Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. obsługi medialnej Urzędu Miasta Płocka
Ogłoszenie o naborze: Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. obsługi medialnej

Ogłoszenie NR 19 /2023

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. obsługi medialnej Urzędu Miasta Płocka
Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych
Referat Informacji Miejskiej


Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) przygotowywanie informacji dla mediów lokalnych i ogólnopolskich, przedstawiających działalność komórek organizacyjnych Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych;
2) udzielanie informacji dziennikarzom z zakresu działania komórek organizacyjnych Urzędu;
3) organizowanie kontaktów dziennikarzy z kierownictwem Urzędu, kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu oraz pracownikami Urzędu;
4) kreowanie polityki informacyjnej Urzędu Miasta Płocka;
5) analizowanie artykułów prasowych, informacji w radiu i telewizji o tematyce związanej z działalnością Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych i podejmowanie działań zmierzających do należytego wykorzystania informacji w pracy Urzędu;
6) przygotowywanie przeglądu prasy dla pracowników Urzędu w celu sprawdzenia czy informacje są zgodne ze stanem faktycznym i ewentualnego przygotowania sprostowania;
7) przygotowywanie dla Prezydenta oraz jego Zastępców wystąpień, listów gratulacyjnych, życzeń itp.;
8) kontakt z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w celu zbierania informacji na stronę www.plock.eu;
9) redagowanie, korekta i zamieszczanie artykułów na stronę internetową prowadzoną przez Urząd w zakładce Aktualności oraz aktualizacja informacji stałych zamieszczanych na stronie internetowej Urzędu we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu;
10) analizowanie i redagowanie tekstów przygotowanych przez podmioty zewnętrzne mające ukazać się na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka;
11) redagowanie informatora społecznego wydawanego przez Urząd Miasta Płocka;
12) kontakt z płockimi organizacjami i instytucjami w celu zbierania aktualności na stronę internetową i do informatora społecznego;
13) przygotowywanie tekstów PR do publikacji, biuletynów, informatorów związanych z działalnością Urzędu;
14) przygotowywanie programu informacyjnego video wydawanego przez Urząd Miasta Płocka;
15) nagrywanie kwestii lektora w audiowizualnych programach informacyjnych przygotowywanych przez Urząd Miasta Płocka;
16) planowanie i koordynowanie zadań fotografa;
17) archiwizacja zdjęć z płockich wydarzeń i imprez;
18) nadzór nad udostępnianiem zdjęć innym jednostkom i organizacjom wykonanych na potrzeby Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych (WWS);
19) przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
20) przygotowywanie i nadzór nad umowami zawieranymi przez Referat Informacji Miejskiej (WWS-IV);
21) prowadzenie spraw organizacyjnych WWS-IV;
22) prowadzenie rejestru faktur i rachunków będących zobowiązaniami WWS-IV;
23) obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej z WWS zgodnie z regulacjami wewnętrznymi;
24) zamieszczanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie – studia minimum pierwszego stopnia;
6. staż pracy minimum 3 lata;
7. bardzo dobra znajomość obsługi komputera, głównie pakietu MS Office;
8. umiejętność pisania wszystkich form dziennikarskich.

Wymagania dodatkowe:
Znajomość ustaw:
- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40);
- z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902);
- z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509);
- z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1 i w terenie, także w dni wolne od pracy w celu zbierania informacji do artykułów prasowych oraz materiałów video. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku w budynku Urzędu.
Miejsce pracy w budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na II piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, drzwi do pomieszczeń umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim, natomiast w ciągach komunikacyjnych znajdują się schody. W tej części budynku na II piętrze znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka;” - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
2. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
3. dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy / zaświadczenie o zatrudnieniu) - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skany);
4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r. poz. 530) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
9. oświadczenie o bardzo dobrej znajomości obsługi komputera, głównie pakietu MS Office - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
10. oświadczenie o posiadaniu umiejętności pisania wszystkich form dziennikarskich – poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
11. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz.530) – załączony do elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:

Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 27 marca 2023 roku.
* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu, pl. Stary Rynek 1.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (poniedziałek, 13 marca 2023, godzina 15:11)
  • Osoba publikująca: Marta Komorkowska
  • Nadzór nad treścią: Ewa Selig
  • Ilość wyświetleń: 341
  • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 13 marca 2023, godzina 15:23
  • Historia aktualizacji

  • 13 marca 2023, godzina 15:23 Aktualizacja dokumentu
    13 marca 2023, godzina 15:11 Aktualizacja dokumentu