Załącznik do Zarządzenia Nr 1688/04
REGULAMIN WYBORÓW REPREZENTANTA ZAŁOGI ORAZ KOMISJI SOCJALNEJ URZĘDU MIASTA PŁOCKA

Załącznik do Zarządzenia   Nr 1688/04
z dnia 16 kwietnia 2004 roku


REGULAMIN WYBORÓW  REPREZENTANTA ZAŁOGI ORAZ KOMISJI SOCJALNEJ URZĘDU MIASTA PŁOCKA


I . Postanowienia ogółne

§ 1

Regulamin określa zasady i tryb wyboru Reprezentanta Załogi oraz członków Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta Płocka i gminnych jednostkach organizacyjnych ( tj. Straży Miejskiej i Izbie Wytrzeźwień ) prowadzących wspólną  działalność socjalną  na warunkach określonych w umowie – zwane dalej wyborami


§ 2

1.Komisja Socjalna jest organem opiniodawczym i doradczym Prezydenta Miasta Płocka w sprawach dotyczących  działalności socjalnej.
2.Reprezentant załogi  uzgadnia z Prezydentem Miasta regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka.
3.Reprezentant Załogi pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącego  lub członka Komisji Socjalnej.
4.W skład Komisji Socjalnej wchodzi 3 członków.
5.Wybory do Komisji Socjalnej i wybór reprezentanta załogi składają się  z następujących etapów:
 I etap – wybór przedstawicieli do II etapu przez pracowników  z poszczególnych pionów organizacyjnych: Prezydenta (P), Zastępcy Prezydenta ds. Rozwoju (VP1), Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych ( VP2), Zastępcy Prezydenta ds. Polityki Społecznej ( VP3) , Sekretarza Miasta (SM) , Skarbnika Miasta (SK), Straży Miejskiej i Izby Wytrzeźwień.
Pracownicy każdej komórki organizacyjnej z w/w pionów wybierają po jednym przedstawicielu:

P - 10 przedstawicieli
VP1 -  4   -  “ -
VP2  -  2   -  “ -
VP3 -  4   -  “ -
SM -  4   -  “ -
SK - 1  przedstawiciel
Straż Miejska       - 1 przedstawiciel
Izba Wytrzeźwień -1 przedstawiciel

 II etap – wybrani przedstawiciele z poszczególnych pionów organizacyjnych dokonują  wyboru spośród siebie  jednego przedstawiciela do III etapu.

 III etap – wyboru Reprezentanta Załogi oraz członków Komisji Socjalnej dokonują spośród siebie  przedstawiciele wybrani w II etapie.
6.Wybory są tajne.


§ 3

1.Prawo wybierania przedstawiciela  w I etapie ma każdy pracownik  bez względu na okres na który została umowa zawarta.
2.Bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy
o pracę, którego staż pracy w Urzędzie Miasta Płocka wynosi co najmniej  1 rok.

3.Kierownik  komórki organizacyjnej we własnym zakresie  decyduje o sposobie przeprowadzenia wyborów ( I etap) w danej komórce i wyznacza pracownika do przeprowadzenia wyborów podając
 w terminie do  20 kwietnia 2004r. do Referatu Kadr i Szkolenia  imię i nazwisko  tej  osoby.

§ 4

1.Kierownicy poszczególnych pionów organizacyjnych  (P, VP1, VP2, VP3, SM,SK) wyznaczają osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie II etapu wyborów. W pionie  Skarbnika Miasta, w  Izbie Wytrzeźwień i Straży  Miejskiej   przedstawiciele wybrani w I etapie automatycznie przechodzą do III etapu.
2.W pionie Prezydenta za przeprowadzenie II etapu odpowiada kierownik Biura Obsługi Prezydenta.
3.Dyrektor Wydziału Organizacji i Spraw Administracyjnych odpowiada za przeprowadzenie III etapu wyborów.

§ 5

1.Z każdego etapu wyborów sporządzany jest protokół, który następnie przekazywany jest  do Wydziału Organizacji i Spraw Administracyjnych przez pracownika  wyznaczonego do przeprowadzenia wyborów, o którym mowa w  § 3 ust. 3 i § 4 ust. 1 i 2.
2.Do protokołu powinny   być dołączone oświadczenia przedstawicieli o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
                                                                             

§ 6


 
1.Kadencja Reprezentanta załogi i Komisji Socjalnej trwa 4 lata i działaja  do wyboru nowego Reprezentanta i Komisji Socjalnej.
2.Wygaśnięcie mandatu Reprezentanta Załogi lub członka Komisji Socjalnej przed upływem kadencji następuje na skutek:
a) śmierci,
b) trwałej przeszkody w jego wykonywaniu,
c) zrzeczenia się mandatu,
d) odwołania ze sprawowanego mandatu,
e) ustania stosunku pracy.
3.W przypadku zmniejszenia się składu osobowego wskutek przyczyn wskazanych w ust.2 a,b,c,e
pozostali członkowie dokonują uzupełnienia Komisji Socjalnej  z przedstawicieli III etapu.
4.Odwołanie Reprezentanta Załogi lub członka Komisji Socjalnej następuje na skutek złożenia wniosku o odwołanie przez co najmniej 30% pracowników posiadających czynne prawo wyborcze.
5.Pracownicy występujący z inicjatywą odwołania członka Komisji Socjalnej składają wniosek Przewodniczącemu Komisji Socjalnej wraz z listą osób popierających wniosek.
Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Komisji Socjalnej lub Reprezentanta Załogi składa się odpowiednio na ręce Prezydenta Miasta.
6.Złożenie wniosku powoduje uruchomienie procedury związanej z odwołaniem Reprezentanta Załogi lub Członka Komisji  oraz  powołanie nowego Reprezentanta Załogi  i Członka Komisji Socjalnej.

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (środa, 21 kwietnia 2004, godzina 15:46)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 607
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji