INFORMACJA O KWOTACH DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2007 ROKU
INFORMACJA O KWOTACH DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2007 ROKU

INFORMACJA O KWOTACH DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2007 ROKU

 (Na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

 

Kwota dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w 2007 roku – 4.690.917,37 zł.

1. Porozumienie Nr 1/ONW/P/44/2007 zawarte w dniu 22 marca 2007 roku pomiędzy Gminą Miasta Płocka a Gminą Brudzeń Duży w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy.  Dotacja na kwotę 302.035,92 zł

2. Porozumienie Nr 3/ONW/P/33/2007 zawarte w dniu 28 lutego 2007 roku pomiędzy Gminą Miasta Płocka a Miastem i Gminą Gąbin w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy. Dotacja  na kwotę 87.579,05 zł

3. Porozumienie Nr 2/ONW/P/25/2007 zawarte w dniu 19 lutego 2007 roku pomiędzy Gminą Miasta Płocka a Gminą Gozdowo w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy. Porozumienie  na kwotę 154.902,31 zł.

4. Porozumienie Nr 4/ONW/P/51/2007 zawarte w dniu 17 kwietnia 2007 roku pomiędzy Gminą Miasta Płocka a Gminą Słupno w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy. Dotacja  na kwotę 341.488,84 zł.

5. Porozumienie Nr 1/WGKIII/P/2/04 zawarte w dniu 15 stycznia 2004 roku pomiędzy Gminą Miasta Płocka a Gminą Stara Biała w sprawie powierzenia prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy. Dotacja  na kwotę 1.100.000,00 zł.

6. Porozumienie nr 4/WZS/P/29/2007 zawarte w dniu 12 lutego 2007 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Płock w sprawie realizacji zadań powiatu płockiego z zakresu działania Ośrodka Adpocyjno – Opiekuńczego w Płocku na kwotę 84.000,00 zł.

7. Porozumienie nr 5/WZS/P/52/2007 zawarte w dniu 16 kwietnia 2007 roku pomiędzy Powiatem Gostynińskim a Gminą Płock w sprawie realizacji zadań powiatu gostynińskiego z zakresu działania Ośrodka Adpocyjno – Opiekuńczego w Płocku na kwotę 5.000,00 zł.

8. Porozumienie nr 10/WZS/P/86/2007 zawarte w dniu 11 czerwca 2007 roku pomiędzy Powiatem Sierpeckim a Gminą Płock w sprawie realizacji zadań powiatu sierpeckiego z zakresu działania Ośrodka Adpocyjno – Opiekuńczego w Płocku, na kwotę 6.400,00 zł.

9. Porozumienia zawarte pomiędzy Miastem Płock a powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w Ośrodku Opiekuńczo – Wychowawczym na kwotę 284.258,55 zł.

10. Porozumienia zawarte pomiędzy Miastem Płock a powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 na kwotę 137.644,89 zł.

11. Porozumienia zawarte pomiędzy Miastem Płock a powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej na kwotę 78.212,45 zł.

12. Porozumienie nr 1/WZS/P/1/03 zawarte w dniu 8 stycznia 2003 roku pomiędzy Miastem Płock a Powiatem Płockim w sprawie wykonania zadań w zakresie orzecznictwa o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku. Środki przeznaczone na 2007 rok  to kwota 120.420,00 zł.

13. Porozumienie Nr 6/WZS/P/57/07 zawarte w dniu 23 kwietnia 2007 roku pomiędzy Gminą Płock a Powiatem Płockim w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Płockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Gminy Płock w kwocie 5.765,67 zł.

14. Umowa o Dofinansowanie Projektu w Ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 zawarta 25 kwietnia 2006 roku pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Płock. W 2007 roku kwota dofinansowania wyniosła 476.950,05 zł.

15. Porozumienie  zawarte w dniu 20 kwietnia 2007 roku zawarte z powiatem płockim na prowadzenie poradni psychologiczno – pedagogicznej dla powiatu – kwota 362.249,00 zł.

16. Umowa 2/2.14/II/Z.Z/2272/06/U/93/06 z dnia 25 września 2006 roku o dofinansowanie Projektu „Ze stypendium ku dojrzałości – program stypendialny na rok szkolny 2006/2007” na kwotę 717.600,00 zł.
Umowa zawarta między  Samorządem Województwa Mazowieckiego a Miastem Płock dla Zarządu Jednostek Oświatowych, które z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka wypłaca pomoc materialną dla uczniów.

17. Umowa 2/2.14/II/Z.Z/2273/06/U/143/06 z dnia 25 września 2006 roku o dofinansowanie Projektu „Ze stypendium po tytuł – program stypendialny na rok akademicki 2006/2007” na kwotę 49.850,00 zł.
Umowa zawarta między  Samorządem Województwa Mazowieckiego a Miastem Płock dla Zarządu Jednostek Oświatowych, które z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka wypłaca pomoc materialną dla studentów.

18. Porozumienie Nr 1/WSB.III./P/47/2006 z dnia 31 marca 2006 roku zawarte z Gminą Radzanowo na dowóz niepełnosprawnego dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Płocku. W 2007 roku wartość zrealizowanego porozumienia wyniosła 5.542,39 zł.

19. Umowy na prowadzenie Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej dla pracowników oświaty z niżej wymienionych gmin:
Umowa Nr 14/WSB/III/W/145/07 z 27 sierpnia 2007 roku z Powiatem Płocku na kwotę 1.906,00 zł.
Umowa Nr 16/WSB/III/W/146/07 z 10 lipca 2007 roku z Gminą Wyszogród na kwotę 1.271,00 zł.
Umowa Nr 8/WSB/III/W/1511/07 z 24 lipca 2007 roku z Gminą Drobin na kwotę 2.662,00 zł.
Umowa Nr 9/WSB/III/W/1512/07 z 27 czerwca 2007 roku z Gminą Słupno na kwotę 2.330,00 zł.
Umowa Nr 10/WSB/III/W/1513/07 z 30 lipca 2007 roku z Gmina Bielsk na kwotę 3.419,00 zł.
Umowa Nr 11/WSB/III/W/1514/07 z 30 lipca 2007 roku z Gminą Radzanowo na kwotę 877,00 zł.
Umowa Nr 5/WSB/III/W/116/07 z 5 lipca 2007 roku z Gminą Bulkowo na kwotę 1.997,00 zł.
Umowa Nr 1/WSB/III/W/112/07 z 25 czerwca 2007 roku z Gminą Starą Białą na kwotę 2.087,00 zł.
Umowa Nr 6/WSB/III/W/117/07 z 5 lipca 2007 roku z Gminą Bodzanów na kwotę 1.301,00 zł.
Umowa Nr 7/WSB/III/W/118/07 z 6 lipca 2007 roku z Gminą Staroźreby na kwotę 2.814,00 zł.
Umowa Nr 2/WSB/III/W/113/07 z 25 czerwca 2007 roku z Gminą Brudzeń Duży na kwotę 1.845,00 zł.
Umowa Nr 3/WSB/III/W/114/07 z 26 czerwca 2007 roku z Gminą Kiernozia na kwotę 726,00 zł.
Umowa Nr 4/WSB/III/W/115/07 z 3 lipca 2007 roku z Gminą Mała Wieś na kwotę 1.936,00 zł.


20. Porozumienie zawarte w dniu 16 kwietnia 2007 roku z Powiatem Płockim w sprawie powierzenia realizacji w 2007 roku zadań powiatowej biblioteki publicznej jako zadań Powiatu Płockiego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na łączną kwotę 40.000,00 zł.

21. Porozumienie Nr 11/WED/P/115/2007 z Gminą Brudzeń Duży w sprawie świadczenia usług przedszkolnych przez Miasto Płock na rzecz mieszkańców Gminy Brudzeń Duży na łączną kwotę 30.075,27 zł.

22. Porozumienie Nr 11/WED/P/114/2007 z Gminą Stara Biała w sprawie świadczenia usług przedszkolnych przez Miasto Płock na rzecz mieszkańców Gminy Stara Biała na łączną kwotę 163.972,02 zł.

23. Porozumienie Nr 11/WED/P/161/2007 z Gminą Nowy Duninów w sprawie świadczenia usług przedszkolnych przez Miasto Płock na rzecz mieszkańców Gminy Nowy Duninów na łączną kwotę 2.354,24 zł.

24. Porozumienie Nr 12/WED/P/116/2007 z Gminą Gąbin w sprawie świadczenia usług przedszkolnych przez Miasto Płock na rzecz mieszkańców Gminy Gąbin na łączną kwotę 11.535,72 zł.

25. Porozumienie nr 11/WZS/P/93/07 zawarte w dniu 29 czerwca 2007 roku pomiędzy Miastem Płock a Gminą Gozdowo o przyjęciu pomocy finansowej w 2007 roku od Gminy Gozdowo w kwocie 1.400,00 zł. na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku mieszkańców Gminy Gozdowo, którzy nie uregulowali zobowiązań z tytułu świadczonych przez Izbę usług.

26. Porozumienie nr 13/WZS/P/106/07 zawarte w dniu 20 sierpnia 2007 roku pomiędzy Miastem Płock a Miastem Sierpc o przyjęciu pomocy finansowej w 2007 roku od Miasta Sierpca w kwocie 1.500,00 zł. na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku mieszkańców Miasta Sierpca, którzy nie uregulowali zobowiązań z tytułu świadczonych przez Izbę usług.

27. Porozumienie nr 14/WZS/P/110/07 zawarte w dniu 23 sierpnia 2007 roku pomiędzy Miastem Płock a Gminą Mochowo o przyjęciu pomocy finansowej w 2007 roku od Gminy Mochowo w kwocie 1.500,00 zł. na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku mieszkańców Gminy Mochowo, którzy nie uregulowali zobowiązań z tytułu świadczonych przez Izbę usług.

28.Porozumienie nr 15/WZS/P/109/07 zawarte w dniu 23 sierpnia 2007 roku pomiędzy Miastem Płock a Gminą Sierpc o przyjęciu pomocy finansowej w 2007 roku od Gminy Sierpc w kwocie 1.000,00 zł. na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwien w Płocku mieszkańców Gminy Sierpc, którzy nie uregulowali zobowiązań z tytułu świadczonych przez Izbę usług.

29. Porozumienie nr 16/WZS/P/107/07 zawarte w dniu 20 sierpnia 2007 roku pomiędzy Miastem Płock a Gminą Szczawin Kościelny o przyjęciu pomocy finansowej w 2007 roku od Gminy Szczawin Kościelny w kwocie 1.000,00 zł. na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny, którzy nie uregulowali zobowiązań z tytułu świadczonych przez Izbę usług.

30. Porozumienie nr 19/WZS/P/133/07 zawarte w dniu 30 października 2007 roku pomiędzy Miastem Płock a Gminą Staroźreby o przyjęciu pomocy finansowej w 2007 roku od Gminy Staroźreby w wysokości 510,00 zł. za pobyt w Izbie, na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku mieszkańców Gminy Staroźreby, którzy nie uregulowali zobowiązań z tytułu świadczonych przez Izbę usług.

31. Porozumienie nr 21/WZS/P/124/07 zawarte w dniu 21 września 2007 roku pomiędzy Miastem Płock a Gminą Sanniki o przyjęciu pomocy finansowej w 2007 roku od Gminy Sanniki w kwocie 1.000,00 zł. na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku mieszkańców Gminy Sanniki, którzy nie uregulowali zobowiązań z tytułu świadczonych przez Izbę usług.

32. Porozumienie ON.BI.I.DOF.3011-18-8-11/07 z 21 listopada 2007 roku w sprawie współfinansowania przez Województwo Mazowieckie  zakupu sorbentów, neutralizatorów i środków powierzchniowo czynnych na kwotę 15.000,00 zł.

33. Porozumienie ON.BI.I.DOF.3011-18-8-32/07 z 21 listopada 2007 roku w sprawie współfinansowania przez Województwo Mazowieckie  zakupu ubrań specjalnych typu NOMEX oraz specjalistycznego obuwia olejoodpornego na kwotę 50.000,00 zł.

34. Uchwała Rady Powiatu Nr 98/XII/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku Miasto otrzymało pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku w wysokości 25.000,00 z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy.


Kwota dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2007 roku – 3.215.416,16 zł.

1. Porozumienie Nr 1/KPM.WRM.I/P/18/2007 zawarte w dniu 14 lutego 2007 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Płock w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku. Porozumienie  na kwotę 1.400.000,00 zł.

2. Porozumienie Nr 50/KPM.WRM.I/Z/997/07 zawarte w dniu 17 maja 2007 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Płock w sprawie przyjęcia programu pn. „Płock dla Przedsiębiorczych – II edycja skierowanego do osób bezrobotnych zamierzających podjąć na własny rachunek działalność gospodarczą. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę 800.000,00 zł.

3. Porozumienie Nr 10/WZS/P/42/04 zawarte w dniu 29 września 2004 r. pomiędzy Miastem Płock a Powiatem Nowodworskim w sprawie ponoszenia kosztów i określenia wysokości wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Nowodworskiego oraz Aneks Nr 1 z dnia 24 października 2006 roku i Aneks Nr 2 z 13 kwietnia 2007 roku. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę 6.111,20 zł.

4. Porozumienie Nr 12/WZS/P/105/07 zawarte w dniu 20 lipca 2007 r. pomiędzy Miastem Płock a Powiatem Nowodworskim w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie małoletnich umieszczonych w rodzinie zastępczej oraz Aneks Nr 1 z dnia 15 października 2007 roku. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę 14.541,50 zł.

5. Porozumienie Nr 17/WZS/P/89/05 zawarte w dniu 26 października 2005 r. pomiędzy Miastem Płock a Zarządem Powiatu Gostynińskim w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej i wysokości ponoszonych wydatków oraz Aneks Nr 1 z 15 maja 2006 roku. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę 17.780,00 zł.

6. Porozumienie Nr 16/WZS/P/88/05 zawarte w dniu 26 października 2005 r. pomiędzy Miastem Płock a Zarządem Powiatu Gostynińskim w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej i wysokości ponoszonych wydatków oraz Aneks Nr 1 z dnia 15 maja 2006 roku. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę 24.340,00 zł.

7. Porozumienie Nr 15/WZS/P/87/05 zawarte w dniu 26 października 2005 r. pomiędzy Miastem Płock a Zarządem Powiatu Gostynińskim w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej i wysokości ponoszonych wydatków oraz Aneks Nr 1 z dnia 15 maja 2006 roku. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę 24.340,00 zł.

8. Porozumienie Nr 14/WZS/P/86/05 zawarte w dniu 26 października 2005 r. pomiędzy Miastem Płock a Zarządem Powiatu Gostynińskim w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej i wysokości ponoszonych wydatków oraz Aneks Nr 1 z dnia 15 maja 2006 roku . Z budżetu miasta wydatkowano kwotę  24.340,00 zł.

9. Porozumienie Nr 18/WZS/P/102/05 zawarte w dniu 26 października 2005 r. pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem Płock w sprawie ponoszenia wydatków utrzymania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę  15.811,20 zł.

10.Porozumienie Nr 1/WZS/P/17/06 zawarte w  dniu 31 stycznia 2006 r. pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem Płock w sprawie ponoszenia wydatków utrzymania dziecka  przebywającego w rodzinie zastępczej. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę 7.905,60 zł.

