Violetta Kulpa / 2007-11-05 / 486
Od wielu miesięcy docierają do mnie niepokojące sygnały dotyczące złej atmosfery pracy w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”. Bardzo proszę o wyjaśnienie kilku ważnych tematów, które w moim przekonaniu znacznie poprawią funkcjonowanie wewnątrz Domu, jak i atmosferę pracy pracowników, a przede wszystkim mieszkańców.

Interpelacja 486

Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka

Płock, dn. 5.11.2007.

INTERPELACJA

Od wielu miesięcy docierają do mnie niepokojące sygnały dotyczące złej atmosfery pracy w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”. Bardzo proszę o wyjaśnienie kilku ważnych tematów, które w moim przekonaniu znacznie poprawią funkcjonowanie wewnątrz Domu, jak i atmosferę pracy pracowników, a przede wszystkim mieszkańców.
1.Dlaczego Dyrekcja DPS-u pomimo prośby znacznej grupy pracowników nie wyraża zgody, aby pracownicy mieli możliwość wykupienia obiadów w stołówce Domu. Pracownicy pracują w systemie dwuzmianowym (m.in. opiekunowie) oraz administracja od 9 do 17, w związku z powyższym zasadne jest, aby pracownicy mogli po uprzednim uiszczeniu opłaty korzystać z obiadów przygotowywanych na miejscu, tak jak jest to w innych placówkach, np. w szkołach.
2.Z jakiego powodu Dyrektor nie wyznaczył miejsca – pokoju socjalnego do spożywania posiłków. Niedopuszczalne jest, aby pracownicy DPS-u spożywali posiłki przy łóżkach swoich podopiecznych, a nie w wyznaczonych miejscach na piętrach, szczególnie dotyczy to pracy w porze nocnej.
3.Proszę o wyjaśnienie dlaczego w DPS-ie funkcjonuje tylko jedna szatnia wspólna dla kobiet i mężczyzn, z jakiego powodu dyrekcja od tylu lat nie zapewniła pomimo  iż przepisy wyraźnie tą kwestię interpretują, iż przy pracownikach na jednej zmianie w ilości 9 osób winny być zapewnione dwie oddzielne szatnie.
4.Innym ważnym elementem funkcjonowania w DPS jest Fundacja Panaceum. Proszę o wyjaśnienie, czy pracownicy w godzinach pracy wykonują obowiązki na rzecz Fundacji, której Prezesem jest jednocześnie Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Pan Piotr Ostrowicki. Wielokrotnie otrzymywałam informacje, iż Pan Dyrektor wypowiadał się, iż wszyscy pracownicy są wolontariuszami Fundacji. Funkcjonowanie tego typu organizacji, jak stowarzyszenia lub fundacje, szczególnie jeśli w swoich statutach i zakresie działalności mają wpisaną pomoc innym osobom jest bardzo szczytnym celem, ale pomoc i praca w tego typu organizacjach powinna być oparta na szczerej chęci pomocy, czyli wolontariatu. Nie należy oczekiwać nie w zamian, mam tu na myśli nagradzać pracowników pracujących na rzecz Fundacji w ramach funduszu płac Domu. Jeśli takie przypuszczenia okażą się faktem jest to niedopuszczalne działanie, które winno być w sposób zdecydowany napiętnowane.

Proszę również o informację, kto z ramienia Urzędu Miasta był inspektorem nadzoru odbierającym budynek przy ul. Krótkiej 6 na potrzeby funkcjonowania DPS w Płock. Jednocześnie proszę o kserokopię ewentualnych uwag inspektora, co do stanu technicznego budynku.

/-/ Wioletta Kulpa

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (czwartek, 08 listopada 2007, godzina 08:06)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 846
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji