Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji ludności

 Ogłoszenie NR 11/2023

                                                                         Urząd Miasta Płocka
                                                             pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
                                                                                  ogłasza
                                                NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji ludności
Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich
Referat Spraw Obywatelskich
Zespół Ewidencji Ludności

Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych obywateli polskich i cudzoziemców (zameldowanie na pobyt stały, wymeldowanie z pobytu stałego, zameldowanie na pobyt czasowy, wymeldowanie z pobytu czasowego);
2) wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na wniosek klienta;
3) nadawanie numeru PESEL;
4) usuwanie nieprawidłowości w rejestrze PESEL oraz w rejestrze mieszkańców;
5) prowadzenie kartoteki pobytów stałych i czasowych obywateli polskich i cudzoziemców;
6) realizacja zleceń usuwania niezgodności danych przesyłanych w Rejestrze Pesel;
7) udostępnianie danych osobom prywatnym i instytucjom;
8) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego;
9) wydawanie wyprodukowanych dowodów osobistych;
10) wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego z Rejestru Dowodów Osobistych (RDO) oraz prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń;
11) przyjmowanie korespondencji wpływającej do Referatu Spraw Obywatelskich.

Wymagania niezbędne (formalne):

 1. obywatelstwo polskie;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. wykształcenie –  studia minimum pierwszego stopnia.


Wymagania dodatkowe:
 Znajomość ustaw:

 • z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
 • z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40);
 • z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 ze zm.);
 • z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671);
 • z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.)

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6 i w terenie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na parterze i I piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W tej części budynku na I piętrze znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.


Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka;” - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
 2. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
 3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
 4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
 6. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym
 7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
 8. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz.530) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.


Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 6 marca 2023 roku.
* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:
    • pl. Stary Rynek 1;
    • al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6. 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 1 rok temu (wtorek, 21 lutego 2023, godzina 14:54)
 • Osoba publikująca: Bartłomiej Szatkowski
 • Nadzór nad treścią: Ewa Selig
 • Ilość wyświetleń: 710
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 21 lutego 2023, godzina 15:01
 • Historia aktualizacji

 • 21 lutego 2023, godzina 15:01 Aktualizacja dokumentu
  21 lutego 2023, godzina 15:00 Aktualizacja dokumentu