Wioletta Maria Kulpa / 2016-08-09 / 1172
Realizacja inwestycji budowa akwariów w płockim ZOO

Płock, dn. 9.08.2016


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


INTERPELACJA


dot. realizacji inwestycji budowa akwariów w płockim ZOO

W związku z ukazującymi się niepokojącymi informacjami dotyczącymi realizowanej inwestycji za blisko 6 mln złotych dla płockiego ZOO proszę o wyjaśnienie spraw, o które proszą mieszkańcy Płocka. Na podstawie § 20 ust. 3 pkt. 1 żądam zajęcia stanowiska przez Prezydenta Miasta Płocka w sprawie zakończenia współpracy z głównym wykonawcą Firmą W&P, ponadto proszę o udostępnienie dokumentów do wglądu (według poniżej poruszanych kwestii).

OPIS STANU FAKTYCZNEGO I UZASADNIENIE

Firmie W&P w dniu 17 grudnia 2014 roku został przekazany plac budowy, z terminem realizacji inwestycji budowy akwariów w płockim ZOO - 20.04.2016 na łączny koszt 5.870.000 brutto. W lutym 2016 główny wykonawca Firma W&P wypowiedziała umowę podwykonawcy Formie Oceanus z Włocławka, która wykonywała akrylowe szyby do akwariów, miała również wyposażyć zbiorniki w całą technologię. W lutym 2016 r. właściciel firmy Oceanus twierdził, że na żelbetowych zbiornikach wybudowanych przez głównego wykonawcę p. Wicińskiego pojawiły się liczne wycieki, zostały zbudowane niezgodnie ze sztuką.
W lutym również wypowiadał się p. Woźniak w imieniu Urzędu Miasta Płocka, że termin zakończenia robót wyznaczony na 20 kwietnia nie jest zagrożony, cyt.” Urząd Miasta Płocka posiada umowę na budowę akwariów z generalnym wykonawcą firmą W&P. Termin zakończenia prac oraz jakość będziemy egzekwować od generalnego wykonawcy, nie podwykonawcy”.
23 czerwca 2016 roku Urząd Miasta Płocka zerwał umowę z głównym wykonawcą Firmą p. Wicińskiego.
Firma W&P nie dochowała umownego terminu z własnej winy. Inwestor, czyli Miasto Płock, powinien zażądać zwrotu kar umownych, w mojej ocenie ok. 900.000 złotych.
1. Czy zatem wypowiedzenie umowy z głównym wykonawcą przez samego inwestora Urząd Miasta Płocka po terminie oddania inwestycji nie spowoduje braku możliwości naliczenia kar?
2. Czy tego rodzaju odstąpienie od umowy przez inwestora nie jest obarczone wadą prawną, co może skutkować zawarciem umowy przedsądowej, co w konsekwencji może prowadzić do zminimalizowania naliczonych kar, co w mojej ocenie może być działaniem na szkodę gminy?
3. Czy Prezydent Miasta Płocka w tym zakresie dochował należytej staranności, aby uzyskać kary umowne za niewykonanie umowy przez głównego wykonawcę p. Wicińskiego?
4. Czy Firma W&P w chwili odstąpienia od umowy przez inwestora – Urząd Miasta Płocka będzie zwolniona z jakichkolwiek gwarancji – nie dokonano odbioru – czy w związku z tym obiekt pozostanie bez gwarancji technicznej?
5. Proszę ponadto o wgląd w korespondencję (każdą) prowadzoną w sprawie budowy akwariów w płockim ZOO, zarówno wewnętrzną, jak i kierowaną do osób spoza Urzędu Miasta Płocka (proszę o telefon w celu dogodnego umówienia terminu).
6. Jeśli kwota całkowita wynikająca z rozstrzygnięcia przetargu wynosi 5.870.000, to proszę o informację, jaka kwota została już wypłacona głównemu wykonawcy, jaka pozostaje jeszcze do rozliczenia, oraz jaką kwotę ostatecznie Urząd Miasta Płocka planuje wypłacić Firmie W&P?
7. Proszę o przedstawienie kserokopii umowy zawartej z Firmą W&P ws. budowy akwariów, a także jaka kwota kar umownych została, bądź w najbliższych dniach zostanie naliczona?
8. Jeśli Pan Wiceprezydent Terebus twierdzi, że odstąpiono od umowy ponieważ główny wykonawca nie mógł uzyskać właściwych parametrów wody, to czy w warunkach rozstrzygania przetargu w SIWZ nie zostały zawarte zapisy dotyczące m.in. doświadczenia w tym zakresie, co oczywiście jest zasadne, ponieważ ta inwestycja nie należy do prostych prac budowlanych.
9. Podczas konferencji prasowej p. Jacek Terebus przekazał informację, że zostanie przeprowadzony w ciągu 7 dni proces inwentaryzacji, poproszę o wgląd w protokoły z przeprowadzonych prac inwentaryzacyjnych. Ponadto stwierdził również, że uzyskaniem odpowiednich parametrów wody zajmie się zespół ekspertów składających się z pracowników ZOO i Urzędu Miasta Płocka, co oczywiście należało do wykonania przez głównego wykonawcę. Czy w związku z tym za prace, które powinny spoczywać na wykonawcy pracownicy zasiadający w tej komisji otrzymają dodatkowe wynagrodzenie?
10. Proszę o skierowanie oficjalnego zapytania do p. Wojciecha Hetkowskiego, czy p. Wiciński – właściciel Firmy W&P należy do bliskich znajomych, czy też rodziny, a także czy brał jakikolwiek udział w procesie rozstrzygania przetargu na w/w inwestycję. Proszę te pytanie traktować, jako zapytanie, a nie konkretne stwierdzenie.


/-/ Wioletta Kulpa

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (wtorek, 09 sierpnia 2016, godzina 12:25)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 328
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji