Wioletta Maria Kulpa / 2016-05-31 / 1091
Kompleksowy remont budynku przy ul. Misjonarskiej 1A w Płocku

Płock, dn. 30.05.2016


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


 


INTERPELACJA


dot. kompleksowego remontu budynku przy ul. Misjonarskiej 1A w Płocku


20 stycznia 2016 roku Pani Dyrektor Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Aneta Pomianowska-Molak odniosła się w sposób negatywny do wniosku właścicieli nieruchomości, którzy pragnęli zagospodarować ten budynek na Dom Seniora. Jest to jedna z nieruchomości przy ul. Misjonarskiej (odcinek od Kolegialnej do Kościuszki), która jest przeznaczona do gruntownego remontu. Pomysł na zagospodarowanie tej nieruchomości wraz z wydzieleniem w wewnętrznej części miejsc parkingowych jest dopełnieniem remontu tej części kamienic. Niestety przy skutecznej blokadzie Urzędu Miasta Płocka.
Odpowiedź p. Dyrektor Pomianowskiej-Molak jest sprzeczna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr 347/XIX/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku.

Uzasadnienie

W piśmie skierowanym do inwestorów p. Dyrektor podnosi kilka kwestii, które w jej ocenie są sprzeczne z mpzp.
1. Cytuję pierwszy punkt pisma p. Dyrektor: dla istniejącego budynku przy ul. Misjonarskiej 1A zlokalizowanego na terenie oznaczonym na rysunku mpzp symbolem 6MW w § 16 plan ustala jedynie adaptację (do zachowania) z dopuszczeniem usług ogólnomiejskich o funkcji biurowej i kulturalnej.
Teraz odniesienie do zapisu  § 16 mpzp pkt. 1 Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 6MW, plan ustala przeznaczenie podstawowe funkcję mieszkaniową wielorodzinną w budynku zabytkowym adaptowanym i zabudowie projektowanej. Pkt. 2 Jako przeznaczenie plan ustala usługi ogólno miejskie o funkcji biurowej i kulturalnej w ramach zabudowy adaptowanej i usługi drobnego handlu w ramach zabudowy projektowanej.
Jak wynika z zacytowanego zapisu mpzp interpretacja Pani Dyrektor odbiega od faktycznego zapisu w uchwale nr 347.
2. Cytuję kolejny punkt pisma p. Dyrektor: zapisy § 16 mpzp ustalające możliwości budowy budynku o wysokości kalenicy 13,5 m i gzymsu 7,5 m (jako 3 kondygnacyjny z poddaszem użytkowym) na terenie 6MW dotyczą tej części terenu mieszczącego się na rysunku planu w liniach zabudowy położonej w głębi tego terenu (na czas tworzenia planu niezabudowanej).
Tymczasem zupełnie inną definicję linii zabudowy mamy w mpzp: należy przez to rozumieć ustaloną planem linię obowiązującego usytuowania frontowych ścian budynków i innych obiektów kubaturowych, zaliczanych wg obowiązujących norm do kubatury budynku w całości.
Tak więc linia zabudowy odnosi się do ściany frontowej budynku, a nie jak twierdzi Pani Dyrektor w głębi tego terenu.
3. Kolejny cytat: nowo powstały wskazany przez Państwa budynek wybudowany został jako 3 kondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, gdyż w myśl § 3 pkt. 16 i § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie poddasze nieużytkowe nie jest kondygnacją.
Inwestorzy przedstawili Państwu wraz z wnioskiem wizualizację budynku po remoncie, co stanowi dokładne odzwierciedlenie obecnej kamienicy wraz z poddaszem użytkowym. Ponadto jeśli chodzi o warunki konserwatorskie przekazane pismem z dnia 15.07.2014 r. z konserwatorskiego punktu widzenia, niedopuszczalna jest możliwość nadbudowy budynku o dodatkową kondygnację jako powielenie kondygnacji istniejących, oraz zmiana „zatarcie” osi głównej budynku, jako najstarszej jego części. 3 kondygnacje stanowią parter, pierwsze piętro i poddasze użytkowe, co zostało zawarte w wizualizacji, którą załączam do niniejszej interpelacji.

Czytając oficjalną odpowiedź UMP podpisaną przez dyrektora wydziału trudno mi w sposób racjonalny i względnie zrozumiały odczytać myśli autora poniższego tekstu:
Jeśli plan nie zawiera definicji pojęć użytych w jego treści, ani też sposobu ich rozumienia, których nie można wywieść logicznie z ustaleń planu lub ich układu, przy interpretacji zapisów można pomocniczo posiłkować się rozumieniem danych terminów przyjętym w innych obowiązujących aktach prawnych polskiego systemu prawa, mając jednakże na uwadze cel i zakres normowania tych regulacji, a gdy nie jest to wystarczające dla wykładni ustaleń planu, rozumieniem przyjętym w języku polskim, również potocznym. Wykładnia planu nie może prowadzić do kolizji z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawami, rozporządzeniami czy umowami międzynarodowymi.
W moim przekonaniu mpzp, jako akt prawa miejscowego powinien jasno precyzować przeznaczenie terenu, a nie jego interpretacji doszukiwać się w języku potocznym, tym samym z zasady musi być zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Czy zatem nie lepiej precyzować odpowiedzi dla mieszkańców, które będą jasne i będą wnosiły materiał merytoryczny do przedstawionego problemu.
Proszę na koniec o wyznaczenie terminu spotkania z inwestorem w kwestii zagospodarowania nieruchomości przy ul. Misjonarskiej 1A./-/ Wioletta Kulpa

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (wtorek, 31 maja 2016, godzina 15:05)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 508
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji