Uchwała Nr 879/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie: zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 678/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dn. 22.03.2005 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych wraz z odpowiadającą im częścią ułamkową gruntu

Uchwała Nr 879/L/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie: zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 678/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dn. 22.03.2005 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych wraz z odpowiadającą im częścią ułamkową gruntu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – Tekst Jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami wynikającymi z Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220,  Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r.  Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami – Tekst Jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami wynikającymi z Dz. U. z 2004 r. Nr  281 poz. 2782, Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

W Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 678/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dn. 22.03.2005 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych wraz z odpowiadającą im częścią ułamkową gruntu skreśla się poz. nr 23 – Sienkiewicza 17a.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 


Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Uchwałą Nr 678/XXXVIII/05 z dn. 22.03.2005 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych wraz z odpowiadającą im częścią ułamkową gruntu Rada Miasta Płocka przeznaczyła do sprzedaży m.in. lokal użytkowy znajdujący się w budynku przy ul. Sienkiewicza 17a. Przedmiotowy lokal o pow. 88,71  m2 jest w chwili obecnej pustostanem.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wielokrotnie zwracało się z  wnioskiem o wynajęcie lokalu użytkowego z przeznaczeniem na świetlicę miejską nr 3. Lokal, który obecnie zajmuje Towarzystwo w budynku przy ul. Kościuszki 22   wymaga generalnego remontu i nie spełnia wymagań sanitarna-epidemiologicznych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku wydał decyzję zobowiązującą użytkownika do doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-higienicznego.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci pragnie dalej prowadzić działalność na rzecz najbiedniejszych dzieci i jest zainteresowane wynajęciem lokalu przy ul. Sienkiewicza 17a.
Z uwagi na powyższe konieczne jest podjęcie decyzji w sprawie wyłączenia  przedmiotowego lokalu ze sprzedaży.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 04 stycznia 2006, godzina 13:36)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 014
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji