Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 2116 z dnia 07 kwietnia 2023r.
Program 300 i zmiany do umów dla mieszkańców

                                                                                                                                                            Płock, 6.04.2023
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka

                                                                             INTERPELACJA

Dotyczy Programu 300 i zmian do umów dla mieszkańców

Proszę o zanonimizowanie danych jednego przykładowego mieszkańca, który został zakwalifikowany do Programu 300 w 2003 roku. Nie mam na myśli umowy najmu lokalu, tylko dokumentów, które podpisywali przyszli najemcy Programu 300, gdy musieli zrzec się lokali komunalnych, aby otrzymać skierowanie na Program 300 przez UMP. Proszę o komplet dokumentów zanonimizowanych do przykładowego lokalu, gdy umowa była zawierana w 2003 roku – te które podpisywał mieszkaniec przed otrzymaniem umowy najmu lokalu  do podpisu.
- 18 marca 2003 roku Prezydent Miasta Płocka podpisał Zarządzenie Nr 137/2003 w/s określenia zasad zasiedlania lokali mieszkalnych oddawanych do użytku w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych – niestety na BIP UMP nie ma treści tego zarządzenia – proszę o przedstawienie skanu.
- Ponadto proszę o przedłożenie skanu Uchwały Nr 917/XLIV/2001 z dnia 25 września 2001 roku dotyczącą Programu 300 – niestety na BIP UMP znajdują się uchwały od 2002 roku.
Umowy najmu lokali z 2003 roku zawierały zapis, iż ustala się czynsz dla lokali, a na dodatkowe media typu energia elektryczna, ogrzewanie, woda zawierane są odrębne umowy z dostawcami zgodnie z par. 3 umowy najmu pkt. 3-6. Par. 4 pkt. 5 dotyczy wypowiedzenia umowy przez s-kę MTBS – wyłącznie czynszu, gdy opóźnienie w opłacie przekracza 2 miesiące.
Tymczasem aneksy wprowadzają możliwość rozwiązania umowy również na podstawie nie zapłaconego ryczałtu za wodę i ogrzewanie, w przypadku kiedy wynajmujący opłaca czynsz, a zalega z ryczałtem za wodę lub ogrzewanie, czy s-ka może wypowiedzieć umowę najmu.
W lutym 2023 roku s-ka MTBS zaczęła przesyłać listy do mieszkańców wzywające do podpisania aneksów do umów najmu.
W aneksach znalazły się opłaty za energię cieplną c.o. i c.w. naliczane ryczałtem przez s-kę MTBS – na jakiej podstawie, jeśli mieszkańcy mają indywidualne umowy z FORTUM? Urządzenia pomiarowe znajdują się w lokalach i na ich podstawie rozliczają się mieszkańcy.
Ponadto do aneksów wpisano rozliczenie wody na głównym wodomierzu na bloku, jeśli z odczytów liczników w lokalach powstaną niedobory. Proszę zatem wskazać rozliczenia z ostatnich 2 lat, czy były i w jakiej wysokości niedobory w rozliczeniach, czy s-ka sprawdza instalacje wodne i przyłączeniowe.
Zasadnicze pytanie brzmi – kto ostatecznie zawiera umowy od czasu podpisania aneksów przez mieszkańców Programu 300 z dostawcami mediów typu ogrzewanie, woda?
Aneks w par. 3 pkt. 2 wprowadza nowe brzmienie zapisu umowy tj. Najemca zobowiązany jest do posiadania ważnych umów z dostawcami ww. mediów w okresie trwania niniejszej umowy. W takim razie kto zawiera umowy MTBS, czy mieszkaniec? Jeśli MTBS to skąd ma mieć wpływ na to najemca i posiadać umowy?
Aneks w par. 5 pkt. 1 wprowadza znów nowy zapis umowy tj. „Wynajmujący może podwyższyć czynsz najmu wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na 3 miesiące naprzód…”.
W związku z takim zapisem czynsz może być podwyższany bez końca i traci zasadność funkcjonowanie Programu 300 i zakwaterowanych tam osób, których może nie być stać na czynsz który będzie znacznie odstawał od realiów wysokości czynszów w mieszkaniach komunalnych.
Czy Prezydent Miasta Płocka nie widzi żadnej sprzeczności z podjętymi decyzjami 20 lat temu w zakresie uruchomienia tego programu i umowy społecznej na podstawie której mieszkańcy zrzekali się lokali komunalnych z czynszem, który był wiadomy a zostali przeniesieni do lokali MTBS, gdzie czynsze znacznie przewyższały możliwości finansowe niejednej rodziny, która obecnie tu zamieszkuje. Inny byłby przypadek, gdyby mieszkaniec zawierał umowę wiedząc jaki ma czynsz w zasobach MTBS i czy jest stać jego budżet domowy na wydatkowanie takiej kwoty.
Tymczasem mieszkańcy Programu 300 dla których umowy zostały zawarte w 2003 roku mogą dziś czuć się oszukani przez Prezydenta.
Proszę ponadto o spotkanie w tej sprawie z mieszkańcami

                                                                                                                      Wioletta Kulpa
Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (środa, 12 kwietnia 2023, godzina 10:29)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 546
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 19 kwietnia 2023, godzina 09:47
  • Historia aktualizacji

  • 19 kwietnia 2023, godzina 09:47 Aktualizacja dokumentu
    12 kwietnia 2023, godzina 10:29 Aktualizacja dokumentu