UCHWAŁA NR 57/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 931/LV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie powołania składu Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Płocku.

UCHWAŁA NR 57/V/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 stycznia 2007 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 931/LV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie powołania składu Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408, z 1992r. Nr 63, poz. 315, z 1994r. Nr 121, poz. 591, z 1995r. Nr 138, poz. 682 i Nr 141, poz. 692, z 1996r. Nr 24, poz. 110, z 1997r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 769, z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999r. Nr 28, poz. 255 i 256, Nr 84, poz. 935, z 2000r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948 i Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382-1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420, Nr 239, poz. 2020 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006r. Nr 75, poz. 518, Nr 143, poz. 1032, Nr 191, poz. 1410 i Nr 220, poz. 1600), § 11 ust. 1 i ust. 3 pkt c) i § 13 ust. 1 pkt e) Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku oraz w związku z Uchwałą Nr 891/LIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2006r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku –  Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Stwierdzić, że z dniem 27 października 2006r. wygasł mandat członków Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Płocku w osobach:
1.Marek Krysztofiak  -  Członek  –  przedstawiciel wybrany przez Radę Miasta Płocka
2.Krzysztof Rolirad  -  Członek  –  przedstawiciel wybrany przez Radę Miasta Płocka
3.Zygmunt Buraczyński -  Członek  –  przedstawiciel wybrany przez Radę Miasta Płocka
4.Andrzej Nowakowski -  Członek  –  przedstawiciel wybrany przez Radę Miasta Płocka
5.Jacek Szubstarski  -  Członek  –  przedstawiciel wybrany przez Radę Miasta Płocka
powołanych Uchwałą Nr 931/LV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie powołania składu Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Płocku.

§ 2

W miejsce członków Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Płocku, o których mowa w § 1 powołuje się :
1)Marek Krysztofiak  - Członka – przedstawiciela wybranego przez Radę Miasta Płocka
2)Andrzej Burnat   - Członka – przedstawiciela wybranego przez Radę Miasta Płocka
3)Piotr Szpakowicz   - Członka – przedstawiciela wybranego przez Radę Miasta Płocka
4)Tomasz Maliszewski  - Członka – przedstawiciela wybranego przez Radę Miasta Płocka
5)Andrzej Nowakowski  - Członka – przedstawiciela wybranego przez Radę Miasta Płocka

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 01 lutego 2007, godzina 07:44)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 630
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji