Wioletta Maria Kulpa / 2017-01-30 / 1538
Postępowanie w zamówieniu na wykonanie usługi wdrożenia zintegrowanego systemu teleinformatycznego do obsługi powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Płock, dn. 30.01.2017


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


INTERPELACJAW nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 16.01.2017 r. na moją interpelację z dnia 2.01.2017 r. dotyczącą postępowania w zamówieniu na wykonanie usługi wdrożenia zintegrowanego systemu teleinformatycznego do obsługi powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego proszę o wyjaśnienie następujących kwestii:
 
1. Proszę wyjaśnić jak to jest możliwe, że Prezydent Miasta Płocka upewnił się 17 listopada 2016 r., że jest konieczne wprowadzenie rozwiązania zastępczego i podjął takie działanie, podpisując umowę 12 października 2016 r. ? Takie wytłumaczenie, poparte wspomnianym pismem, znalazło się w odpowiedzi na moją interpelację z dnia 2 stycznia 2017 r.
 
2. Proszę wyjaśnić na jakiej podstawie upewniono się, co do braku możliwości wdrożenia systemu z „projektu norweskiego”, gdyż z przedstawionego mi pisma z dnia 17 listopada 2016 r. wynika coś wręcz przeciwnego. Geodeta Województwa Mazowieckiego zapewnia w nim, że instalacja zaktualizowanej wersji ZSDGiMZ będzie możliwa po 23 grudnia 2016 r. i jest planowana na początek 2017 roku. Tym bardziej, że koszt dostawy i wdrożenia tego systemu wyniósł 5 894 389,74 zł z VAT i był realizowany w ramach projektu, finansowanego z tzw. „Mechanizmu Norweskiego”, którego wartość wynosi 5 494 880,00 EURO.
 
3. Proszę wyjaśnić, dlaczego udzielając zamówienia w dniu 12 października 2016 r. zapomniano o tym, że „Wydział Geodezji UMP dysponuje zasobem przekonwertowanym do postaci GML według schematu przyjętego w „projekcie norweskim”, opracowanym w trakcie jego realizacji - do wykorzystania - stan na listopad 2010r.” Proszę o przekazanie dokumentacji, dotyczącej wykonania tego przekonwertowania (zapytanie ofertowe, ogłoszenie o przetargu, ogłoszenie o wyborze oferty).
 
4. Proszę wyjaśnić dlaczego w dniu 15 grudnia 2016 r. odebrano wadliwy przedmiot umowy, co znajduje swoje potwierdzenie w ogłoszonym w dniu 20 stycznia 2017 r. zapytaniu ofertowym ? Przedmiotem zamówienia  z 20 stycznia 2017 r. jest doprowadzenie do zgodności części opisowej z częścią graficzną bazy danych ewidencji gruntów i budynków z terenu miasta Płocka w programie TurboEwid firmy Geomatyka Kraków w  zakresie użytków gruntowych. Efektem i celem udzielonego w dniu 12 października 2016 r. zamówienia miało być spełnienie wymogów Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków w zakresie generowania poprawnych plików zawierających dane ewidencji gruntów i budynków oraz wymiany plików w poprawnym formacie GML. Odebrany w dniu 15 grudnia system teleinformatyczny, do którego przeniesiono dane z poprzedniego systemu generuje błędne dane w pliku GML, zawierające niezgodne z Rozporządzeniem oznaczenia „X” w ilości ok. 1000 sztuk. Błędnie określony przedmiot zamówienia podczas dialogu technicznego, bądź nieuzasadniony odbiór błędnie wykonanego zamówienia, skutkuje koniecznością wydatkowania dodatkowych pieniędzy. Błędy osób odpowiedzialnych za zakup systemu skutkują marnotrawieniem publicznych pieniędzy.
 
5. Proszę wyjaśnić, dlaczego w umowie nr 13/WGD-V/Z/1715/2016 zawartej w dniu 12 października 2016 r. oraz w protokole odbioru przedmiotowej umowy scedowano odpowiedzialność za wykonywaną przez wykonawcę pracę na zamawiającego, niefrasobliwie zgadzając się na potwierdzenie przez zamawiającego weryfikacji danych źródłowych przed wykonaniem konwersji danych. Weryfikacja tak dużego zakresu informacji nie może być wykonana w ciągu krótkiego okresu czasu. Zamawiający powinien zostawić sobie czas na weryfikację przynajmniej na okres gwarancyjny. Zobowiązanie, że zamawiający potwierdzi weryfikację danych przed wykonaniem pracy (konwersji danych) przez wykonawcę, spowoduje konieczność wydatkowania publicznych pieniędzy zamawiającego w przypadku, gdy trzeba będzie dokonać poprawek w wykonanym przedmiocie umowy. Przykład tak niegospodarnego podejścia do zamówienia udzielonego w dniu 12 października 2016 r., ujawnił się już w finansowaniu przez zamawiającego poprawiania błędów w postaci ogłoszonego zamówienia w dniu 20 stycznia 2017 r. Rodzi się oczywiście pytanie, w jakim jeszcze zakresie zamawiający jest narażony na nieuzasadnioną konieczność wydawania dodatkowych pieniędzy.
 
6. Proszę o wyjaśnienie, czy osoby , biorące udział w odbiorze zamówienia na „Wykonanie wdrożenia zintegrowanego systemu teleinformatycznego do obsługi powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, opartego o autorską aplikację EWID 2007, rozumianego jako system wskazany w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. ……...” w dniu 15 grudnia 2016 r. miały wystarczające kompetencje (wyksztalcenie, uprawnienia zawodowe, certyfikaty, doświadczenie zawodowe) do dokonania takiego odbioru. Proszę o przedstawienie zestawienia dokumentującego wymagane kwalifikacje. Już pobieżne przejrzenie dokumentacji dotyczącej przedmiotowego zamówienia nawet przez osobę nie mającą nic wspólnego z geodezją, pozwala zauważyć niepokojące niezgodności niektórych liczb wykazanych w dokumentacji zamawiającego opracowanej przed przystąpieniem do zamówienia i w dokumentacji wykonawcy załączonej do protokołu odbioru zamówienia. Ponadto ujawniające się po wdrożeniu liczne błędy, utrata danych i wartości użytkowej mapy miasta Płocka, spowodowana zmianą systemu informatycznego do jej prowadzenia oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych PZGiK niezgodny z obowiązującymi aktami prawnymi powodują, że organ odpowiedzialny za prowadzenie powiatowej części PZGiK - Prezydent Miasta Płocka, naraża się na zarzuty związane z nieprawidłowym wykonywaniem swoich ustawowych obowiązków.
 
7. Czy w trakcie dialogu technicznego ogłoszonego przez Gminę – Miasto Płock w dniu 29 lipca 2016 r. dokonano rzetelnej analizy i porównania funkcjonalności systemów teleinformatycznych, udokumentowanej np. zestawieniem porównującym techniczne parametry systemów, spełnienie wymogów prawnych i ich cen. Z uwagi na lakoniczność i znaczną ogólnikowość przedstawionego mi protokołu z przeprowadzonego dialogu technicznego, zachodzi podejrzenie, że zamawiający w sposób nierzetelny, niekompetentny i nietransparentny określił późniejszy przedmiot zamówienia, a w efekcie wyłonił wykonawcę zamówienia, łamiąc przy okazji przepisy Ustawy Prawo zamówień Publicznych. Mając na uwadze ważny interes społeczny, gdyż dotyczący wydatkowania publicznych pieniędzy, należało na tym etapie zamówienia dołożyć wszelkich starań, by jak najmniejszym kosztem wdrożyć rozwiązania zastępcze. Nie znajduje to potwierdzenia w sprawozdaniu z dialogu technicznego powstałego w dniu 9 września 2016 r. W świetle powyższego proszę o uzyskanie i przekazanie potwierdzenia wszystkich firm, biorących udział w przeprowadzonym dialogu, że przedmiotowe sprawozdanie jest rzetelne i zgodne z prawdą.
 
8. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego podległy Panu Prezydentowi urzędnik namawiał wykonawców prac geodezyjnych do zakupienia oprogramowania TurboMap firmy Geomatyka Kraków? Konieczność taka wynikała jakoby ze zmiany oprogramowania zainstalowanego w ODGiK w Urzędzie Miasta Płocka. Wielu geodetów po wdrożeniu nowego systemu, pracowało na dotychczas posiadanych programach, wykorzystując uniwersalny format wymiany danych DXF, którym posługują się również inni uczestnicy procesu budowlanego. Jednak geodeci, którzy dysponują plikami w formacie KCD, czyli ci, którzy zakupili program TurboMapa Geomatyki Kraków, są obsługiwani w pierwszej kolejności. Dodatkowym problemem jest sparaliżowanie obsługi  wykonawców prac geodezyjnych, wynikające ze złej organizacji pracy ODGiK w czasie i po wdrożeniu nowego systemu informatycznego. Wielu z wykonawców geodezyjnych, nie chcąc narażać się na jeszcze większe opóźnienia w wykonywaniu swoich prac, podjęło decyzję o zakupie TurboMapy, nawet mając świadomość, że program ten nie obsługuje wymaganego przepisami formatu GML i będzie nieprzydatny do pracy w innych okolicznych ODGiK.
Oto e-mail wysłany do geodetów w dniu 18 listopada 2016 r.:
 
Witam wszystkich geodetów współpracujących z naszym OŚRODKIEM,

Informujemy, iż z dniem 1-go stycznia 2017 roku Ośrodek Dokumentacji przechodzi na nowy system tj. EWID 2007 firmy  GEOMATYKA Kraków, a co za tym idzie nie będzie możliwości wydawania i przyjmowania plików wsadowych z EWMAPY.
Zgodnie z ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2016.1629 t.j. z 6 października 2016 r.  art. 12a ust.1 Wykonawca prac geodezyjnych ma obowiązek przekazania do OŚRODKA, nowych,  zmodygikowanych  lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych.......

Wskazane jest zaopatrzenie się przez wykonawców prac geodezyjnych w pakiety dla geodetów, gdyż tylko pliki wsadowe z EWID2007 będą wydawane i przyjmowane do OŚRODKA celem aktualizacji baz danych.
Firma GEOMATYKA poinformowała nas, że pakiet dla geodetów kosztuje ok. 3500 zł. Jeżeli zbierze się grupa 15 osób cena pakietu dla geodety wyniesie 1500 zł. Istnieje możliwość wdrożenia i przeszkolenia geodetów przez firmę GEOMATYKA.

W załączeniu przekazuję dane kontaktowe do firmy i link strony.
http://geomatyka-krakow.pl

Małgorzata Pawlak
Kierownik
Urząd Miasta Płocka
Wydział Geodezji
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
Stary Rynek 1, 09-400 Płock
tel.: 24 367 1469
e-mail: malgorzata.pawlak@plock.eu
www.plock.eu
 
 
Z uwagi na powyższe wzywam Pana Prezydenta do natychmiastowego wycofania z użytkowania zakupionego w dniu 12 października 2016 r. systemu EWID 2007 w celu przywrócenia funkcjonalności Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Wzywam Pana Prezydenta do przeprowadzenia rzetelnego, przejrzystego i uczciwego postępowania przetargowego, mającego na celu wybór systemu informatycznego do prowadzenia powiatowej części PZGiK. Wzywam Pana Prezydenta do odwołania postępowania przetargowego ogłoszonego w dniu 20 stycznia 2017 r.
Wzywam Pana Prezydenta do bezzwłocznego zwrotu nakładów poniesionych przez wykonawców prac geodezyjnych na zakup oprogramowania TurboMapa, zrealizowany pod przymusem, wynikającym z działania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Płocku. Opóźnienia w realizacji inwestycji prowadzonych na terenie miasta Płocka spowodowane nieprawidłowym prowadzeniem Zasobu i używaniem wadliwych baz danych mogą skutkować koniecznością wypłaty odszkodowań inwestorom przez Gminę – Miasto Płock.
Szantażowanie i zmuszanie geodetów do zakupu „jedynie słusznego” programu TurboMapa jest niedopuszczalne i stanowi łamanie fundamentalnych praw równego traktowania interesantów Urzędu Miasta Płocka.
 
 
 

/-/ Wioletta Kulpa

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (wtorek, 31 stycznia 2017, godzina 10:12)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 454
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji