Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. urządzeń komputerowych

Ogłoszenie NR 10 /2019
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. urządzeń komputerowych
Wydział Organizacyjny
Referat Teleinformatyki
Zespół Urządzeń Komputerowych


Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) utrzymywanie w sprawności zasobów informatycznych, w szczególności nadzór nad sprzętem, oprogramowaniem systemowym i narzędziowym:
- ustalenie przyczyn niesprawności,
- przygotowanie niezbędnego sprzętu lub oprogramowania do usunięcia usterki,
- usunięcie niesprawności,
- prowadzenie wykazu części zamiennych i akcesoriów komputerowych zakupowanych przez Referat Teleinformatyki,
- współpraca i współdziałanie z użytkownikami podsystemów oraz pozostałymi pracownikami Referatu Teleinformatyki, zwłaszcza w usuwaniu niesprawności i awarii;
2) dokonywanie przeglądów, interwencji serwisowych i konserwacji:
- zarządzanie aplikacją służącą do inwentaryzacji stacji roboczych i oprogramowania,
- analiza zasobów podlegających serwisowi lub konserwacji,
- zgromadzenie sprzętu,
- wymiana;
3) nabywanie, dystrybucja i instalowanie środków informatycznych;
4) zabezpieczenie sprawności funkcjonowania telefonii stacjonarnej i bezprzewodowej, zakup telefonów i telefaksów, przekazywanie ich do użytkowania;
5) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów na usługi telekomunikacyjne;
6) zapewnienie sprawnego działania Infokiosków;
7) obsługa multimedialna narad i konferencji;
8) prowadzenie spraw w zakresie zabezpieczenia konserwacji i serwisów systemów sygnalizacji pożarów (SAP), systemów gaszenia gazem (SUG), urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach i lokalach Urzędu oraz mechanizmu sterowania zegarem na wieży Ratusza w postaci zleceń zewnętrznych, nadzór nad realizacją umów, przyjmowanie zgłoszeń dotyczących konserwacji , napraw i remontów;
9) zapewnienie ciągłości pracy urządzeń klimatyzacyjnych oraz systemów gaszenia gazem - w formie zleceń zewnętrznych-inicjowanie, nadzorowanie i odbiór prac;
10) współpraca z Wydziałem Techniczno - Gospodarczym w zakresie podłączenia i obsługi urządzeń kopiujących;
11) szkolenia pracowników Urzędu z zakresu obsługi sprzętu komputerowego oraz używanych aplikacji szczególnie pakietów biurowych;
12) przygotowywanie, aktualizacja i nadzór nad procedurami pracy systemów i podsystemów teleinformatycznych w szczególności w zakresie bezpieczeństwa;
13) prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z realizowanym zakresem czynności;
14) współpraca z Wydziałem Techniczno - Gospodarczym przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, określeniu istotnych postanowień umowy na dostarczenie materiałów eksploatacyjnych i papierniczych, nadzór nad realizacją umowy w zakresie technicznym;
15) przygotowanie kart w ramach projektu "Płocka Karta Familijna 3+".

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.);
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5.  wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia;
6. wiedza z zakresu budowy i zasad działania sprzętu komputerowego;
7. znajomość systemów operacyjnych;
8. znajomość produktów branży informatycznej;
9. znajomość pakietów biurowych (Open Office, Libre Office, MS Office).

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.);
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku bez podjazdu dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na II piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku na II piętrze znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka;” - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego,
2. list motywacyjny -  dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
3. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
9. oświadczenie o posiadaniu wiedzy z zakresu budowy i zasad działania sprzętu komputerowego  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
10. oświadczenie o znajomości systemów operacyjnych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
11. oświadczenie o znajomości produktów branży informatycznej - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym
12. oświadczenie o znajomości pakietów biurowych (Open Office, Libre Office, MS Office) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym
13. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 ze zm.) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie: do dnia 10 czerwca 2019 roku.


* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:
pl. Stary Rynek 1;
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.
ul. Miodowa 8.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 5 lat temu (czwartek, 30 maja 2019, godzina 15:35)
  • Osoba publikująca: Ewa Selig
  • Nadzór nad treścią: Ewa Selig
  • Ilość wyświetleń: 2 695 681
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji