UCHWAŁA NR 483/XXIX/2012 z dnia 27 listopada 2012
w sprawie: wyrażenia zgody na wystąpienie Miasta Płocka z Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsze Chopina.

UCHWAŁA NR 483/XXIX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2012 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wystąpienie Miasta Płocka z Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsze Chopina.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; Dz. U z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327; Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420; Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142; Nr 28 poz. 146; Nr 106 poz. 675; Nr 40 poz. 230; Dz. U. z 2011 r. Nr 117 poz. 679; Nr 134 poz. 777; Nr 21 poz. 113; Nr 217 poz. 1281; Nr 149 poz. 887, Dz. U. z 2012 r. poz. 567) w związku z art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 689 ze zmianami: Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 273; Dz. U. z 2001 r. Nr 22, poz. 249; Dz.U. z 2006 r. Nr 170 poz. 1217 i Nr 249 poz. 1832; Dz. U. z 2008 r. Nr 227 poz. 1505) w związku z § 17 pkt. 1 a) Statutu Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsze Chopina Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża zgodę na wystąpienie Miasta Płocka z Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsze Chopina z siedzibą w Sochaczewie.

§ 2
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

 

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 28 listopada 2012, godzina 09:41)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 336
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji