Wioletta Maria Kulpa / 2015-11-13 / 698
Umowy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego z firmą SIEMENS

Płock, dn. 12.11.2015


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


Interpelacja


dot. umowy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego z firmą SIEMENS


W świetle informacji medialnych Urząd Miasta Płocka przedstawił kilka informacji dotyczących niedawno podpisanej umowy z Firmą SIEMENS. Niestety, ja jako Radna Miasta Płocka pomimo wniosków zgłoszonych podczas Komisji merytorycznej Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, która odbyła się 26 października br. nie otrzymałam informacji o które prosiłam.
W związku z powyższym poproszę o następujące dane:
1.Wykaz 24 obiektów (szkoły, żłobki, przedszkola) w rozbiciu na każdą placówkę, jakie koszty eksploatacyjne ponosiła jednostka (te, które zostały objęte umową, wg. mojej wiedzy energia elektryczna i cieplna) za rok poprzedni 2014.
2.Jakie nakłady inwestycyjne planowane są w ramach deklarowanych 30 mln na poszczególne obiekty (proszę wymienić budynek z odniesieniem do prac remontowych i szacowane nakłady na każdy z obiektów z osobna).
3.Czy Miasto wykonało operat szacunkowy na wykonanie planowanych inwestycji w 24 obiektach, aby oszacować wiarygodność kwoty 30 mln złotych? Jeśli istnieją takie operaty opracowane na podstawie sekocenbud, to poproszę o kserokopię.
4.Kserokopię umowy zawartej pomiędzy Miastem Płock, a Firmą Siemens, a także SIWS i protokół z rozstrzygnięcia przetargu.
5.Jak będzie wyglądała eksploatacja obiektów w zakresie ogrzewania. Czy będą ustalane przez Firmę Siemens parametry, np. ustawienie wysokości temperatury w poszczególnych budynkach?
6.Czy miasto Płock będzie miało jakikolwiek wpływ i nadzór nad wyborem materiałów, a także zakresem i jakością wykonanych robót budowlanych?
7.Miasto podpisało umowę długoterminową na 17 lat. Czy po upływie trwania umowy mamy zagwarantowany dostęp do wiedzy, pracownicy zostaną przeszkoleni przez Firmę Siemens w zakresie obsługi systemu? Czy Miasto nie będzie po zakończeniu trwania umowy musiało uiszczać dodatkowych opłat za udostępnienie pewnych danych niezbędnych do funkcjonowania systemu?
8.W Bytomiu miasto podpisało umowę również z Firmą Siemens na termomodernizację 17 obiektów oświatowych na kwotę ok. 50 mln złotych (na okres 15 lat), w związku z powyższym, czy kwota ok. 30 mln złotych na 24 płockie obiekty nie jest niewspółmiernie niska w stosunku do śląskiego miasta.
9.Jeśli założono, że temperatura w obiektach oświatowych ma oscylować w granicach 22-24°C, a w czasie weekendów i wolnych dni nie musi być utrzymywana w takiej wysokości. Jakie mamy gwarancje nagrzania pomieszczeń do temperatury 22°C w poniedziałek rano, gdy dzieci będą przychodzić rano po weekendzie. Jaka temperatura będzie w obiekcie w weekend, a także jaki jest potrzebny czas do nagrzania pomieszczenia do temperatury wymaganej (22) po wyziębieniu.
Ponadto, jako radni nie mieliśmy wcześniej żadnej wiedzy na temat planowanego podpisania umowy, ani warunków na jakich miałaby ona funkcjonować, choć Prezydent miał możliwość przedstawienia radnym takich informacji podczas sesji 27 października. W związku z powyższym proszę o przedstawienie informacji, czy władze miasta prowadzą rozmowy na temat przekazania w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oświetlenia całego miasta Płocka. Jeśli tak, to na jakim etapie są rozmowy i jakie są łączne kwoty oświetlenia miasta Płocka.

 

/-/ Wioletta Kulpa

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (poniedziałek, 16 listopada 2015, godzina 12:03)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 209
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji