członków oraz mieszkańców Płocka - realizacja wspólnych zadań i prowadzenie korespondencji w tym zakresie;
4) prowadzenie spraw kancelaryjnych i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Wydziału;
5) realizacja zadania dotyczącego pokrywania przez Gminę-Miasto Płock kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz naliczanie powiatom należności za pobyt dzieci z innych powiatów w płockich placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
6) współpraca z placówkami opiekuńczo -wychowawczymi, domami pomocy społecznej, ośrodkami interwencji kryzysowej, ośrodkami wsparcia i innymi instytucjami w celu realizacji zadań pomocy społecznej - prowadzenie korespondencji w tym zakresie;
7) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w sprawach budowy i remontów obiektów służących realizacji zadań pomocy społecznej;
8) udzielanie informacji osobom indywidualnym o przysługującym im świadczeniach i dostępnych formach pomocy społecznej;
9) wspieranie aktywności społecznej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;
10) organizowanie i udział w imprezach integracyjnych i festynach dla dzieci i młodzieży oraz innych podopiecznych organizacji pozarządowych;
11) nadzór nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku oraz jednostkami organizacyjnymi i placówkami wchodzącymi w skład Systemu Pomocy Społecznej oraz Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Gminy-Miasto Płock przy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej;
12) opracowywanie projektu budżetu miasta Płocka oraz przygotowywanie sprawozdania z jego realizacji w części dot. zakresu czynności;
13) przygotowywanie i opracowywanie analiz, sprawozdań i informacji dot. pomocy społecznej;
14) opracowywanie aktów prawa wydawanych przez Radę Miasta Płocka i Prezydenta Miasta Płocka, ich realizacja i przygotowywanie na żądanie informacji z ich realizacji dot. pomocy społecznej;
15) wykonywanie technicznej obsługi zespołów i komisji powoływanych doraźnie w zakresie realizacji zadań na stanowisku pracy.

Wymagania niezbędne (formalne):

1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.);
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia.

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
 -  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.);
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.);
- z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.);
- z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.);
- z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.);

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Urzędu, ul. Piłsudskiego 6 i w terenie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na  II piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu dostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, drzwi do pomieszczeń umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku na II piętrze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka;” - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
2. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282 ze zm.) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie: do dnia 6 grudnia 2021 roku.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do wykonywania czynności w Biurze Obsługi Klienta w terminie do dwóch tygodni celem zapoznania ze specyfiką pracy Urzędu Miasta Płocka.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:
    • pl. Stary Rynek 1;
    • al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (środa, 24 listopada 2021, godzina 13:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 591
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji