Projekt Budżetu Miasta Płocka na 2009 rok
Projekt Budżetu Miasta Płocka na 2009 rok

 

BUDŻET MIASTA PŁOCKA
NA 2009 ROK

P R O J E K T


ZAŁĄCZNIKI– część obowiązująca

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu miasta Płocka na 2009 rok
Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu miasta na 2009 rok
Załącznik Nr 3 Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2009-2011
Załącznik Nr 3a Zadania inwestycyjne w 2009 roku
Załącznik Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku
Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku
Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 roku
Załącznik Nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku
Załącznik Nr 9 Dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2009 rok
Załącznik Nr 10 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok
Załącznik Nr 11 Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 rok
Załącznik Nr 12 Dotacje podmiotowe w 2009 roku
Załącznik Nr 13 Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku
Załącznik Nr 14 Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
Załącznik Nr 15 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
Załącznik Nr 16 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok
Załącznik Nr 17 Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) na 2009 rok
Załącznik Nr 18 Pozostałe dotacje ujęte w budżecie miasta Płocka w 2009 roku


CZĘŚĆ OPISOWA

Deficyt budżetowy i źródła jego pokrycia
Rozchody budżetu miasta Płocka na 2009 rok
Projekt Budżetu miasta Płocka na 2009 rok
Dochody budżetu miasta Płocka na 2009 rok
Dochody Budżetu Gminy
Dochody Budżetu Powiatu
Projekt wydatków budżetu miasta Płocka na 2009 rok
Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych Gminy
Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych Powiatu
Wykaz zadań Wydziałów Urzędu – Gmina
Wykaz zadań Wydziałów Urzędu - Powiat
Wykaz zadań gminnych jednostek budżetowych
Wykaz zadań powiatowych jednostek budżetowych
Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Gminy
Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Powiatu
Wykaz zadań gminnych jednostek oświatowych
Wykaz zadań powiatowych jednostek oświatowych
Wykaz zadań jednostek oświatowych w zespołach

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań


Mienie komunalne

Tabela Nr 1 Wartość majątku trwałego Gminy – zestawienie zbiorcze
Tabela Nr 2 Majątek trwały Urzędu Miasta
Tabela Nr 3 Wartość majątku trwałego jednostek budżetowych – zestawienie zbiorcze
Tabela Nr 4 Majątek trwały poszczególnych jednostek budżetowych
Tabela Nr 5 Majątek trwały zakładów budżetowych - zestawienie zbiorcze
Tabela Nr 6 Majątek trwały w użytkowaniu poszczególnych zakładów budżetowych
Tabela Nr 7 Obrót i gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi w latach 2007-2008
Tabela Nr 8 Grunty komunalne
Tabela Nr 9 Zasoby lokalowe Gminy Płock
Tabela Nr 10 Dzierżawa i użyczenie gruntów komunalnych
Tabela Nr 11 Mienie komunalne przekazane w trwały zarząd lub użytkowanie
Tabela Nr 12 Udziały Kapitałowe Gminy Płock
Tabela Nr 13 Majątek trwały poszczególnych instytucji kultury
Tabela Nr 14 Majątek trwały poszczególnych jednostek powiatowej administracji zespolonej


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (piątek, 21 listopada 2008, godzina 08:54)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 676
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji