Kierownik Referatu Kultury

Ogłoszenie NR 21/2020
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Kierownik Referatu Kultury
Referat Kultury
Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych


Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) koordynowanie i organizacja pracy Referatu Kultury,;
2) współudział w opracowywaniu planów rozwoju kultury w mieście;
3) analiza wydatkowanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań, przygotowanie planu budżetu oraz sprawozdań z realizacji budżetu przez podległą komórkę;
4) promocja działalności kulturalnej, cennych inicjatyw kulturalnych i wybitnych ludzi kultury;
5) propagowanie i koordynacja wymiany kulturalnej z zagranicą oraz współdziałanie z instytucjami, stowarzyszeniami w jej realizacji;
6) współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie organizacji imprez kulturalnych na terenie Płocka;
7) popularyzowanie działalności kulturalnej na terenie miasta;
8) opiniowanie i nadzór działalności merytorycznej miejskich instytucji kultury:
- ocena merytoryczna realizacji zadań statutowych,
- współudział w ustalaniu potrzeb inwestycyjnych, zaopatrzenia w sprzęt
i wyposażenie, niezbędnych do właściwego ich funkcjonowania,
-  prowadzenie spraw związanych ze zmianami organizacyjnymi;
9) współpraca z mediami w zakresie promocji kultury.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) ;
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia w zakresie administracji, dziennikarstwa, komunikacji społecznej lub politologii;
6. staż pracy - co najmniej 4 lata;
Do stażu pracy wlicza się również wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku przez co najmniej 3 lata.
7. doświadczenie w pracy z mediami i instytucjami kultury;
8. koncepcja funkcjonowania Referatu Kultury.

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713);
- z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.)
- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256);
- z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1 i w terenie, także w dni wolne od pracy w celu koordynacji i nadzorowania organizowanych wydarzeń. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na II piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:

 • życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka;” - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
 • dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy / zaświadczenie o zatrudnieniu) - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skany);
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – skan wypisu z KRS lub wydruku ze strony internetowej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim  (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
 • oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
 • koncepcja funkcjonowania Referatu Kultury - dodana jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
 • oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w pracy z mediami i instytucjami kultury – poświadczone i dodane w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie: do dnia 7 września 2020 roku.


* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 3 lata temu (czwartek, 27 sierpnia 2020, godzina 11:22)
 • Osoba publikująca: Ewa Selig
 • Nadzór nad treścią: Ewa Selig
 • Ilość wyświetleń: 1 655
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji