Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. kontroli podatkowej Wydział Kontroli

Ogłoszenie NR 10/2021
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE:
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. kontroli podatkowej
Wydział Kontroli
Zespół Kontroli Podatkowej


Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) kontrola prawidłowości opodatkowania osób fizycznych i osób prawnych podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym, leśnym, podatkiem od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty targowej;
2) analiza danych oraz dokumentów znajdujących się w posiadaniu organu w celu stwierdzenia wystąpienia ryzyka w zakresie nieprawidłowości;
3) przygotowywanie i doręczenie zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej oraz upoważnień do przeprowadzania kontroli;
4) udział w opracowywaniu rocznych planów kontroli;
5) kontrola prawidłowości poboru, dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka;
6) sporządzanie i przekazywanie protokołów z przeprowadzonych kontroli;
7) udział w przygotowywaniu projektów: pism, zarządzeń, odpowiedzi na interpelacje, analiz i innych opracowań dotyczących wykonywanych zadań;
8) udział w przygotowaniu sprawozdań oraz informacji z wykonanych kontroli do Biuletynu Informacji Publicznej;
9) odbieranie korespondencji oraz udzielanie odpowiedzi na przydzielone sprawy zgodnie z dekretacją oraz archiwizowanie dokumentów zgodnie Instrukcją kancelaryjną oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt.

Wymagania niezbędne (formalne):

1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia;
6. prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.);
- z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.);
- z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.);
- z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz.162).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, ul. Piłsudskiego 6 oraz w budynkach podatników na terenie miasta Płocka. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku Urzędu, ul. Piłsudskiego 6 z podjazdem dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na II pietrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku na II pietrze o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku na  II pietrze znajduje się toaleta spełniająca warunki dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka;” - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego,
2. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B – poświadczone i dodane w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
9. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka https://e-rekrutacja.plock.eu w terminie: do dnia 01 czerwca 2021 roku.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może  być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.          


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 lata temu (piątek, 21 maja 2021, godzina 15:19)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 528
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji