Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki wodno – ściekowej i ochrony środowiska przed odpadami
Wydział Kształtowania Środowiska Referat Ochrony Środowiska

Ogłoszenie NR 24 /2023
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki wodno – ściekowej i ochrony środowiska przed odpadami
Wydział Kształtowania Środowiska
Referat Ochrony Środowiska


Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych na ścieki oraz współudział ze Strażą Miejską i Wodociągami Płockimi Sp. z o.o. w zakresie kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych na ścieki – do wykorzystania przy opracowywaniu planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
2) prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz współudział ze Strażą Miejską w zakresie kontroli częstotliwości opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych – do wykorzystania przy opracowywaniu planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
3) sporządzanie sprawozdań za poprzedni rok kalendarzowy dotyczących gospodarowania nieczystościami ciekłymi i przekazywanie ich właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie corocznie, nie później niż do końca kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy, zawierających informacje o:
a) liczbie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy,
b) liczbie właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, oraz liczbie osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub dana przydomowa oczyszczalnia ścieków,
c) liczbie zawartych umów, o których mowa w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6 ust. 1), w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym,
d) liczbie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina,
e) częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
f) ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na nieczystości ciekłe bytowe oraz przemysłowe,
g) ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej,
h) stacjach zlewnych, do których przekazane zostały odebrane z terenu gminy nieczystości ciekłe, w postaci wykazu tych stacji,
i) liczbie przeprowadzonych kontroli dokumentów, o których mowa w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6 ust. 5a), oraz wynikach tych kontroli;
4) przyjmowanie, weryfikacja i analiza sprawozdań podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
5) wydawanie decyzji nakazujących przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy istnieją możliwości techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej;
6) udzielanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
7) prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń, o których mowa w pkt 6;
8) przygotowywanie decyzji o cofnięcie zezwoleń w przypadkach, gdy przedsiębiorca narusza warunki określone w zezwoleniu, o którym mowa w pkt 6, mimo wezwania go do niezwłocznego zaniechania naruszania tych warunków;
9) wydawanie decyzji na wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego;
10) ustalanie, w drodze decyzji, należności i opłat rocznych za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej;
11) ustalanie, w drodze decyzji, opłat w wysokości dwukrotnej należności, w razie stwierdzenia, że grunty zostały wyłączone z produkcji rolniczej niezgodnie z przepisami;
12) przyjmowanie powiadomień i wniosków o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej od osób , które zamierzają wykonywać w zabudowie zagrodowej działalność inną niż działalność rolnicza;
13) przekazywanie sprawozdań z przebiegu realizacji przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w zakresie gromadzenia i wykorzystania środków z należności opłat rocznych i innych wymienionych w ustawie;
14) opiniowanie inwestycji pod kątem gospodarki wodno – ściekowej;
15) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach oraz Prawa ochrony środowiska w oparciu o przepisy ustawy Prawo Ochrony Środowiska i Prawo przedsiębiorców w zakresie objętym właściwością stanowiska, w tym występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić;
16)  współpraca ze Strażą Miejską w kontroli, co najmniej raz na dwa lata zgodnie ze sporządzonym corocznie planem kontroli, umów zawartych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych w zakresie:
a) posiadanie umów na wywóz nieczystości ciekłych,
b) zgodności postanowień umów z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie,
c) posiadania dowodów uiszczania opłat za usługi wywozu nieczystości ciekłych;
17) wydawanie decyzji w przypadku gdy nie zawarto umowy, o których mowa w pkt 16 ustalającej:
a) obowiązek uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,
b) wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem górnych stawek ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wywozu nieczystości ciekłych,
c) terminy uiszczania opłat, o których mowa w lit. a,
d) sposób i terminy udostępniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w celu ich opróżnienia;
18) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach                           o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska;
19)  przygotowywanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów;
20) przygotowywanie decyzji o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia;
21) przygotowywanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów;
22) przygotowywanie zezwoleń na zbieranie odpadów;
23) przygotowywanie decyzji o cofnięciu zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów posiadaczom naruszającym przepisy ustawy lub działającym niezgodnie z wydanym zezwoleniem;
24) zamieszczanie w publicznie dostępnych wykazach danych informacji:
- z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska o zgłoszeniach instalacji niewymagających uzyskania pozwolenia oraz z zakresu ustawy o odpadach o: zezwoleniach na zbieranie odpadów, zezwoleniach na przetwarzanie odpadów oraz zezwoleniach na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie;
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie – studia minimum pierwszego stopnia w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiska, ekologii, rolnictwa, administracji.

Wymagania dodatkowe:

I. znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40);
- z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.);
- z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.);
- z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409);
- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.);
- z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.).
       
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1 i w terenie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku bez podjazdu dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na I piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim, ponadto w ciągach komunikacyjnych znajdują się schody. W budynku na I piętrze znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka;” - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
2. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz.530) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 11 kwietnia 2023 roku.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu pl. Stary Rynek 1.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 miesięcy temu (środa, 29 marca 2023, godzina 10:34)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Magdalena Kaczmarczyk - Wydział Organizacyjny
  • Ilość wyświetleń: 270
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 29 marca 2023, godzina 10:37
  • Historia aktualizacji

  • 29 marca 2023, godzina 10:37 Aktualizacja dokumentu