Wioletta Maria Kulpa / 2015-09-07 / 618
Niespójność zapisów w Statucie Młodzieżowej Rady Gminy Płock z Ordynacją

Płock, dn. 7.09.2015


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta PłockaINTERPELACJA


dotyczy Uchwały Nr 607/XXXV/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2013 roku ws. niespójności zapisów w Statucie Młodzieżowej Rady Gminy Płock z Ordynacją    Niespójność zapisów w moim przekonaniu dotyczy kwestii rozstrzygnięcia, kiedy Radny MR Gminy Płock traci mandat, a także kto ostatecznie stwierdza jego wygaśnięcie.
Uzasadnienie
Statut jest najważniejszym dokumentem, który winien precyzować te kwestie, o których mowa w § 20  ust. 2, czyli Radny traci mandat na skutek: zakończenia kadencji, dobrowolnej rezygnacji, skazania prawomocnym wyrokiem sądowym.
Tymczasem w Ordynacji, która jest jedynie załącznikiem do Statutu znacznie rozszerzono zapisy w kwestii utraty mandatu na podstawie § 18 ust. 3 – wygaśnięcie mandatu związane jest ze zrzeczeniem się, ukończeniem szkoły i zmianą szkoły.
Nieprecyzyjne sformułowanie zawarte w § 18 ust. 3 „wygaśnięcie mandatu radnego związanego z” jest niespójne z odwołaniem się do § 20  ust. 2 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Płock.
    Sformułowanie zawarte w § 20  ust. 2, iż Radny traci mandat na skutek zakończenia kadencji – winno być jasno sprecyzowane, jeśli kadencja Rady trwa 2 lata, a uczeń wybrany ze szkoły podstawowej ostatniej klasy w trakcie kadencji przechodzi do gimnazjum, to czy zapisy Statutu jasno precyzują, że traci mandat Radnego.
W przypadku Rady Miasta Płocka, jeśli radny wybrany został np. z okręgu nr 1, a w trakcie czteroletniej kadencji zmieni miejsce zamieszkania, np. do okręgu nr 4, to z mocy prawa nie traci mandatu.
Ponadto należy pochylić się nad właściwością organu, który stwierdza wygaśnięcia mandatu, w Statucie w § 6 ust. 4 zapisano, iż należy to do wyłącznej właściwości Młodzieżowej Rady, tymczasem tak jak wyżej wspomniałam w Ordynacji rozszerzono te kompetencje na Miejską Młodzieżową Komisję Wyborczą.
    Brak jasności pewnych stwierdzeń zapisanych w tych dwóch dokumentach powoduje niepotrzebne tarcia pomiędzy młodymi osobami, które stoją na starcie swojej drogi społecznej, a dowolna interpretacja prawna powoduje nieprzyjemne i nerwowe dyskusje nad interpretacją danego zapisu.


WNIOSKI


    Wnioskuję o skierowanie moich wątpliwości do Komisji Organizacyjnej Rady Miasta Płocka, a na posiedzenie proszę zaprosić przedstawicieli Młodzieżowej Rady Gminy i Pana Mecenasa Romana Wróblewskiego oraz opiekuna Młodzieżowej Rady. Jednocześnie przed przystąpieniem do omawiania zmian proszę skierować prośbę do Młodzieżowej Rady o wcześniejsze przeanalizowanie Statutu i Ordynacji celem przedłożenia wspólnych wniosków, które usprawnią dalsze działanie i wyeliminują możliwie jak najwięcej nieprecyzyjnych sformułowań.

/-/ Wioletta Kulpa

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (wtorek, 08 września 2015, godzina 12:22)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 539
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji