U C H W A Ł A Nr 46/V/02 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2002 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku na obszarze Śródmieścia pomiędzy Jarem rzeki Brzeźnicy, ulicami: Parową, Polną, Dobrzyńską, Kobylińskiego, Jachowicza, Kilińskiego, Mostową a brzegiem rzeki Wisły.
U C H W A Ł A Nr 46/V/02
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2002 rokuw sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w Płocku na obszarze Śródmieścia pomiędzy
Jarem rzeki Brzeźnicy, ulicami: Parową, Polną, Dobrzyńską, Kobylińskiego,
Jachowicza, Kilińskiego, Mostową a brzegiem rzeki Wisły.


Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 , art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku na obszarze Śródmieścia pomiędzy Jarem rzeki Brzeźnicy, ulicami: Parową, Polną, Dobrzyńską, Kobylińskiego, Jachowicza, Kilińskiego, Mostową a brzegiem rzeki Wisły – zgodnie z granicami określonymi w § 2 niniejszej uchwały.§ 2.

1. Granice terenu objętego opracowaniem planu ustala się następująco: od zachodu południowa granica działek nr 378/4, 378/7, wzdłuż wschodniej granicy działek nr 378/7, 378/8 i 378/9 do południowej granicy działki nr 381/2, wzdłuż północnego brzegu rzeki Wisły do zachodniej granicy istniejącego mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego ( w tym jezioro Sobótka i tereny rekreacyjne nabrzeża Wisły), następnie wzdłuż północnej linii rozgraniczającej ul. Mostowej do ulicy Warszawskiej, wzdłuż zachodniej linii rozgraniczającej ul. Kilińskiego do ul. Krótkiej, dalej wschodnią linią rozgraniczającą ul. Kilińskiego do ul. Wyszogrodzkiej, następnie zachodnią linią rozgraniczającą ulicy Kilińskiego do północnej linii rozgraniczającej (ustalonej dotychczas obowiązującym Miejscowym Szczegółowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieścia Miasta Płocka), wzdłuż północnej linii rozgraniczającej al. Jachowicza i ul. Kobylińskiego, dalej wschodnią linią rozgraniczającą ulicy Topolowej do południowej linii rozgraniczającej ul. Kazimierza Wielkiego, wzdłuż południowej linii rozgraniczającej Kazimierza Wielkiego do zachodniej linii rozgraniczającej ulicy Dobrzyńskiej , zachodnią linią rozgraniczającą ulicy Dobrzyńskiej do południowej linii rozgraniczającej ul. Kobylińskiego, wzdłuż południowej linii rozgraniczającej istniejącej i projektowanej ulicy Polnej do zachodniego brzegu rzeki Brzeźnicy i dalej zachodnim


brzegiem rzeki Brzeźnicy do rzeki Wisły, linią graniczną pomiędzy rzeką Brzeźnicą i
rzeką Wisłą do południowej granicy działki 378/4, z zastrzeżeniem ustępu 2.
2. Z terenu opracowania wyłącza się tereny w granicach wyznaczonych uchwałami Rady Miasta Płocka:
1) Nr 822/LIV/97 z dnia 23 września 1997 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bramy Bielskiej wraz z odcinkiem ul. Bielskiej w rejonie Starego średniowiecznego miasta oraz ulicą Kwiatka w mieście Płocku – oznaczonym kolorem czarnym i symbolem I
2) Nr 823/LIV/97 z dnia 23 września 1997 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Placu Stary Rynek wraz z przyległymi ulicami w mieście Płocku – oznaczonych kolorem czarnym i symbolem II
3) Nr 703/XXXIII/00 z dnia 28 listopada 2000 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego u zbiegu ulic : Królewieckiej i 1-go maja – oznaczonych kolorem czarnym i symbolem III
4) Nr 623/XXVIII/00 z dnia 27 czerwca 2000 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku pomiędzy ul. Kolegialną, ul. Misjonarską, ul. T.Kościuszki, Pl. Obrońców Warszawy – oznaczonych kolorem czarnym i symbolem IV
5) Nr 660/XXXI/00 z dnia 19 września 2000 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Kobylińskiego, Bielską, Ostatnią i Aleją Spacerową w Płocku – oznaczonych kolorem czarnym i symbolem V.
3. Granice terenów, o których mowa w ust. 1 i 2, oznaczono linią koloru czarnego pomiędzy punktami A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q i R oraz symbolami I, II, III, IV i V na załączniku graficznym w skali 1: 10.000 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Jako przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustala się:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
2) linie rozgraniczające ulice, place i drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych,
3) tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,
4) granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
5) zasady i warunki podziału na działki budowlane,
6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,
7) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne i minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego zasobów wodnych i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody,
9) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu,
10) granice obszarów:
a) zorganizowanej działalności inwestycyjnej,
b) rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,
c) przekształceń obszarów zdegradowanych.
§ 4.

Uchyla się następujące uchwały Rady Miasta Płocka:
1) Nr 766/LI/97 z dnia 20 maja 1997 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany w Miejscowym szczegółowym planie zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia miasta Płocka ,
2) Nr 579/XXVII/00 z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami : Królewiecką, 1-go Maja, Sienkiewicza i Tumską w Płocku.


§ 5.

Jako źródło finansowania ustala się Budżet Miasta Płocka na 2003 rok i lata następne – Dział 710, Rozdział 71004.


§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 384
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji