Uchwała Nr 966/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 roku
w sprawie : zmiany Uchwały Nr 729/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 r.

Uchwała Nr 966/LVII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 czerwca 2006 roku

w sprawie : zmiany Uchwały Nr 729/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558,  Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U.  Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr 729/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka na lata 2005 – 2013, kierunkowo do 2020 r., w załączniku pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka na lata 2005 – 2013, kierunkowo do 2020 r.” wprowadza się następujące zmiany :
1) w załączniku nr 2 do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka na lata 2005 – 2013, kierunkowo do 2020 r.” p.n. : „Wykaz planowanych inwestycji na obszarze objętym I etapem rewitalizacji w latach 2007 – 2013” wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne p.n. : „Rozbudowa i modernizacja zespołu budynków Zgromadzenia S.M.B.M. w Płocku – Stary Rynek  14/18”. Zakres zadania oraz nazwę beneficjenta ostatecznego określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały ;
2) w załączniku nr 3 do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka na lata 2005 – 2013, kierunkowo do 2020 r. p.n. : „Lista zadań” wprowadza się nowy, szczegółowy opis zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1., określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały ;
3) zmiany w tabeli „Plan finansowy na okres realizacji 2007 – 2013 (zł)”, stanowiącej część IV w rozdziale V „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka na lata 2005 – 2013, kierunkowo do 2020 r.”, dotyczące finansowania inwestycji, o której mowa           w ust. 1, zostaną uwzględnione w trakcie szczegółowej aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka na lata 2005 – 2013, kierunkowo do 2020 r.” 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku stanowi miejsce licznych pielgrzymek z kraju i zagranicy, stąd też wynika konieczność jego rozbudowy, zapewnienie odpowiedniego poziomu funkcjonowania oraz przygotowanie oparcia socjalnego dla przybywających turystów i pielgrzymów.
Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) jest dokumentem, stanowiącym podstawę do ubiegania się o przyznanie środków z Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych.
W dniu 12.06.2006 r. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia złożyło w tutejszym Urzędzie wniosek z prośbą o ujęcie w LPR inwestycji p.n. : „Rozbudowa i modernizacja zespołu budynków Zgromadzenia S.M.B.M. w Płocku – Stary Rynek 14/18”. Zgromadzenie dysponuje dokumentem - koncepcją rozbudowy i modernizacji zespołu budynków, który w najbliższym czasie zostanie przedstawiony zwierzchnim władzom kościoła.
Zgromadzenie S.M.B.M., starając się o wpisanie przedmiotowej inwestycji do LPR, ma nadzieję na spotkanie się z przychylnością dla jego zamierzeń, przede wszystkim zaś na uzyskanie funduszy, niezbędnych do prowadzenia działań inwestycyjnych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 29 czerwca 2006, godzina 14:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 463
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji