Sesja XXXV - 28.10.2021 - poprowadzona w sposób zdalny
Sesja XXXV - 28.10.2021 - poprowadzona w sposób zdalny

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płock


Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 28 października 2021 r. (czwartek) o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, odbędzie się XXXV Sesja Rady Miasta Płocka poprowadzona w sposób zdalny. W związku z obostrzeniami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 poz. 861 ze zm.) oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, pracowników i samych radnych, obrady będą niedostępne dla publiczności. Udziału w sesji nie wezmą również przedstawiciele spółek komunalnych oraz innych jednostek i instytucji (nie dotyczy podmiotów zaproszonych przez Prezydenta Miasta Płocka). Zainteresowane osoby będą mogły śledzić transmisję online na bieżąco na plock.eu.

Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad XXXV Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Informacja o realizacji uchwały w sprawie wspierania szkół wyższych.
4) Stan czystości powietrza w Płocku. Przedstawienie danych liczbowych i rodzajowych dot. emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Płocka z podziałem na komunalne, przemysłowe i komunikacyjne. Planowane działania zmierzające do redukcji zanieczyszczeń płockiego powietrza.
5) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Płocka za rok szkolny 2020/2021, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.
6) Realizacja Płockiego Programu Rewitalizacji.
7) Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku.
8) Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady Miasta Płocka z 30 września 2021 roku.
9) Podjęcie uchwał w sprawach:

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2021-2049 (druk nr 629),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2021 (druk nr 630),
3. przyjęcia Programu współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2022 rok (druk nr 617),
4. ogłoszenia roku 2022 w Płocku Rokiem Władysława Bartoszewskiego – Rokiem Przyzwoitości (druk nr 618),
5. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 619),
6. przyjęcia „Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Płocka na lata 2021-2026” (druk nr 620),
7. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, położonych w Płocku przy ul.Kobiałka (obr. 3) (druk nr 621),
8. zmiany Uchwały Nr 695/XXXIX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku, zmienionej Uchwałą Nr 41/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. (druk nr 622),
9. nabycia lokali usługowych nr 1, nr 2, nr 3 położonych w Płocku w budynku zlokalizowanym przy ul. Synagogalnej 4 (druk nr 623),
10. delegowania przedstawicieli Miasta Płocka do Związku Miast Polskich (druk nr 624),
11. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 625),
12. wyboru trzech przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (druk nr 627),
13. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Norwida (obr. 4) (druk nr 628).

II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
10) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
11) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
12) Interpelacje i zapytania radnych.
13) Odpowiedzi na interpelacje.
14) Sprawy różne.
15) Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Artur Jaroszewski


Załączniki:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 miesięcy temu (piątek, 22 października 2021, godzina 10:00)
  • Osoba publikująca: Marta Komorkowska
  • Nadzór nad treścią: Marta Komorkowska
  • Ilość wyświetleń: 1 194
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 22 października 2021, godzina 10:09
  • Historia aktualizacji

  • 22 października 2021, godzina 10:09 Aktualizacja dokumentu