Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów

Ogłoszenie NR 18/2019
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów
Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich
Referat Komunikacji
Zespół Rejestracji PojazdówDo wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) rejestracja pojazdów:
- przyjęcie i weryfikacja dokumentów oraz wniosku o rejestrację pojazdu, wystawienie dowodu polecenia zapłaty w systemie "Rejestr opłat" i przyjęcie dowodu wpłaty,
- wpisanie danych do rejestru wydanych pozwoleń czasowych,  nalepek legalizacyjnych, 
- wprowadzenie danych pojazdu i właściciela do komputerowego systemu "POJAZD"
- wydanie karty informacyjnej pojazdu,  pozwolenia czasowego oraz decyzji,
- wysłanie drogą elektroniczną w systemie POJAZD do poprzedniego organu rejestrującego zawiadomienia o rejestracji pojazdu,
- w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy wysłanie zapytania do Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowej Administracji Skarbowej,
- legalizacja tablic rejestracyjnych i spersonalizowanego dowodu rejestracyjnego poprzez naklejenie nalepek legalizacyjnych,
- założenie akt pojazdu,
- wydanie klientowi zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), karty pojazdu oraz  decyzji o zarejestrowaniu,
- realizacja zadań związanych z otrzymanymi potwierdzeniami danych o pojazdach i ich właścicielach z innych organów rejestrujących;
2) prowadzenie obsługi klienta:
- udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących rejestracji pojazdu,
- przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu przez klienta,
- wydawanie, na wniosek właściciela pojazdu, wtórników nalepek kontrolnych i legalizacyjnych, kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych,
- wymiana dowodów rejestracyjnych z uwagi na zniszczenie, zapisanie druku,
- dokonywanie wpisów i skreśleń w dowodach rejestracyjnych i kartach pojazdu  dotyczących zamontowanej instalacji gazowej, "TAXI", "L","HAK", "VAT","PIT", "CIT",  dopisywanie współwłaściciela, uzupełnianie danych technicznych pojazdu,itp.
- wydawanie zaświadczeń służących do rejestracji pojazdów z uwagi na utratę dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu,
- przyjmowanie wniosków na odtworzenie tablic rejestracyjnych, wydawanie ich po odtworzeniu,
- przyjmowanie wniosków na wykonanie tablicy dodatkowej(bagażnik) i wydanie po ich wykonaniu,
- wydawanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez właściwe organy kontroli lub stacje diagnostyczne (po ustaniu przyczyny zatrzymania) i wprowadzenie informacji do  komputerowego systemu POJAZD,
- wydawanie skierowań  na badania techniczne dodatkowe,
- przyjmowanie wniosków o wyrejestrowanie pojazdu,
- przyjmowanie wniosków o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu;
3) realizacja zadań związanych z żądaniem CEPiK ubycia pojazdu;
4) przygotowywanie sprawozdawczości, analiz, opracowań z zakresu  swojej działalności.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie ;
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia.

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.);
- z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.);
- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, al. marsz. Józefa Piłsudskiego oraz w Punkcie Obsługi Mieszkańca „Miodowa” (POM) , ul. Miodowa 8. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynkach z podjazdem dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na parterze oraz na I piętrze. W budynku przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego stanowisko pracy w pomieszczeniu dostosowanym do wózków inwalidzkich, natomiast w pomieszczeniu przy ul. Miodowej 8 niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynkach o odpowiedniej szerokości,  drzwi do pomieszczeń umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego znajduje się toaleta spełniająca warunki dla osób niepełnosprawnych, natomiast w POM przy ul. Miodowej 8 znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka;” - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego,
2. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 23 września 2019 roku.
* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:
•    pl. Stary Rynek 1;
•    al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.
•    ul. Miodowa 8.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 4 lata temu (środa, 11 września 2019, godzina 15:31)
  • Osoba publikująca: Ewa Selig
  • Nadzór nad treścią: Ewa Selig
  • Ilość wyświetleń: 2 696 444
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 17 września 2019, godzina 09:00
  • Historia aktualizacji

  • 17 września 2019, godzina 09:00 Aktualizacja danych