Wioletta Maria Kulpa / 2019-12-10 / 761
Art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych

Płock, dn. 9.12.2019


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta PłockaINTERPELACJA


dotyczy art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych


Na podstawie tego artykułu Miejski Zarząd Dróg przy ścisłej współpracy Urzędu Miasta Płocka i Z-cy Prezydenta Miasta Płocka Pana Jacka Terebusa narzuca płockim developerom partycypowanie w budowie dróg istniejących lub planowanych w pobliżu realizowanych inwestycji mieszkaniowych.

Nie chodzi tu oczywiście o sam fakt powoływania się na art. 16 ustawy o drogach publicznych, ale o zasady, którymi kieruje się Urząd Miasta Płocka i Miejski Zarząd Dróg przy obciążaniu określonych developerów konkretnymi kwotami, które nie wynikają z żadnych przepisów administracyjnych.
W związku z tym narzuca się w tym przypadku szereg pytań:
    1. Na jakiej podstawie określa się, że dany developer będzie partycypował przy budowie drogi publicznej – chodzi o jasne wyliczenie podstawy kwoty, a nie jedynie powoływanie się na konkretny artykuł ustawy. Dziś kwota w rozmowie z developerem może być 300.000, a za pół roku 1,5 mln – ponieważ nie ma zarządzenia prezydenta miasta Płocka (tak jak to jest w innych miastach stosujących ten przepis) na podstawie którego możliwe jest wyliczenie udziału podmiotu prywatnego w ponoszeniu kosztów budowy drogi gminnej publicznej. W związku z tym na jakiej podstawie Miejski Zarząd Dróg, który podpisuje umowę z developerem, oraz Urząd Miasta Płocka ustala kwotę „X” o którą wnioskuje do prywatnego przedsiębiorcy?
    2. Czy brak jasnych i przejrzystych zasad może powodować w pewnych przypadkach tzw. „wymuszenie urzędnicze”, bo przecież prywatny przedsiębiorca nie negocjuje kwoty, którą musi uiścić za planowaną drogę gminną, tylko ma narzuconą pewną kwotę, której wysokości uzasadnienia nie ma, jest to jednostronna decyzja urzędnicza. W związku z tym proszę o informację, czy Urząd Miasta Płocka planuje i przygotowuje stosowne zarządzenie prezydenta miasta Płocka, które wreszcie unormowałoby zasady obciążania prywatnych  przedsiębiorców wynikające ze stosowania art. 16 ustawy o drogach publicznych.
    3. Proszę o przedstawienie daty rozpoczęcia stosowania art. 16 ustawy o drogach publicznych w ramach wprowadzenia umów dwustronnych z developerami w związku z przenoszeniem kosztów realizacji inwestycji drogowych (pierwsza data umowy)
    4. Proszę o listę wszystkich developerów prowadzących działalność w Płocku lub występujących z wnioskiem o pozwolenie na budowę budynków wielorodzinnych w Płocku oraz o wskazanie, czy była podpisana umowa na realizację inwestycji drogowej, czy też nie oraz w jakiej kwocie – środki z wpływu od developera wpływają na wartość inwestycji realizowanej ze środków publicznych. Proszę o przygotowanie informacji według poniższego wzoru od daty podpisania pierwszej umowy z zastosowaniem art. 16 ustawy:


Nazwa developera

Inwestycja mieszkaniowa dla której wydano pozwolenie na budowę

Data podpisania umowy z MZD

Kwota wynikająca z umowy z MZD

Ulica której przedmiotowa umowa dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     5. Czy były w Płocku realizowane inwestycje drogowe, a nie było wniosków czy propozycji składanych do developerów, a  tym samym podpisywanych umów podczas realizowanych inwestycji mieszkaniowych np. remont ul. Kazimierza Wielkiego w 2016 roku
    6. Czy w ramach składanych wniosków ze strony UMP i MZD w stronę podmiotów gospodarczych w zakresie partycypowania w budowie i remoncie dróg mowa jest o inwestycjach planowanych i realizowanych podczas budowy budynków mieszkalnych, czy urzędnicy odnoszą się do inwestycji drogowych w ogóle nie wpisanych ani do budżetu danego roku, ani nie istniejących w WPF?
    7. Jak wygląda rozliczenie środków wpłacanych przez Firmę na podstawie umowy z MZD, czy kwota wpływa bezpośrednio na r-k MZD, czy do Firmy wykonującej remont bądź budującej drogę? W jaki sposób następuje korekta zapisów w budżecie miasta Płocka środków zaplanowanych na podstawie budżetu przyjętego przez Radę Miasta Płocka na dany rok budżetowy? Innymi słowy, jeśli mamy zaplanowane środki w wysokości 5 mln na realizację budowy drogi „X”, a developer musi na podstawie umowy z MZD dokonać wpłaty do firmy wykonującej budowę tej drogi kwotę np. 1,5 mln, to kiedy następuje korekta środków wydatkowanych z budżetu miasta Płocka, w sumie ze środków publicznych inwestycja kosztuje nas nie 5 mln, tylko 3,5 mln. Proszę o przykłady konkretnych zapisów budżetowych na podstawie wypełnionej tabeli z której wynikają kwoty zawartych umów z developerami tym samym pomniejszające koszty wydatków z budżetu miasta Płocka.
    8. Jeszcze jedna kwestia, która wymaga rozstrzygnięcia i jasnego wyjaśnienia zasadności obciążania developerów kwotą udziału w planowanych inwestycjach drogowych. Mianowicie 17 kwietnia 2012 roku Sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Pan Tadeusz Jarmuziewicz udzielił odpowiedzi na interpelację poselską nr 3045 właśnie w tej sprawie, co cytuję w najważniejszym fragmencie
Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia, a szczegółowe warunki budowy lub przebudowy tych dróg określane są w umowie między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej. Podstawą powstania zobowiązania do poniesienia nakładów na inwestycję drogową jest sam fakt, że prowadzona inwestycja niedrogowa wymaga wybudowania, rozbudowania lub przebudowania drogi publicznej. To oznacza, że obowiązek taki powstaje z mocy prawa. Obowiązkowi inwestora prywatnego z mocy ustawy towarzyszy roszczenie przysługujące organowi administracji o realizację obowiązku polegającego na budowie/przebudowie drogi publicznej, a także o zawarcie umowy w przedmiocie warunków budowy lub przebudowy drogi publicznej. Intencją uchwalenia przepisu art. 16 ustawy o drogach publicznych było uniknięcie konieczności budowy lub przebudowy drogi przez zarządcę drogi w przypadkach, kiedy zarządca nie miał w planach takich inwestycji, a konieczność przebudowy wynikała z inwestycji prowadzonych na terenach przy drodze np. budowa wielkopowierzchniowego obiektu handlowego (mogąca np. powodować konieczność wybudowania nowego skrzyżowania lub przebudowy istniejącego skrzyżowania). Realizacja takiej inwestycji drogowej może odbywać się na zasadach ogólnych, a więc zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).
Czy we wszystkich inwestycjach związanych z budownictwem wielorodzinnym istniała potrzeba rozbudowy dróg, budowy dodatkowych rozwiązań komunikacyjnych?
Proszę w związku z tym o przeanalizowanie wszystkich inwestycji mieszkaniowych – developerskich wraz z planowymi i nieplanowymi remontami lub budowami dróg, których koszty realizacji obciążały przedsiębiorców. Jak ponadto rozpatruje Urząd Miasta Płocka i Miejski Zarząd Dróg wnioski o pozwolenia na budowę kolejnych budynków wielorodzinnych, jeśli poprawiana jest wyłącznie estetyka budynku, odbudowy i remontu, czyli jak zachowuje się w tym przypadku Urząd Miasta Płocka jeśli dany przedsiębiorca nie buduje nowych budynków, tylko odbudowuje już istniejące, czy również ma to wpływ na partycypowanie w koszty remontu ulic, choć te nie są ujęte w budżecie, ani w planach WPF.

 

Wioletta Kulpa

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 4 lata temu (piątek, 13 grudnia 2019, godzina 11:03)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 682
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji