Projekt Budżetu Miasta Płocka na 2015 rok
Projekt Budżetu Miasta Płocka na 2015 rok


Budżet
Miasta Płocka
na 2015 rok

P r o j e k tUchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2015 Rady Miasta Płocka

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu miasta Płocka na 2015 rok

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu miasta Płocka na 2015 rok

Załącznik Nr 2a Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2015 rok

Załącznik Nr 2b Wydatki majątkowe budżetu miasta Płocka na 2015 rok

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku

Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Załącznik Nr 7 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015 roku

Załącznik Nr 8 Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku

Załącznik Nr 9 Dotacje udzielane w 2015 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 10 Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2015 rok

Załącznik Nr 11 Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok

Załącznik Nr 12 Plan rocznych wydatków majątkowych na 2015 rok


Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Płocka na 2015 rok

Rozliczenie budżetu oraz omówienie przychodów i rozchodów budżetu

Zestawienie tabelaryczne planowanych dochodów według źródeł z podziałem na dochody gminy i powiatu z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

Omówienie planowanych dochodów gminy z poszczególnych źródeł, Omówienie planowanych dochodów powiatu z poszczególnych źródeł

Omówienie planowanych wydatków majątkowych gminy, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, Omówienie planowanych wydatków majątkowych powiatu, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej


Omówienie planowanych wydatków bieżących gminy i powiatu w układzie zadaniowym z podziałem na wydatki bieżące realizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki budżetowe, nie będące oświatowymi jednostkami budżetowymi

Omówienie planowanych wydatków bieżących gminnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w układzie zadaniowym

Omówienie planowanych wydatków bieżących powiatowych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w układzie zadaniowym

Omówienie planowanych wydatków bieżących gminnych jednostek budżetowych w układzie zadaniowym

Omówienie planowanych wydatków bieżących powiatowych jednostek budżetowych w układzie zadaniowym

Wykaz zadań realizowanych przez gminne i powiatowe oświatowe jednostki budżetowe


Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej miasta Płocka na 2015 rok

Plany finansowe samorządowych instytucji kultury w układzie przychodów i kosztów na 2015 rok

Omówienie zadań realizowanych przez samorządowe instytucje kultury

Omówienie zadań realizowanych przez samorządowy zakład budżetowy

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (wtorek, 25 listopada 2014, godzina 13:21)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 924
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 18 listopada 2015, godzina 09:26
  • Historia aktualizacji

  • 18 listopada 2015, godzina 09:26 Aktualizacja danych