Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 2128 z dnia 14 kwietnia 2023r.
Parking wielopoziomowy przy ORLEN Arenie

                                                                                                                                                           Płock, 13.04.2023
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka

                                                                     INTERPELACJA


Dotyczy parkingu wielopoziomowego przy ORLEN Arenie

Z dokumentów otrzymanych od UMP – umowy dzierżawy zawarte pomiędzy UMP a s-ką MOSiR wynika, iż spółka w świetle zawartej umowy nr 74/BZN.I.ZR/W/202/2017 miała wykonywać remonty i naprawy bieżące do kwoty 50.000 zł rocznie (miały stanowić uzgodnienie z UMP). Za dzierżawę s-ka płaciła miastu 100.000.
19 grudnia kwota została zmieniona na 294.000.
Kolejnym aneksem z 23.02.2018 zmieniono zapis par. 3 ust. 4 dodając, że dzierżawca zapewnia monitoring obiektu.
Aneksem nr 3 z 18.12.2018 zmieniono okres trwania umowy na nieoznaczony. Od 1.06.2020 zmieniono stawkę czynszu na 1 zł/m-c z uwagi na okres pandemii.  Od 10.08.2020 zmieniono par. 3 ust. 1 dotyczący nakładów finansowych na remonty tj. do 50.000, a następnie co kolejny dziesiąty rok kwota będzie wynosiła 150.000.
Zgodnie jednak z par. 3 ust. 2 umowy z 22.05.2017 roku Szczegółowy sposób wykonywania remontów oraz sposób rozliczeń będzie każdorazowo pisemnie uzgadniany przez Strony. Proszę zatem UMP o przedstawienie wszystkich pisemnych uzgodnień i kwot oraz zakresu nakładów finansowych zrealizowanych przez s-kę w myśl umowy dzierżawy. Czy zatem w 2018 roku, gdy został wprowadzony zakres aneksem monitoringu obiektu s-ka nie wykonywała tego w ramach zawartej umowy? Czy UMP nie weryfikował nakładów i na co są poczynione wydatki? Par. 3 ust. 1 umowy pierwotnej dzierżawy brzmi, że każde nakłady inwestycyjne mają być przedmiotem uzgodnień pomiędzy stronami, proszę zatem o przedstawienie w każdym roku takich uzgodnień na piśmie.
Jak UMP prowadzi nadzór nad majątkiem, który został przekazany na podstawie umowy dzierżawy do s-ki miejskiej?
Par 9 mówi o każdorazowym prawie przez UMP do przeprowadzenia kontroli w zakresie oględzin nieruchomości, czy kiedykolwiek od 2017 roku UMP z tego prawa skorzystał i jakie są zapisy pokontrolne – proszę o przedłożenie protokołów.

                                                                                                    Wioletta KulpaDokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 miesięcy temu (środa, 19 kwietnia 2023, godzina 11:15)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 496
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 27 kwietnia 2023, godzina 15:38
  • Historia aktualizacji

  • 27 kwietnia 2023, godzina 15:38 Aktualizacja dokumentu
    19 kwietnia 2023, godzina 11:15 Aktualizacja dokumentu