11. Porozumienie Nr 17/WZS/P/61/04 zawarte w  dniu 1 grudnia 2004 r. pomiędzy Powiatem Kutnowskim a Miastem Płock w sprawie umieszczenia dziecka zamieszkałego na terenie miasta Płocka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie powiatu kutnowskiego i ponoszenie wydatków na jego utrzymanie przez miasto Płock. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę  12.750,04 zł.

12. Porozumienie Nr 6/WZS/P/61/06 zawarte w  dniu 10 marca 2006 r. pomiędzy Powiatem Kutnowskim a Miastem Płock w sprawie umieszczenia dziecka zamieszkałego na terenie miasta Płocka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie powiatu kutnowskiego i ponoszenie wydatków na jego utrzymanie przez miasto Płock. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę  18.853,02 zł.

13. Porozumienie Nr 12/WZS/P/133/06 zawarte w  dniu 8 grudnia 2006 r. pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem Płock w sprawie ponoszenia wydatków utrzymania dziecka  przebywającego w rodzinie zastępczej. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę 7.905,60 zł.

14. Porozumienie Nr 11/WZS/P/131/06 zawarte w dniu 11 października 2006 r. pomiędzy Miastem Białystok a Miastem Płock w sprawie umieszczenia dziecka pochodzącego z miasta Płock w rodzinie zastępczej funkcjonującej na terenie miasta Białegostoku i wysokości wydatków na jego utrzymanie oraz Aneks Nr 1 z 20 grudnia 2006 roku i Aneks Nr 2 z 8 listopada 2007 roku Z budżetu miasta wydatkowano kwotę 3.962,00 zł.

15. Porozumienie Nr 3/WZS/P/42/06 zawarte w dniu 3 kwietnia 2004 r. pomiędzy Miastem Białystok a Miastem Płock w sprawie umieszczenia dziecka pochodzącego z miasta Płock w rodzinie zastępczej funkcjonującej na terenie miasta Białegostoku i wysokości wydatków na jego utrzymanie. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę 7.905,60 zł.

16. Porozumienie Nr 24/WZS/P/162/07 zawarte w dniu 15 listopada 2007 r. pomiędzy Miastem Koszalin a Miastem Płock w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę  11.805,30 zł.

17. Porozumienie Nr 25/WZS/P/163/07 zawarte w dniu 15 listopada 2007 r. pomiędzy Miastem Koszalin a Miastem Płock w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę 12.894,45 zł.

18. Porozumienie Nr 9/WED/P/112/07 zawarte w dniu 27 sierpnia 2007 r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim a Miastem Płock w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez powierzającego czyli przez Miasto Płock. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę 480,00 zł.

19. Porozumienie Nr 1/WED/42/2007 zawarte w dniu 13 marca 2007 r. pomiędzy Gminą Płock a Województwem Mazowieckim w sprawie powierzenia województwu zadań gminy z zakresu doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę 297.901,05 zł.

20.Porozumienie zawarte w dniu 14 września 2007 r. pomiędzy Miastem Płock a Miastem i Gminą Gąbin w sprawie świadczenia usług przedszkolnych przez miasto i gminę Gąbin na rzecz mieszkańców miasta Płocka. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę 5.789,60 zł.

21.Porozumienie Nr 2/KPM.PM/P/29/05 zawarte w dniu 31 maja 2007 r. pomiędzy Miastem Płock a Gminą Radzanowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Radzanowo oraz Aneks Nr ¼/KPM.PM/P/69/2006 z dnia 28 czerwca 2006 roku, Aneks nr 2/5/KPM.PM/P/77/2006 z dnia 24 lipca 2006 roku i Aneks Nr 3/1/KPM.PD/P/156/2007 z dnia 14 listopada 2007 roku. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę 500.000,00 zł.

 

Opracowanie: Katarzyna Felkowska, inspektor w  Wydziale Skarbu i Budżetu - Oddział Budżetu

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (wtorek, 10 czerwca 2008, godzina 11:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 346
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 12 czerwca 2008, godzina 12:24
  • Historia aktualizacji

  • 12 czerwca 2008, godzina 12:24 Aktualizacja danych