Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 1341 z dnia 19 kwietnia 2021r.
dot. mieszkańców ulicy Żyznej i developera PPU Inbud Stefan Karczewski

                                                                                                                                          Płock, dn. 16.04.2021
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


                                                                        INTERPELACJAdot. mieszkańców ulicy Żyznej i developera PPU Inbud Stefan Karczewski

W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2021 wnioskuję o przedstawienie schematu postępowania ze stronu Urzędu Miasta Płocka, który zawiesił w obiegu prawnym pozwolenie na budowę nieruchomości przy ul. Żyznej 45. Według uzasadnienia WSA nie jest możliwe wycofanie pozwolenia dla obiektu budowlanego, który został już zakończony, a nadto nie jest możliwe wydanie nowego pozwolenia na budowę o co wnioskował Urząd Miasta Płocka nakłaniają inwestora do takiej ścieżki postępowania.
Według opinii WSA, co czytamy w uzasadnieniu możliwe jest zastosowanie art. 51 pkt. 1 ust. 3 w powiązaniu z art. 51 ust. 4  p.b. również w przypadku zakończenia robót budowlanych.
Art. 51 pkt. 1 ust. 3 Prawa budowlanego:  w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę – nakłada, określając termin wykonania, obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz – w razie potrzeby – wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem; przepisy dotyczące projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego stosuje się odpowiednio do zakresu tych zmian.
Ponadto czytamy dalej w uzasadnieniu WSA, że Urząd Miasta Płocka zawieszone postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę powinien umorzyć, natomiast PINB powinien wszcząć postępowanie naprawcze.
W związku z tak przedstawionym stanowiskiem WSA proszę o przedstawienie dalszych kroków w postępowaniu administracyjnych przez Urząd Miasta Płocka oraz proszę o informację, co w tej sytuacji będzie prowadzone postępowanie wyjaśniające przez PINB. Moje pytanie w odniesieniu do PINB nie jest bezzasadne ponieważ w myśl Statutu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwierzchnikiem służbowym Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest Prezydent Miasta Płocka.

                                                                                                                           /-/ Wioletta Kulpa


Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (wtorek, 20 kwietnia 2021, godzina 09:40)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 1 502
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 05 maja 2021, godzina 09:06
  • Historia aktualizacji

  • 05 maja 2021, godzina 09:06 Aktualizacja dokumentu
    20 kwietnia 2021, godzina 09:41 Aktualizacja dokumentu