Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Wydział Geodezji Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Zespół Dokumentacji i Kartografii

Ogłoszenie NR 24/2024
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Wydział Geodezji
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Zespół Dokumentacji i Kartografii


Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
- prowadzenie rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencji materiałów zasobu, rejestru wniosków o udostępnianie materiałów zasobu,
- udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego organom administracji publicznej, jednostkom wykonawstwa geodezyjnego oraz osobom fizycznym i prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym,
- naliczanie opłat za udostępnianie materiałów zasobu, udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym oraz sporządzanie dokumentów tych opłat,
- sporządzanie licencji do udostępnianych materiałów,
- prowadzenie spraw z zakresu ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
- zapewnienie publikowania danych w dedykowanym do tego celu serwisie internetowym,
- nadzór nad pomieszczeniami archiwum zasobu geodezyjnego i kartograficznego,    
- wyłączanie materiałów z zasobu,
- okresowy przegląd materiałów w Państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym;
2) bieżąca obsługa portalu Geodety;
3)cyfryzacja zasobu - przetwarzanie dokumentów archiwum do postaci elektronicznej, wprowadzanie ich do bazy TurboEWID, uzupełnianie brakujących rekordów w rejestrach prac geodezyjnych;
4) obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego oraz interesantów;
5) przygotowywanie okresowych sprawozdań i zestawień.

Wymagania niezbędne (formalne):
1.obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz.530);
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie –  studia minimum pierwszego stopnia w zakresie geodezji.
       
Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609);
- z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.).
II. znajomość rozporządzenia:
- Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 02 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 820 ze zm.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Zatrudnienie od dnia 01 sierpnia 2024 roku.
Miejsce pracy w budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na parterze. Stanowisko pracy oraz pomieszczenie niedostosowane do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim, ponadto w ciągach komunikacyjnych znajdują się schody. W tej części budynku na parterze znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
2. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz.530) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 28 maja 2024 roku.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu, pl. Stary Rynek 1.


Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 4 tygodnie temu (piątek, 17 maja 2024, godzina 11:57)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Magdalena Kaczmarczyk - Wydział Organizacyjny, Referat Organizacji i Kadr
  • Ilość wyświetleń: 239
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji