Artur Robert Jaroszewski / 2019-10-23 / 660
Utworzenie nowego parku miejskiego przy ulicy Urodzajnej

Artur Jaroszewski
Imię i nazwisko


22.10.2019r.
data złożenia interpelacji


I N T E R P E L A C J APrzedmiot, temat interpelacji: dot. utworzenia nowego parku miejskiego przy ulicy Urodzajnej – interpelacja powtórna.

W nawiązaniu do wcześniejszej interpelacji w przedmiotowej sprawie (z dnia 08.10.2019) oraz otrzymanej odpowiedzi od Pana Wiceprezydenta Piotra Dyśkiewicza (z dnia 21.10.2019), proszę o rozważenie dokonania zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie przeznaczenia nieruchomości gminnych przy ul. Urodzajnej pod park miejski. Jeżeli istnieje potrzeba dokonania zmian w innych dokumentach planistycznych miasta – proszę również o podjęcia takich działań.
Proszę również, aby komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka, nadzorujące obszar środowiska naturalnego i zieleni miejskiej, na etapie nowych opracowań planistycznych miasta (w tym m.p.z.p.) wnioskowały o tworzenie w konkretnych lokalizacjach nowych terenów zielonych (parków, skwerów).
Jednocześnie pragnę poinformować Pana Wiceprezydenta, że znane są mi zapisy dotyczące dzierżawy przedmiotowej nieruchomości przy ul. Urodzajnej. To właśnie na moją prośbę w uchwale Rady Miasta Płocka nr 199/XII/2019 skrócono planowany pierwotnie termin dzierżawy z 3 lat do 1 roku. W tym czasie, przy dobrej woli ze strony UMP, można przystąpić do zmiany opracowań planistycznych, które umożliwią powstanie przy ul. Urodzajnej parku miejskiego. I o to, w imieniu swoim oraz wielu zwracających się do mnie mieszkańców Płocka, proszę.
W poprzedniej interpelacji prosiłem również o przeanalizowanie innych możliwych lokalizacji parków na terenie Płocka, w pierwszej kolejności biorąc pod uwagę nieruchomości należące do Miasta. W odpowiedzi nie odniesiono się do tego zagadnienia zatem proszę o to ponownie.
 
Uzasadnienie interpelacji:
Płock ma mało terenów zielonych, zwłaszcza parków. Mamy w mieście specyficzne problemy dotyczące czystości powietrza. Na niektóre z nich (emisje przemysłowe) nie mamy wpływu. Ale pewne działania (np. te dotyczące zieleni miejskiej) leżą w gestii Urzędu Miasta i należy je realizować. Każdy nowy park lub skwer poprawi jakość powietrza, a co za tym idzie – komfort życia mieszkańców.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: .....................................................

Załączniki:

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:
Wcześniejsze interpelacje dotyczące środowiska naturalnego w Płocku.

 

Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (środa, 23 października 2019, godzina 12:18)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 695 509
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji