UCHWAŁA NR 838/XLIX/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 825/XLVIII/2014

UCHWAŁA NR 838/XLIX/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 825/XLVIII/2014 z dnia

27 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Urząd Pracy w Płocku Projektu konkursowego realizowanego w partnerstwie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy – projekty konkursowe Tytuł: „Aktywizacja szansą na sukces” współfinansowanego ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.

poz. 595 ze zmianami: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379)              w związku z art. 9 ust. 1 pkt 3 i pkt 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.                 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity:

Dz. U. z 2013 r. poz. 674 ze zmianami: Dz. U. z 2013 r. poz. 675,  poz. 829, poz. 1291, poz. 1623, poz. 1645, poz. 1650, Dz. U. z 2014 r. poz. 567,

poz. 598),  uchwala się co następuje: 

 

§ 1.

1. W uchwale Rady Miasta Płocka nr 825/XLVIII/2014 z dnia 27 maja 2014 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Urząd Pracy w Płocku Projektu konkursowego realizowanego w partnerstwie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy – projekty konkursowe Tytuł: „Aktywizacja szansą na sukces” współfinansowanego ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się następujące zmiany:

 

W § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Całkowita wartość Projektu wyniesie 540.986,04 PLN (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych cztery grosze). Gmina m. Płock - Miejski Urząd Pracy w Płocku (Partner Projektu) wniesie wkład własny pochodzący ze środków publicznych tj. Funduszu Pracy w wysokości 

55.875,00 PLN, co stanowi 10,33 % całkowitej wartości Projektu”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                           Przewodniczący   

    Rady Miasta Płocka

 

Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 25 czerwca 2014, godzina 10:07)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 125
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji