Wioletta Maria Kulpa / 2019-07-18 / 505
Podległości pracowników w MUP w Płocku

                                        Płock, 17.07.2019


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


INTERPELACJA
dotyczy podległości pracowników w MUP w Płocku

Proszę o wyjaśnienie podległości pracowników w Miejskim Urzędzie Pracy, gdzie od grudnia 2018 roku obowiązki Dyrektora pełni Pan Daniel Olender. Natomiast wśród pracowników znajduje się żona Pana Dyrektora, która podlega zapewne w schemacie organizacyjnym swojemu mężowi.
Tymczasem art. 26 u.p.s. stanowi, że małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli nie mogą być zatrudnieni w:
    1) urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;
    2) starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;
    3) urzędach gmin, jednostkach pomocniczych, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;
    4) biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;
    5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek bezpośredniej podległości służbowej.
W związku z powyższym proszę o sprawdzenie, czy nie wystąpiło w tym przypadku naruszenie ustawy i pracownikach samorządowych. Proszę o przedstawienie schematu organizacyjnego obowiązującego obecnie w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku.

               

                /-/ Wioletta Kulpa 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 4 lata temu (wtorek, 23 lipca 2019, godzina 08:09)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 695 946
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji