Artur Robert Jaroszewski, Interpelacja Nr 2374 z dnia 23 listopada 2023r.
Budowa pasażu przy Parku Północnym pomiędzy ulicami Kleeberga i Kutrzeby


Artur Jaroszewski
Radny Miasta Płocka
Imię i nazwisko

                                                                                                                                                                          23.11.2023r.
                                                                                                                                                       data złożenia interpelacji

                                                                          I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat interpelacji: dotyczy budowy pasażu przy Parku Północnym pomiędzy ulicami Kleeberga i Kutrzeby.

Ogólnodostępny ciąg pieszy pomiędzy ulicami Kleeberga i Kutrzeby wyznaczony został w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego „Sikorskiego-Kutrzeby” w Płocku, który zatwierdzono Uchwałą nr 42/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 roku. Realizowany będzie w trzech etapach. Jako pierwszy powstanie odcinek od ulicy Kleeberga wzdłuż południowej granicy Parku Północnego do ulicy Kutrzeby czyli od Miejskiego Przedszkola nr 6 i Żłobka Miejskiego nr 2 do niedawno wybudowanej przez Mazowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową tężni. Następnie zrealizowany zostanie odcinek północ-południe równolegle do ul. Kutrzeby po jej zachodniej stronie, obok kościoła Świętego Krzyża czyli od tężni do Zespołu Szkół nr 5 (dawne gimnazjum nr 8). Ostatni odcinek to nowy chodnik po wschodniej stronie ulicy Kleeberga pomiędzy ulicą Sikorskiego a Parkiem Północnym.
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:
- Czy w projekcie przewidziano objęcie pasażu systemem monitoringu miejskiego? Jeśli nie, proszę o przewidzenie montażu kilku kamer już na etapie inwestycji, a nie dopiero po wykonaniu prac budowlanych.
- Kiedy planowana jest realizacja etapó w drugiego i trzeciego?
- Czy jest możliwe dofinansowanie  budowy pasażu Kleeberga z jakiegoś zewnętrznego źródła (np. z zewnętrznych środków na nowe nasadzenia)?
            
Uzasadnienie interpelacji:  

W projekcie Budżetu Miasta Płocka na rok 2024 znajdują się środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Kleeberga i Kutrzeby”. Będzie to kolejny odcinek pasażu biegnącego przez osiedla Zielony Jar i Podolszyce Północ. W minionych latach wykonano już pasaż na odcinku od Zielonego Jaru pomiędzy ulicami Monte Cassino i Batalionu Parasol oraz odcinek wzdłuż ulicy Kutrzeby od alei Armii Krajowej od ulicy Ofiar Katynia. Kolejnymi etapem prac przedłużających pasaż będzie właśnie ciąg pieszy pomiędzy ulicami Kleeberga i Kutrzeby. Przebiegać on będzie wzdłuż wschodniego oraz południowego ogrodzenia Parku Północnego.
Z uwagi na lokalizację okolicznych placówek oświatowych (zespół szkół, przedszkole i żłobek) oraz nową zabudowę mieszkaniową, w ostatnich latach znacznie wzrosło zapotrzebowanie na wewnętrzną komunikację osiedla. Nowy ciąg pieszy będzie głównym traktem na tym obszarze. Dla zwiększenia bezpieczeństwa warto zainstalować tam monitoring miejski. Chodzi zarówno o bezpieczeństwo mieszkańców (zwłaszcza dzieci) jak i powtarzające się w Płocku akty wandalizmu mienia (w tym kradzieże sadzonek czy niszczenie małej architektury). Logicznym byłoby wykonanie monitoringu już na etapie inwestycji, a nie po zakończeniu prac budowlanych.


                                                                                                                                 Artur JaroszewskiDokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 4 miesiące temu (poniedziałek, 27 listopada 2023, godzina 12:13)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 304
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 07 grudnia 2023, godzina 14:19
  • Historia aktualizacji

  • 07 grudnia 2023, godzina 14:19 Aktualizacja dokumentu
    27 listopada 2023, godzina 12:15 Aktualizacja dokumentu