Krzysztof Buczkowski / 2007-11-02 / 482
Załącznik do Uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku z dnia 30 października 2007 Zawierający Statut Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku budzi pewne zastrzeżenia w obszarze samego układu prezentowanych treści i niepotrzebnego powtarzania niektórych zapisów.

Interpelacja 482

Płock, 02.11.2007 r.

Krzysztof Buczkowski
Radny Rady Miasta Płocka

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat interpelacji:

Załącznik do Uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku z dnia 30 października 2007 Zawierający Statut Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku budzi pewne zastrzeżenia w obszarze samego układu prezentowanych treści i niepotrzebnego powtarzania niektórych zapisów. Jak stanowi par.3 Statut wspólnie z Regulaminem organizacyjnym określają zasady funkcjonowania nowej jednostki, zatem ich jakość powinna być na najwyższym poziomie: czytelne i precyzyjne zapisy winny stanowić źródło wiedzy zarówno dla samych pracowników, a także mieszkańców Płocka np. w zakresie celów i zadań stojących przed MUP. Po lekturze Statutu wydaje się, że kluczowy w tym zakresie jest par.4, i o ile pierwszy akapit zawierający 18 zadań stanowi wierne zacytowanie zapisów art.9 pkt.1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 99 poz. 1001) to już kolejne akapity tego paragrafu stanowią powtórzenie zadań wyliczonych w powyżej wspomnianych 18 punktach. Mamy zatem nienumerowany akapit znajdujący się bezpośrednio pod punktem 18, który mówi, iż: „Miejski Urząd Pracy w Płocku rejestruje bezrobotnych i poszukujących pracy oraz prowadzi rejestry tych osób”. Zadanie to już zostało wymienione w punkcie o numerze 4, czyli: „Rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy”. Mamy zatem powtórzenie, które może wprowadzać niepotrzebne zamieszanie, gdy zajdzie konieczność odwołania się do konkretnego miejsca i zapisu w tym temacie. Dodatkowo informacja kończąca pierwszy z przywołanych spornych fragmentów mówiąca, iż MUP „(…) prowadzi rejestry tych osób” z logicznego punktu widzenia jest zbędna, gdyż czynność rejestrowania z natury rzeczy wymaga umieszczenia pozyskanych danych w określonym zbiorze – rejestrze.
Podobnie cały kolejny akapit zaczynający się od słów: „Miejski Urząd Pracy w Płocku prowadzi (…)” zawiera szereg stwierdzeń już wcześniej wyartykułowanych, np. element wskazany jako drugi, czyli „umożliwia udział w zajęciach klubu pracy” jest dalece zbieżny z punktem 7 pierwszego akapitu omawianego paragrafu, który brzmi: „Inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy”. Kolejne powtórzenie to ostatni wypunktowany wiersz „przyznaje i wypłaca zasiłki i inne świadczenia z tytułu bezrobocia”, który jest bliźniaczo podobny do pkt.13 – „Przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia”. Przykładów podobnego dublowania zapisów można by podać jeszcze kilka, np. dotyczącego wykorzystania instrumentów rynku pracy, czy tożsamość treści zapisu punktu 5 w paragrafie 7 i punktu 1 w paragrafie 8 itp., a wszystkie one wpływają negatywnie na oczekiwaną, w przypadku tego rodzaju dokumentów, precyzję i jednoznaczność wprowadzanych zasad i regulacji. 
Powyższe wskazuje na pewną nierzetelność w przygotowaniu załącznika Uchwały, czyli Statutu MUP i pośrednio może negatywnie wpłynąć na wizerunek zarówno nowego Urzędu jak i na postrzeganie pracy urzędników Urzędu Miasta Płocka (publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego). W związku z tym proszę o informację, czy i kiedy Prezydent Miasta Płocka jako inicjator i w konsekwencji utworzenia, organ nadzorująco-kontrolny, zamierza poprawić wskazane uchybienia i uporządkować treść statutu (przygotowanie nowej uchwały z nową wersją Statutu)?

Uzasadnienie interpelacji: -

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -

Załączniki: -
 
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

/-/ Krzysztof Buczkowski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (czwartek, 08 listopada 2007, godzina 08:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 782
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji