Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. planowania inwestycji

Ogłoszenie NR    23/2019
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE:
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. planowania inwestycji
Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
Referat Strategii i Planowania


Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) sporządzanie analiz w zakresie planowanych i realizowanych inwestycji miejskich;
2) przyjmowanie i weryfikowanie wniosków do Otwartego Katalogu Inwestycji Miejskich;
3) opracowywanie Otwartego Katalogu Inwestycji Miejskich;
4) współudział w programowaniu zadań rozwojowych infrastruktury miejskiej;
5) współudział przy opracowaniu planów inwestycyjnych i wieloletniej prognozy finansowej;
6) współpraca ze Skarbnikiem i Wydziałem Skarbu i Budżetu w celu określenia możliwości finansowych Budżetu Miasta Płocka na realizację zadań inwestycyjnych;
7) bieżąca obsługa Zespołu ds. Planowania Inwestycji Miejskich;
8) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu pozyskania informacji o źródłach finansowania inwestycji;
9) przygotowywanie materiałów wynikowych dla potrzeb Prezydenta Miasta Płocka i jego Zastępców, dotyczących priorytetów inwestycyjnych;
10) pozyskiwanie informacji niezbędnych do wydania opinii dla Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji w zakresie wprowadzania do Budżetu Miasta Płocka nowych zadań budżetowych;
11) pozyskiwanie od komórek organizacyjnych Urzędu uszczegółowienia kosztorysowego dla wskazanych zadań inwestycyjnych;
12) przygotowywanie informacji opisowych dla planowanych inwestycji miejskich, we współpracy z realizatorami zadań inwestycyjnych.
14) nadzorowanie i weryfikacja aktualizacji zadań w programie do inwestycji miejskich.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) ;
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia w zakresie ekonomii, zarządzania i marketingu;
6. bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym edytora tekstu i arkuszy kalkulacyjnych.

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.);
- z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.);
-   z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.);
-  z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1295);
-   z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1445 ze zm.);

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na IV piętrze (winda do III piętra). Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
- życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka;” - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego,
- dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
- oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
- oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
- oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
- oświadczenie o bardzo dobrej znajomości obsługi komputera, w tym edytora tekstu i arkuszy kalkulacyjnych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
- dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie: do dnia 17 października 2019 roku.


* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:
pl. Stary Rynek 1;
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.
ul. Miodowa 8.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 4 lata temu (poniedziałek, 07 października 2019, godzina 15:24)
  • Osoba publikująca: Ewa Selig
  • Nadzór nad treścią: Ewa Selig
  • Ilość wyświetleń: 2 695 665
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji