Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 1263 z dnia 04 lutego 2021r.
Opłata manipulacyjnaj naliczana kupcom przez spółkę Rynex

                                                                                                                                                Płock, dn. 3.02.2021
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka

                                                                               INTERPELACJA


dot. opłaty manipulacyjnej naliczanej kupcom przez spółkę Rynex

Na ostatniej Sesji Rady Miasta Płocka w dniu 28 stycznia 2021 roku poruszyłam sprawę wystawiania paragonów fiskalnych przez s-kę Rynex dla kupców handlujących na targowisku przy ul. Rembielińskiego w Płocku naliczając tzw. opłatę eksploatacyjną.
Rząd Zjednoczonej Prawicy zlikwidował opłatę targową od 1.01.2021 roku na 12 m-cy, tym samym zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów zostanie zwrócona w 100% na konto Urzędu Miasta Płocka kwota stanowiąca równowartość opłaty targowej na podstawie wykonania budżetu 2019 roku. W 2019 roku wpływ z tytułu opłaty targowej wynosił 933.110 złotych, na 2021 rok w budżecie miasta Płocka zaplanowano (budżet przyjęto w grudniu 2020 roku) kwotę 700.000, która powinna zostać w ramach zmian budżetowych zdjęta. Skarbnik Miasta Płocka poinformował mnie na sesji styczniowej, że zmieni uchwałę budżetową, jak środki faktycznie wpłyną do budżetu miasta Płocka, natomiast nie widzi celowości zmiany uchwały z której wynika wysokość opłaty targowej, ponieważ jest to przepis przejściowy. W 2021 roku Prezydent Płocka zaplanował wpływ do s-ki Rynex, jako administratora i właściciela targowiska miejskiego za 2021 na poziomie 50% opłaty targowej tj. 350.000.
Niestety od dnia 1.01.2021 s-ka Rynex zmieniła sobie regulamin targowiska i wprowadziła nową opłatę obciążając kupców tzw. eksploatacyjną.
W związku z powyższym podejmując interwencję na wniosek płockich kupców wnoszę o jak najszybsze wyjaśnienie poniższych spraw:
    1. Jakie jest merytoryczne uzasadnienie Zarządu s-ki Rynex do wprowadzenia od 1.01.2021 roku uchwałą nowej opłaty manipulacyjnej obciążającej kupców? Uchwała manipulacyjna stanowi zamiennik opłaty targowej, ponieważ dokładnie taka kwota była zwracana do s-ki z budżetu miasta Płocka tj. 50% wcześniej naliczanej opłaty targowej pobieranej przez inkasentów. Poproszę o kserokopię podjętej uchwały przez Zarząd s-ki Rynex wprowadzającej opłatę eksploatacyjną.
    2. Jakie rodzajowe koszty wchodzą (zostały wkalkulowane przez Zarząd Rynex-u) do opłaty eksploatacyjnej – proszę o wyszczególnienie pozycji kosztowych wpływających na wysokość naliczenia nowej opłaty? Nadmieniam, że kupcy ponoszą wszystkie opłaty jako tzw. czynsz dodatkowy tj. opłata za energię, wywóz nieczystości, czy rezerwacja stanowiska, tylko za umożliwienie handlu w stałym punkcie, gdzie kwoty dochodzą do 2000 zł/m-c.
    3. Czy Prezydent Miasta, bądź Skarbnik Miasta prowadził rozmowy z Zarządem s-ki Rynex mające na celu wyjaśnienie likwidacji opłaty targowej w związku z decyzją Rządu Zjednoczonej Prawicy, która służy wsparciu lokalnych kupców i przedsiębiorców w czasie trwającej pandemii? Czy udzielono informacji na temat (przez UMP) realizacji przez Ministerstwo Finansów przekazania środków na konto Urzędu Miasta i przekierowania później tych środków w 50% na konto s-ki Rynex przez Urząd Miasta Płocka np. poprzez podwyższenie kapitału s-ki?
    4. Jeśli Urząd Miasta Płocka uporczywie nie chce przekazać połowy środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów dla s-ki Rynex, to na jaki cel planuje wydać te pieniądze, które powinny stanowić ulgę w opłatach skierowaną dla kupców i przedsiębiorców handlujących na płockim targowisku.
    5. Jeśli Urząd Miasta Płocka planuje w 100% powiększyć swoje dochody kwotą rekompensaty w wysokości 933.110 zł  nie przekazując żadnej kwoty s-ce Rynex, to jaka jest zasadność przekazywania tych środków w 100% do budżetu miasta Płocka? W takim przypadku jeśli s-ka Rynex nadal pobiera tzw. opłatę eksploatacyjną to Ministerstwo Finansów do Urzędu Miasta Płocka powinno przekazać wyłącznie 50% w/w kwoty tj. 466.555 zł, ponieważ za zgodą Prezydenta Miasta Płocka nadzorującego miejskie s-ki Rynex nadal pobiera opłatę od lokalnych kupców stanowiącą 50% opłaty targowej.
    6. Poniżej przedstawiam opłaty eksploatacyjne (od 1.01.2021) vs. targowe (do 31.12.2020)- na czerwono
Osoby prowadzące działalność handlową i gastronomiczną na terenie PCH zobowiązane są do uiszczania dziennej opłaty eksploatacyjnej przy sprzedaży z:
a) samochodu osobowego lub samochodu ciężarowego o ładowności do 1,5 t -  4,50 zł/ 9zł
b) samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 1,5 t, autobusu    -  12,50 zł/ 23 zł
c) samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 1,5 t z przyczepą -  24,50 zł/ 45 zł
d) ze  stoiska (stolika, stelaża, ławki, skrzynki, itp.) za zajęcie powierzchni do 2 m² -  1,50 zł/3 zł
e) ze stołu  będącego na  wyposażeniu  targowiska                                                 -  2,00 zł/4 zł
f) naręcznej i  obnośnej (z  ręki, torby, pudełka, kosza, wiadra, łubianki)                  -  0,50 zł/1 zł
g) w przypadku, gdy powierzchnia stoiska handlowego przewyższa 2 m²
    za każdy rozpoczęty dodatkowo zajęty 1m² powierzchni                                       -  1,00 zł/2 zł
h) oznakowanego stanowiska handlowego pod wiatą                                         -  11,00 zł/20 zł
Obwoźne  punkty  gastronomiczne:
-  samochody o ładowności do 1,5 t                                                                            -  29,50 zł
- samochody o ładowności powyżej 1,5 t                                                                     -  49,50 zł
- samochody z przyczepami – dopłata za przyczepę                                                   -  14,50 zł
Pozostałe  punkty gastronomiczne:
- za zajęcie powierzchni do 2 m²                                                                                 -  14,50 zł
- za zajęcie dalszej powierzchni – za każdy rozpoczęty  1m²
    (łącznie z namiotami i zadaszeniami)                                                                      -  1,00zł

Na początku 2021 Zarząd S-ki Rynex zmienił dość szybko i nieudolnie Regulamin targowiska, ponieważ dokonał zamiany słowa „targowa” na „eksploatacyjna” w par. 5 ust. 4 Regulaminu (tak jak powyżej), ale zapomniał już o par. 8 ust. 1-4 – czy utrzymanie zapisów w regulaminie bez braku informacji w ostatnim paragrafie o zmianie nazewnictwa jest zgodne z prawem?
§ 8
    1. Od osób prowadzących działalność handlową i gastronomiczną pobierana jest dzienna opłata targowa. Dowodem uiszczenia opłaty jest bilet opłaty targowej wystawiony przez inkasenta. Stawki opłaty targowej ustalane są Uchwałą Rady Miasta Płocka.
    2. Warunkiem prowadzenia sprzedaży na targowisku jest posiadanie, ważnego biletu dziennej opłaty targowej.
    3. Kontrole w zakresie prawidłowości w pobieraniu opłaty targowej przeprowadzają upoważnieni przez Zarząd pracownicy Spółki RYNEX, Kierownik Targowiska i Straż Miejska oraz upoważnieni przez Prezydenta Miasta Płocka pracownicy Urzędu Miasta Płocka. Na żądanie kontrolującego, sprzedający ma obowiązek okazać ważny bilet.
    4. Brak ważnego biletu uważa się w szczególności za bilet ze skasowaną inną datą, niż dzień sprzedaży, bilet z mniejszym od obowiązującego nominałem, bez skasowanej daty lub innym niż określony w Uchwale Rady Miasta Płocka. Niemożność okazania biletu opłaty targowej skutkuje koniecznością jej natychmiastowego uiszczenia.

    7. Skarbnik Miasta Płocka w dniu 28 stycznia 2021 roku przekazał odpowiedź s-ki Rynex dla kupców kierujących pismo w powyższej sprawie. Odnosząc się do odpowiedzi pod którą podpisali się członkowie Zarządu s-ki Rynex Panowie: Radosław Bednarski i Michał Luczewski pozwolę sobie na kilka słów komentarza, a także poproszę o wyjaśnienie.
Z niedowierzaniem czytam odpowiedź kierowaną do lokalnych kupców:
Wprowadzona w art. 353 Kodeksu cywilnego zasada swobody umów umożliwia każdej ze stron nie tylko swobodę kształtowania treści stosunku prawnego (w tym umowy), ale także swobodę wyboru kontrahenta. Dotyczy to szczególnie przedsiębiorców. W sytuacji, gdy będący przedsiębiorcą (…) uznaje wprowadzoną przez Spółkę Rynex opłatę za zbyt wygórowaną, w każdej chwili może rozwiązać istniejący stosunek prawny z zachowaniem odpowiedniego, wskazanego w umowie, okresu wypowiedzenia.
W piśmie wprost sugeruje Zarząd S-ki, że jeśli kupcy nie przyjmują nowego regulaminu i nowej opłaty mogą zrezygnować z handlu na terenie targowiska. To jest bardzo biznesowe podejście Panów Prezesów. Czy, gdyby kierowali swoją prywatną spółką to przyszłoby im do głowy formułowanie podobnych słów do osób, dzięki którym znajdują się w tym miejscu i otrzymują pensję co miesiąc?
Dalej w treści pisma czytamy, że s-ka w opinii Zarządu chyli się ku upadkowi: Brak pobierania wyżej wymienionej opłaty mógłby bowiem w krótkim czasie prowadzić do konieczności zamknięcia targowiska.
Zgodnie z informacją opłaty pobiera się od ok. 70 kupców x 11 złotych = 770 x 12 m-cy = 9.240 złotych. Rozumiem, że kwota około 9 tysięcy złotych w skali roku zrujnuje finanse spółki. Jednak argument w mojej ocenie jest nietrafiony ponieważ s-ka Rynex co roku otrzymuje i ma zaplanowany w budżecie podział 50% z tytułu opłaty targowej. Rozumiem, że jeśli Urząd Miasta Płocka otrzyma kwotę 933.110 złotych z Ministerstwa Finansów, to wygeneruje środki zaplanowane w budżecie na 2021 rok w kwocie 350.000, które trafią do s-ki Rynex.
Jeśli UMP planuje przekazać środki z budżetu, to dlaczego s-ka Rynex dodatkowo chce zarobić na kupcach w sytuacji pandemii?
W kolejnym fragmencie pisma czytamy również, że wprowadzona przez Zarząd s-ki opłata eksploatacyjna jest znacząco niższa, niż wcześniejsza opłata targowa. W związku z tym kieruję pytanie, czy Zarząd s-ki rozumie zasadę i formułę zwrotu 100% opłaty targowej do kasy miasta Płocka, jeśli zwraca się 100%, to dlaczego cały czas chce się od kupców pobór 50% wcześniejszej opłaty. Mianownik postępowania jest ten sam, rząd podjął decyzję  o rezygnacji z opłaty targowej w 100%, a nie zmniejszeniu o 50%!
    8. Kolejna kwestia, którą chciałabym poruszyć i wnioskuję o szczegółowe wyjaśnienie, to opłata za wywóz nieczystości z targowiska w Płocku prowadzonego przez miejską s-kę Rynex.
- każdy kupiec wynajmujący powierzchnię wnosi opłatę miesięczną – czynsz dodatkowy (tak napisano w fakturze) w wysokości 60 złotych. Opłata nie jest przyporządkowana do nazwiska, ale do każdego stanowiska, więc jeśli 1 kupiec ma umowę na wynajem 3 stanowisk, to wnosi opłatę za wywóz nieczystości w wysokości 180 zł/m-c. Z posiadanych informacji mam wiedzę, że na innych targowiskach pobierana jest opłata od 1 osoby w wysokości 10 zł, a nie 60. Proszę w związku z tym informację o ilości naliczeń stanowisk za wywóz nieczystości (łącznie wszystkie miejsca zadaszone, niezadaszone i pawilony) oraz proszę o przedstawienie faktury rozliczenia za wywóz nieczystości (umowa cywilno-prawna z odbiorcą śmieci) na podstawie której s-ka Rynex uiszcza opłatę firmie odbierającej nieczystości.
Rozumiem, że nie jest intencją s-ki Rynex zarabianie na śmieciach, których nie produkuje, ponieważ to handlujący na targowisku są podmiotami wytwarzającymi odpady, dlatego w fakturach kupcy otrzymują informację, że jest to czynsz dodatkowy. Jeśli s-ka Rynex nie zarabia na odpadach, to z całą pewnością transparentnie przedstawi koszty i wpływy od kupców (ok. 4.500 zł/m-c), rozumiem że w tym przypadku spółka nie ma nic do ukrycia.
    9. Kolejny element związany z działalnością targowiska i wywożonymi odpadami, to wybiórcze odbieranie odpadów od kupców, którzy mają na co dzień zamkniętą altankę śmietnikową i odbierane pod nadzorem pracowników targowiska są jedynie od nich 2 rodzaje odpadów tj. papier i folia. W dużej mierze jest to targowisko warzywno-owocowe, w związku z tym wszystkie odpady bio muszą handlujący zabierać ze sobą. Proszę o uzasadnienie takiej decyzji i przedstawienie jak wygląda umowa z firmą odbierającą odpady, czy wyłącznie są to 2 rodzaje odpadów, jeśli tak to dlaczego tak wygórowana stawka za 1 stanowisko w kwocie 60 zł.
    10. Na targowisku znajduje się wiele osób oferujących wyroby tytoniowe bez akcyzy (są prowadzone kontrole organów do tego upoważnione), jednak osoby nielegalnie handlujące tymi artykułami zwyczajowo przy sobie mają najczęściej 2-3 opakowania, natomiast prawdopodobnie magazynują te wyroby w blaszanych kontenerach na terenie targowiska, które wynajmują od s-ki Rynex. Czy s-ka Rynex nadzoruje te tematy, zgłasza je na Policję i do Straży Miejskiej, aby przeprowadzić rutynowe kontrole w magazynach na terenie targowiska, czy towar tam się znajdujący pochodzi z legalnego zakupu?

                                                                                                                  Wioletta KulpaDokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 lata temu (poniedziałek, 08 lutego 2021, godzina 09:34)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 926
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 18 lutego 2021, godzina 16:22
  • Historia aktualizacji

  • 18 lutego 2021, godzina 16:22 Aktualizacja dokumentu
    08 lutego 2021, godzina 09:36 Aktualizacja dokumentu