Wioletta Maria Kulpa / 2015-05-29 / 453
Czy w świetle przepisów prawa członkiem rady nadzorczej spółki, której w 100% właścicielem jest Gmina Miasto Płock może być Skarbnik Miasta?

Płock, dn. 29.05.2015


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta PłockaINTERPELACJA


Przedmiot interpelacji:
czy w świetle przepisów prawa członkiem rady nadzorczej spółki, której w 100% właścicielem jest Gmina Miasto Płock może być Skarbnik Miasta?

Uzasadnienie
Pan Wojciech Ostrowski został powołany przez Prezydenta na funkcję Skarbnika Miasta Płocka, jednocześnie zasiada w radzie nadzorczej miejskiej spółki – Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Spółka buduje obiekty, m.in. przedszkola, które później wynajmowane są Gminie. W związku z powyższym Spółka świadczy na rzecz Gminy usługę pobiera za nią opłaty – czynsz. Wysokość stawek czynszowych negocjowana jest na linii Skarbnik Miasta – zarząd Spółki. Czy w związku z powyższym pozostawanie Pana Skarbnika w radzie nadzorczej spółki, z którą Gmina negocjuje stawki nie powoduje istotnego konfliktu interesów?
Nie bez znaczenia pozostają także pewne uregulowania prawne, szczególnie w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43), w art. 10a ust. 5, który jasno precyzuje, iż do członków rad nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, reprezentujących w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, stosuje się odpowiednio art. 13 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.).
Przywołany zapis ustawy precyzuje kto nie może zostać powołany na członka rady nadzorczej, gdy jedynym udziałowcem, w tym przypadku jest Gmina Miasto Płock.
Art. 13.
1. Do czasu gdy Skarb Państwa pozostaje jedynym akcjonariuszem spółki, członkowie rady nadzorczej tej spółki nie mogą:
1) pozostawać w stosunku pracy ze spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego,
2)25) posiadać akcji lub udziałów u przedsiębiorców tworzonych przez spółkę, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do publicznego obrotu na podstawie odrębnych przepisów,
3)25) pozostawać u przedsiębiorców, o których mowa w pkt 2, w stosunku pracy ani świadczyć pracy lub usług na ich rzecz na podstawie innego tytułu prawnego,
4) wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
2.26) Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczą członkostwa w radach nadzorczych,
z wyjątkiem rad nadzorczych konkurencyjnych przedsiębiorców.
3. Zakaz pozostawania w stosunku pracy w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji nie
dotyczy osób wybranych do rady nadzorczej przez pracowników.
4. Zajęciem, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.
Wnioski:
W przedstawionym wyżej przypadku, Skarbnik Gminy Miasta Płock pozostając sekretarzem Rady Nadzorczej Spółki Inwestycje Miejskie, w której Miasto Płock jest 100% udziałowcem w sposób oczywisty narusza zapisy ustawy mówiące o wykluczeniu stronniczości lub interesowności. Wnioskuję do Prezydenta Miasta Płocka o podjęcie działań, które wyeliminują powstałą nieprawidłowość.

 

/-/ Wioletta Kulpa

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 03 czerwca 2015, godzina 11:00)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 411
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji