Wioletta Maria Kulpa / 2015-03-11 / 281
Zasady potrącania premii dla pracowników Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku

 

Płock, dn. 12.03.2015


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka
INTERPELACJA


dotyczy zasad potrącania premii dla pracowników Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku


Zgodnie z par. 12 pkt. 5 Regulaminu wynagradzania i premiowania został opracowany katalog przyczyn potrącenia premii dla pracowników ZOO w Płocku, która zgodnie z pkt. 3 wspomnianego paragrafu może wynosić do 40%. Ponadto pragnę zauważyć, iż zgodnie z protokołem z kompleksowej kontroli jednostki udostępnionym mnie w dniu 25 marca 2014 roku za okres prowadzenia kontroli 15.10-2013-30.01.2014 została jasno sprecyzowana premia, jako regulaminowa.
Według protokołu z kontroli w Rozdziale 2 podrozdziale 2.2 zatytułowanym Podsumowanie w pkt. 6 napisano - „Premie przyznawane pracownikom miały charakter premii regulaminowych o zmiennej wysokości”.
Jednak zmniejszenie jej wysokości zgodnie z zapisami regulaminu wynagradzania i premiowania w płockim ZOO musi być zasadne i zgodne z określonymi w par. 12 pkt. 5 przypadkami tj. w przypadku naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, spowodowania szkody w mieniu pracodawcy, opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia, nieprzestrzegania regulaminu pracy i przepisów bhp i ppoż, ukarania pracownika jedną z kar przewidzianych w Kodeksie pracy.
W związku z, powyższym proszę o udzielenie informacji, czy w okresie od VI/2014 do II/2015 wystąpiły sytuacje zmniejszenia premii dla pracowników – ile osób i w jakim miesiącu zostało pozbawionych części lub całości premii?
Jakie we wspomnianym okresie były wysokości przyznanych premii dla ogółu pracowników (proszę podać poszczególne miesiące i wysokość premii)?
Jeśli wystąpiły przypadki zmniejszenia premii, czym było to podyktowane ze strony dyrekcji zakładu – uzasadnienie i przyczyna?
Na jakiej podstawie – rodzaj kary (upomnienie, nagana) zostały zmniejszone premie dla pracowników – proszę odnieść to do konkretnych przypadków?

 

/-/ Wioletta Kulpa

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (piątek, 13 marca 2015, godzina 13:32)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 154
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji