Wioletta Maria Kulpa / 2017-06-22 / 1733
Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Płock, dnia 21.06.2017 r.


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka                   


INTERPELACJA


dotyczy organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi


W związku z organizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy  Miasta Płock, zwracam się do Pana Prezydenta o wyjaśnienie zaistniałych wątpliwości odnośnie prawidłowej organizacji tego systemu, w szczególności jego zgodności
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Pozwalam sobie przedstawić okoliczności prawne i faktyczne związane z rzeczonym zamówieniem.
Dla niniejszej sprawy istotne znaczenie ma status prawny regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), które stanowią kluczowy element systemu gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze gminy (miasta). Począwszy od dnia 1 lipca 2013 roku gospodarzami i organizatorami systemu odpadowego są gminy. Jednak obowiązki
i uprawnienia gmin dotyczą tylko odpadów komunalnych i odpadów zielonych. W tym kontekście kluczowa jest rola RIPOK w systemie:
1) jest to instalacja uprawniona do zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych;
2) ma specjalny status związany z obowiązkiem przyjmowania tych odpadów,
3) gmina jest uprawniona do kierowania do RIPOK wyłącznie określonego strumienia odpadów (zmieszane odpady komunalne i odpady zielone).

Z wyżej wskazanego zestawienia wynika, iż poza gminnym systemem gospodarki odpadami pozostają inne rodzaje odpadów. Wskazane wnioski wyłaniają się z aktualnego stanu prawnego. Zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987) regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) jest zakład zagospodarowania odpadów, o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego co najmniej przez 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, lub technologii, o której mowa w art. 143 tej ustawy, w tym wykorzystujący nowe dostępne technologie przetwarzania odpadów lub zapewniający:
1) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych
i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, lub
2) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4, lub
3) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy, niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Powyższą regulację uzupełnia art. 9l ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250), zgodnie z którym prowadzący regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, w granicach posiadanych mocy przerobowych, jest obowiązany zawrzeć umowę na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych
i odpadów zielonych ze wszystkimi podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy wykonują swoją działalność w ramach regionu gospodarki odpadami komunalnymi lub z gminą organizującą odbieranie odpadów komunalnych, wchodzącą w skład regionu gospodarki odpadami komunalnymi.
Z powyższych przepisów wynika, iż instalacje posiadające status RIPOK dedykowane są do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania dwóch frakcji odpadów, tj.: zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych.  Niestety nie dostrzegam podstawy prawnej dla objęcia gminnym systemem gospodarki odpadami także odpadów zbieranych selektywnie.
W ostatnich dniach został przeprowadzony przetarg na odbiór odpadów komunalnych
z nieruchomości położonych na terenie Gminy-Miasta Płock (postępowanie przetargowe na „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy-Miasto Płock” dla sektora I, sektora II, sektora III,  sektora IV). Specyfikacja przetargowa przewiduje obowiązek wykonawców do przekazania do instalacji RIPOK odpadów odebranych w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami, w tym odpadów zbieranych selektywnie. Zgodnie z § 2 wzoru umowy przedmiotem umowy jest odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach i workach na terenach nieruchomości położonych na terenie Gminy-Miasto Płock i przekazanie ich do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami
w Płocku Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Przemysłowej 17, zakład położony
w Kobiernikach 42.

Odnosząc się do treści punktu 1.4. OPZ (Opis Przedmiotu Zamówienia), przedmiotem zamówienia został objęty odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach
i workach na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy-Miasto Płock w każdej ilości, w tym również odbiór odpadów zabieranych selektywnie.

Powyższe wskazuje, iż systemem gospodarki komunalnymi na terenie Gminy-Miasto Płock zostały objęte zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz odpady zbierane selektywnie. Jednocześnie, zgodnie z postanowieniami umowy (wzór umowy), wykonawcy odbierający odpady zostali zobowiązani do przekazania całego strumienia odpadów do RIPOK, tj. przekazania do RIPOK również odpadów zbieranych selektywnie łącznie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi i odpadami zielonymi. Jednak zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, instalacje posiadające status RIPOK, przeznaczone są do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych.
Wobec powyższego proszę o wskazanie podstawy prawnej, w ramach której wykonawcy, w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zostali zobligowani do przekazania do instalacji RIPOK również odpadów zbieranych selektywnie.

 

Wioletta Kulpa

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 6 lat temu (czwartek, 22 czerwca 2017, godzina 11:40)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 097
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji